Vasu

Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelma tehtiin yhteisvoimin koko henkilökunnan kanssa keskustellen ja ajatuksia vaihdellen mukaillen Porin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa . Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu päiväkotimme tärkeät, toimintaa ohjaavat kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet.


Varhaiskasvatusympäristö:

Fyysinen varhaiskasvatusympäristö päiväkodissamme on monipuolinen, innostava, muunneltavissa sekä sisä- että ulkotiloiltaan. Psyykkinen varhaiskasvatusympäristö muotoutuu paljolti työntekijöiden luomasta ilmapiiristä. Sosiaalisena ympäristönä Piparminttu on pieni ja tiivis yhteisö, jossa sekä kasvatukselliset että työyhteisölliset asiat on helppo puhua ja sopia.

Kasvattaja varhaiskasvatuksessa:

Päiväkotimme työntekijöiden ammatillista osaamista ja harrastusten ja mielenkiintojen mukanaan tuomaa osaamista hyödynnetään toiminnan suunnitellussa ja toteutuksessa. Kasvatukselliset avainalueet toteutuvat yhdessä sovituissa kasvatuspäämäärissä tasapainoisessa ja myönteisessä ilmapiirissä.

Lapselle ominainen tapa toimia:

Kielellinen ilmaisu ja kommunikointi: Tavoitteenamme on antaa tilaa lapsen itseilmaisulle. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan omat tarpeensa ja asiansa niin, että hän tulee ymmärretyksi. Normaalia kielen kehitystä tuetaan myös aikuisen esimerkillä. Aikuinen käyttää puheessaan monipuolisesti erilaisia sanoja ja käsitteitä tavoitteenaan lasten sanavaraston rikastuttaminen. Kielellisiin vaikeuksiin tartutaan ja tuetaan lasta niiden harjoittelemisessa. Tarvittaessa perhe ja lapsi ohjataan tarvittavien tukitoimien pariin.

Liikkuminen: Tavoitteenamme on tarjota lapsille monipuolisesti mahdollisuuksia tutustua perusliikuntamuotoihin. Näin vahvistetaan lasten kehon hahmottamisen kehittymistä. Yhteisiä sääntöjä ja sosiaalisia taitoja opetellaan myös liikunnan kautta. Nautitaan omasta kehosta ja liikunnasta.

Leikkiminen: Lapsille annetaan mahdollisuus monipuoliseen ja pitkäkestoiseen leikkiin. Tiedostetaan leikin kasvatukselliset mahdollisuudet. Lapsi oppii ja käsittelee asioita leikin avulla. Annetaan lapselle mahdollisuus ja keinot luovaan leikkiin.

Tutkiminen: Tavoitteenamme on antaa lapselle uusia kokemuksia ja elämyksiä. Opetetaan lasta kunnioittamaan luontoa ja lähiympäristöämme. Ohjataan lasta huomioimaan luonnossa tapahtuvat muutokset eri vuodenaikoina.

Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu: Tavoitteenamme on tarjota lapsille monipuolisesti erilaisia kokemuksia eri taidemuodoista ja mahdollisuuksia itse toteuttaa omaa luovuuttaan niiden kautta. Opetellaan käyttämään erilaisia välineitä kuvataiteen tekemisessä ja eri soittimia musiikkiopetustuokioilla. Ohjataan lapsia arvostamaan myös toisen tekemää, oli se sitten kuvallinen tuotos, lauluesitys tms. Rohkaistaan lapsen taiteellista itseilmaisua.

Kasvatuskumppanuus:

Päiväkoti Piparmintussa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvatushenkilökunnan tasavertaista, luontevaa, avointa ja rehellistä vastavuoroista kommunikointia.

Sivu päivitetty 16.06.2011