Etusivu > Uutiset > 2012 > 01 > Valtakunnallisesti merkittävä puutaloalue - Porin 6. kaupunginosan suojelua koskeva asemakaava hyväksyttiin

Valtakunnallisesti merkittävä puutaloalue - Porin 6. kaupunginosan suojelua koskeva asemakaava hyväksyttiin

(09.01.2012 11:37 Tea Bogdanoff / päivitetty 01.02.2012 15:11 Bogdanoff Tea)

Porin 6. kaupunginosan suojelu on saanut lainvoiman. Arvokkaalla puutaloalueella suojellaan 400 rakennusta ja rakennusoikeutta on laskettu. Porin kaupunginvaltuuston heinäkuussa 2011 tekemästä suojelupäätöksestä tehtiin kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Niitä ei jatkettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuudes kaupunginosa on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi.

kuva Näkymiä 6. kaupunginosasta. Kuvat Porin kaupunkisuunnittelu

Tavoitteena 6. osan omaleimaisen luonteen säilyttäminen

6. kaupunginosa kuuluu Porin vanhimpiin kaupunginosiin. Kaupunginosan ensimmäinen asemakaava on laadittu vuonna 1864. Se on myös koko Suomessa ainutlaatuinen puukaupunkikokonaisuus ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ( RKY ). Maassamme on vain vähän yhtä laajoja 1800-luvulla syntyneitä puukaupunkialueita. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi Itätullin eli 5. kaupunginosan suojelupainotteisen asemakaavan muutoksen 23.1.2007. Syksyllä 2008 aloitettiin 6. kaupunginosan vastaavanlaisen asemakaavan muutoksen valmistelu.

Porin 6. kaupunginosassa arvokas on nimenomaan kokonaisuus, jonka tärkeitä osia yksittäiset asuin- ja ulkorakennukset ovat. 6. kaupunginosan talot ovat enimmäkseen vaatimattomia ja monia muutosvaiheita kokeneita. Merkitystä on kuitenkin rakennusten pitkällä historialla ja sen näkymisellä rakennuksissa. Kaavamuutostyön tavoitteena on viihtyisäksi ja ainutlaatuiseksi koetun asuinalueen arvojen vaaliminen ja tulevan kehityksen ohjaaminen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä Kuudennen kaupunginosan omaleimaisen luonteen säilymiselle. Olennaisimpia muutoksia nykyiseen, vuonna 1988 vahvistettuun asemakaavaan verrattuna ovat yksittäisten rakennusten suojelu ja huomattavasti tarkennetut rakennusten korjaamista ja uudisrakentamista koskevat määräykset.

Kattava rakennusinventointi kaavamuutoksen taustalla

Asemakaavan muutostyön tärkeimpänä tausta-aineistona ovat vuosina 2008 ja 2009 suoritetun rakennusinventoinnin yhteydessä kerätyt tontti- ja rakennuskohtaiset tiedot. Rakennusinventointi toteutettiin Satakunnan museon hallinnoiman Pisara- Kulttuuriympäristöt arjen arvoiksi -hankkeen puitteissa. Ulkopuolista hankerahoitusta vuosille 2008-2011 on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Länsi-Suomen toimenpideohjelman mukaisesti.

400 suojeltavaa rakennusta

Päärnäisten 6. kaupunginosassa uudella asemakaavalla suojellaan noin 400 rakennusta, josta asuinrakennuksia on 245 ja talousrakennuksia 160. Yhteensä 5. ja 6. kaupunginosien uusimmissa asemakaavoissa on suojeltu 575 rakennusta.

kuva Havainnekuva kaava-alueesta.

Uudisrakentamista ja muutoksia varten asemakaavassa on annettu yksityiskohtaiset määräykset. Asuin- ja piharakennuksissa on käytetty samoja arvottamisperusteita ja suojelumerkintöjä. Suojeltavat rakennukset on luokiteltu kahteen luokkaan rakennusinventoinnin yhteydessä tehdyn arvottamisen perusteella. Korttelialueiden ympäristön piirteet pitää lisäksi säilyttää.

Erityisen merkittäviksi arvotetut rakennukset, jotka on katsottu oman aikansa rakennustavan todistusvoimaisiksi edustajiksi ja kaupunkikuvan kannalta tärkeiksi tulee säilyttää nykyisellään. Merkittäviksi ja alueen kulttuurihistoriallisen luonteen ja ympäristön kannalta tärkeiksi arvotettujen rakennusten korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että ne sopivat rakennuksen kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

Kaavaprosessin vaiheita

Asemakaavan muutos käynnistettiin Porin kaupungin aloitteesta ja se tuli vireille 4.9.2008.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.9.-22.9.2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukana osallisille toimitettiin kyselylomake ja ensimmäinen tiedotustilaisuus kaavahankkeesta pidettiin 17.9.2008 Käppärän koululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjattiin kaikkiaan 63 osallisen mielipiteet.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen luonnos koski suunnittelualueen länsiosaa Rauhanpuistosta Tiilitehtaanpuistokatuun ja oli nähtävillä 23.4. – 22.5.2009. Toinen luonnosvaihe, jossa mukana oli koko kaavamuutosalue, oli nähtävillä 22.10.-16.11.2009. Molemmissa luonnosvaiheissa järjestettiin myös yleisötilaisuudet. Asukkaat osallistuivat ahkerasti asemakaavan valmisteluun ja samaan aikaan kokoontuivat muisteluiltoihin.

Asemakaavan muutosehdotuksen lopulliset ratkaisut ovat muotoutuneet yhteistyössä Satakunnan Museon ja kiinteistönomistajien kanssa.

Asemakaava
Kaavaselostus
Rakennustapaohje (pdf, 4.67 Mt)
Kaupunginvaltuuston päätös


Pisara-hanke

Hakusana