Etusivu > Uutiset > 2014 > 10 > Pori mukana uudessa jätevoimalahankkeessa

Pori mukana uudessa jätevoimalahankkeessa

(31.10.2014 12:22 Jussi Lehtonen / päivitetty 31.10.2014 14:08)

Uusi jätevoimala tuottaa kaukolämpöä Salon seudulla 2018 alkaen

Lounaisen Suomen jätelaitosten hankintarengas on kilpailuttanut sekalaisen yhdyskuntajätteen hyötykäytön. Ekokem Oyj (Tiedote) voitti kilpailutuksen, joka koski hyötykäyttöä vuodesta 2018 alkaen. Viiden jätelaitoksen alueella syntyvä sekalainen jäte tullaan hyödyntämään pääosin lounaisessa Suomessa. Salon Korvenmäkeen rakennetaan jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Viidennes jätteestä hyödynnetään energiana Riihimäellä. Hankinta onnistui erittäin hyvin. Sekalaiselle yhdyskuntajätteelle saatiin kustannustehokas energiahyötykäyttöratkaisu, joka vähentää merkittävästi jätemaksujen nousupainetta. Kierrätystä lisätään kehittämällä edelleen jätteiden erilliskeräyksiä ja vastaanottopalveluja sekä motivoimalla asukkaita entistä tarkempaan lajitteluun kotona ja työpaikoilla.

Hankintarenkaan kilpailutus ja tehty ratkaisu koskee sekalaista yhdyskuntajätettä, josta on lajiteltu kiinteistöillä erilleen kierrätettävät ja vaaralliset jätteet. Kilpailutettu jätemäärä on 130 000 – 140 000 tonnia vuodessa. Jätemääräkiintiössä on huomioitu lisääntyvä jätteiden kierrätys ja jätteen synnyn kehittyminen sekä seudun asukasmäärän kasvuennuste.

Hyötykäyttöhankinta toteutettiin hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailutukseen hyväksytyiltä hyötykäyttöratkaisuilta edellytettiin, että ne täyttivät kaikki Suomen ja EU:n jätelainsäädännön vaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnalla oli 80 % painoarvo. Laatu- ja ympäristönäkökohdat arvioitiin hyödyntämisratkaisun kierrätysasteen ja energiatehokkuuden kriteereillä, joiden molempien painoarvo oli 10 %.

Hankinta jaettiin kahteen osaan tarjoajien esittämien ratkaisuehdotusten ja alustavien tarjousten perusteella. Hankintarengas on ratkaissut jo aiemmin hyötykäytön vuosien 2015 – 2017 ajaksi. Seuraavan kolmen vuoden aikana jäte toimitetaan energiahyötykäyttöön olemassa oleviin jätevoimaloihin, Riihimäelle, Vaasaan, Vantaalle ja Tukholmaan. Kierrätykseen painottuvia ratkaisuja ei tälle aikavälille tarjottu.

Hyötykäyttöä vuodesta 2018 eteenpäin koskevassa kilpailutuksessa oli selkeästi kokonaistaloudellisesti edullisin Ekokem Oyj:n tarjous, joka koski energiahyötykäyttöä Salossa ja Riihimäellä. Toiselle sijalle sijoittui Ekokemin tarjous lajittelulaitos- ja energiahyötykäyttökokonaisuudesta. Hankintarengas sai kaikkiaan viisi tarjousta, joista neljä painottui jätteen energiahyötykäyttöön. Ekokemin lisäksi hyötykäyttöä tarjosivat Pori Energia Oy ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy. Hankintamenettelyssä mukana olleet Lassila-Tikanoja Oyj ja Sita Finland Oy Ab eivät antaneet tarjousta.

Asukkaiden jätemaksut pysyvät kohtuullisina
Sekalaisen jätteen hyötykäytön kustannukset laskevat nyt ratkenneen kilpailutuksen myötä vuoden 2018 alussa, mikä hillitsee merkittävästi asukkaiden ja julkisten toimijoiden jätemaksujen nousupainetta. Muiden jätehuoltopalvelujen kehittäminen ja yhdyskuntajätehuollon kokonaisuus on kuitenkin huomioitava maksujen kehittymisen ennakoinnissa. Kierrätystä tullaan lisäämään edelleen jäteneuvonnalla ja mahdollisesti kiinteistökohtaisia erilliskeräyksiä lisäämällä.


Hyötykäyttöratkaisun sisältö
Ekokem Oyj toteuttaa Salon Korvenmäkeen jätevoimalan, joka tuottaa jätteestä sähköä ja lämpöä Salon seudun kaukolämpöverkkoon. Hankintarengas toimittaa Salon jätevoimalaan vuosittain noin 110 000 tonnia syntypaikoilla lajiteltua sekalaista yhdyskuntajätettä. Noin 30 000 tonnia vuodessa hyödynnetään Ekokem Oyj:n Riihimäen jätevoimaloissa. Jätteen toimittaminen Saloon ja Riihimäelle edellyttää jätelaitoksissa siirtokuormauksia, mutta kuljetusmatkat lyhenevät merkittävästi vuosien 2015 - 2017 ratkaisuista. Riihimäellä hankintarenkaan jätettä hyödynnetään pääasiassa Porin ja Forssan seuduilta. Salon seudun jätteet toimitetaan suoraan puristinautoilla Salon voimalaan. Myös Turun ja Forssan seuduilla selvitetään mahdollisuuksia suoriin puristinautokuljetuksiin. Lyhenevillä kuljetusmatkoilla vaikutetaan hiilijalanjälkeen ympäristön kannalta myönteisesti.

Jätelaitokset vastaavat yhdessä hankinnasta
Hankintarenkaan tavoite oli varmistaa yhdyskuntajätehuollon toimivuus lounaisessa Suomessa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja saavuttaa ympäristövaikutusten kannalta paras mahdollinen lopputulos. Tavoite toteutui hankinnassa erinomaisesti. Jätelaitokset vastaavat jätetoimituksista jätevoimaloihin yhteisvastuullisesti kilpailutetun jätemääräkiintiön puitteissa. Jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset tasataan siten, että kaikilla hankintarenkaan osapuolilla on sama jätteen hyötykäyttöhinta, euroa/tonni jätettä.

Jätemäärän jakauma vuositasolla:
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 19.0 %
Porin kaupunki 9.5 %
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos 4.8 %
Rouskis Oy 11.9 %
Turun Seudun Jätehuolto Oy 54.8 %


Jätelaitosten johto, eli yhtiöiden hallitukset ja liikelaitosten johto- ja lautakunnat, tekivät 27. - 29.10.2014 päätökset hankintaratkaisusta. Turun Seudun Jätehuollon hallitus teki osaltaan päätöksen 28.10.2014 siten, että Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee asiaa ennen päätöksen voimaantuloa.

Lisätietoja hankinnasta
Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas:
• Immo Sundholm, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, p. 050 553 0709
• Jussi Lehtonen, Porin Jätehuolto, p. 044 701 2527
• Seppo Heikintalo, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, p. 02 834 4620
• Jaana Turpeinen, Rouskis Oy, p. 044 727 6811
• Jukka Heikkilä, Turun Seudun Jätehuolto Oy, p. 020 728 2101


Hakusana