Etusivu > Uutiset > 2012 > 02 > Ruoppausvaihtoehtoja kartoitetaan Pihlavanlahdella

Ruoppausvaihtoehtoja kartoitetaan Pihlavanlahdella

(23.02.2012 14:49 Anna Kyhä-Mantere / päivitetty 23.02.2012 14:49 Kyhä-Mantere Anna)

Pihlavanlahden uomien tarkastelu jatkuu maakerroksista otettavilla näytteillä.

Pihlavanlahdelle ruopattavien uomien tarkastelu on yksi osa Porin tulvasuojelun kehittämistä. Vaihtoehtoina ovat ruoppaamatta jättäminen sekä yhden, kahden tai kolmen uoman ruoppaaminen. Uomat alkaisivat Kivinin – Kahaluodon kapeikosta ja jatkuisivat syvään veteen saakka. Vaihtoehdoista laaditaan tekniset suunnitelmat, joiden ympäristövaikutukset arvioidaan.

Jotta suunnitelmat pystyttäisiin laatimaan ja ruoppaustoimenpiteiden vaikutukset arvioimaan, on olosuhteet tunnettava. Merkittävä osa lähtötietoja ovat pehmeiden maakerrosten eli sedimenttien paksuus, niiden maalajit sekä niissä olevat haitta-ainespitoisuudet. Pihlavanlahdella tehtiin pohjatutkimuksia loppukesällä ja syksyllä 2011. Tällöin mitattiin pehmeiden maakerrosten paksuutta kairaamalla ja otettiin näytteitä maalajimääritystä varten.

Tällä viikolla aloitettiin sedimenttinäytteidenotto viimesyksyisiltä tutkimuslinjoilta. Näytteitä otetaan useista tutkimuspisteistä ja näytteenotto ulotetaan suunnitellun ruoppaussyvyyden alapuolellekin. Näytteissä olevat haitta-aineet ja niiden pitoisuudet analysoidaan laboratoriossa ja tehdyistä tutkimuksista laaditaan raportti. Näytteet otetaan Porin kaupungin ja Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksen yhteistyönä.


Hakusana