Etusivu > Kaupunkiseutusuunnitelma > Esittely

Porin seudun kaupunkiseutusuunnitelma

Porin seudun kunnat valmistelivat PARAS-hankkeen mukaisen kaupunkiseutusuunnitelman vuoden 2008 aikana. Kaupunkiseutusuunnitelma hyväksyttiin kaikissa alueen valtuustoissa ja samalla päätettiin rakennemallin laatimisesta. Porin seudun PARAS-kaupunkiseutusuunnitelmassa on runsaasti uusia avauksia ja tavoitteita. Näitä tavoitteita on priorisoitu ja ensisijaiset kärkitavoitteet on valittu. Suunnitelmassa on soveltuvin osin otettu huomioon aikaisemmassa valmistelussa syntynyttä aineistoa sekä hyödynnetty seutuyhteistyön kautta syntyneitä avauksia.

Kaupunkiseutusuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on terävöittää ja jäntevöittää seudulla jo pitkään tehtyä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyötä. Suunnitelma tähtää koko Porin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen hallintaan. Näin edistetään kuntarajat ylittävien palveluiden entistä joustavampaa käyttöä ja vastataan osaltaan kuntien edessä oleviin palvelutuotannon haasteisiin. Samalla suunnitelma nostaa koko kaupunkiseudun esiin valtakunnallisella tasolla ja edistää omalta osaltaan seudun menestymistä kiristyvässä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Seudun menestyminen ja potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen vaativatkin omien panostusten rinnalla myös valtakunnallisia toimenpiteitä esimerkiksi maantie- ja rautatieliikenteen kehittämisessä.

Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittu laajassa vuorovaikutusprosessissa. Kaikki Porin seudun 11 kuntaa ovat osallistuneet suunnitelman laatimiseen. Suunnitelma kattaa näin ollen lain edellyttämää laajemman maantieteellisen alueen. Laissa mainituista kunnista ei ole mukana Siikainen, sillä se on ilmoittanut suuntautuvansa Pohjois-Satakuntaan. Suunnitelman varsinaisen laadintatyön on tehnyt työryhmä, jossa on ollut edustus kaikista seudun kunnista sekä Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:stä ja Satakuntaliitosta. Työryhmässä on ollut myös henkilöstön edustus. Laadinnan kokonaisvastuu on ollut kuntajohtajista koostuvalla valmisteluryhmällä. Kuntien johtavista luottamushenkilöistä koostuva 44-jäseninen ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman 22.05.2008 pidetyssä kokouksessaan.