Etusivu > Uutiset > 2011 > 11 > Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen vireillä

Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen vireillä

(08.11.2011 14:23 ymp_ic / päivitetty 02.01.2012 13:19 Rapp Carmen)

Porissa on vireillä ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen. Luonnoksessa uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi on huomioitu maaliskuussa 2011 muuttuneet haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat säännökset eli ympäristönsuojelulain muutos (196/2011) ja uusi Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (VNA 209/2011).

Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevat lakimuutokset eivät tuo isoja muutoksia Porissa voimassaolevaan käytäntöön. Uuteen määräysluonnokseen on kirjattu talousjätevesien käsittelyn osalta ainoastaan pohjavesialueita ja rantavyöhykkeitä koskevat pykälät, koska muilla alueilla jätevesien puhdistuksessa noudatetaan asetuksen mukaista vähimmäisvaatimustasoa.

Uudessa hajajätevesiasetuksessa on lähtökohtana, että lievemmän tason puhdistusvaatimus on pääsääntöinen käytäntö. Porissa tätä käytäntöä on noudatettu myös jo nykyisissä voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyk-sissä. Luonnoksessa uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ankarammat puhdistusvaatimukset koskevat rantavyöhykettä. Se määritellään jatkossakin 100 metrin levyiseksi mereen, jokeen järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvaksi maa-alueeksi, jonka leveys mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Lisäksi ankarammat vaatimukset koskevat pohjavesi-alueita, joilla ei sallita jätevesien imeyttämistä maahan. Pohjavesialueilla tulee edelleen, kuten aikaisemminkin, johtaa jätevedet jätevesiviemärin tai mikäli se ei ole mahdollista, tiiviiseen umpisäiliöön tai tiiviissä käsittelyjärjestelmässä puhdistamisen jälkeen tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Käytöstä poistettavien maanpäällisten ja maanalaisten öljysäiliöiden käsittelyn osalta määräyksiin on tehty päivämääräselvennys, jonka mukaan Noormarkun alueella velvollisuus poistaa säiliö ja siihen liittyvät putkistot, koskee 1.8.2010 jälkeen käytöstä poistettuja säiliöjärjestelmiä. Päivämäärä on sama kuin mistä lähtien ympäristönsuojelumääräykset ovat koskeneet entisen Noormarkun kunnan aluetta.

Pölyn torjuntaan määräysluonnoksessa ei ole muutoksia. Myöskään melun torjunnan osalta määräysten sisältöä ei ole muutettu. Pykälään, jossa käsitellään erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuutta, on yhdistetty voimassa olevissa määräyksissä erillisenä pykälänä olleet ilmoitusvelvollisuuden poikkeustapaukset.

Luonnos uusiksi Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi on perusteluineen nähtävillä tutustumista varten ympäristövirastossa, os. Valtakatu 11.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi (, )

Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi (, )

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset

Kuntalaisilla ja muilla eri tahoilla on mahdollisuus esittää ympäristönsuojelumääräyksistä muistutuksia tai mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti Porin kaupungin ympäristövirastoon os. Valtakatu 11, 28100 Pori. Muistutukset ja mielipiteet tulee esittää 8.12.2011 mennessä.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräyksistä antaa ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa(@)pori.fi


Hakusana