Etusivu > Uutiset > 2015 > 08 > Tuulivoimasta keskusteltiin kaupunginhallituksessa

Tuulivoimasta keskusteltiin kaupunginhallituksessa

(25.08.2015 11:27 Siina Repo / päivitetty 25.08.2015 15:05)

Kaupunginhallitus keskusteli tuulivoimaloita sisältävien yleiskaavojen valmistelusta kokouksessaan maanantaina.

KH päätyi esittämään kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy valmisteluun liittyvät seuraavat periaatteet:

- Porilaisten asuinviihtyvyys, terveys ja työkyky asetetaan keskeisimmiksi kriteereiksi kaupunkisuunnittelussa. Porilaisten tulee voida asua valitsemassaan, lakien ja asetusten mukaisessa asumismuodossa.

- Vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa on erityisesti tuulivoimakaavoissa keskeisessä osassa. Vuorovaikutusta syvennetään entisestään erityisesti sellaisissa kaavasuunnitelmissa, joilla voi olla vaikutusta asumisviihtyvyyteen.

- Tuulivoimalaitoksia kaavoitettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että voimaloiden etäisyys asutuksesta on riittävä. Melusta ei saa aiheutua terveyshaittoja vakituiselle tai loma-asutukselle. Kaavojen yhteydessä laadittavien melumallinnusten tulee olla riippumattoman tahon tekemiä, asiantuntevia, perusteellisia ja luotettavia. Rajatapauksissa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

Melumallinnusten tulee perustua uusimpaan tietoon ja Suomessa yleisesti hyväksyttyihin melun mallinnusperiaatteisiin.

- Mikäli toteutettavien tuulivoimalaitosten tyyppi poikkeaa kaavan yhteydessä esitetystä mallista, tulee ennen rakennusluvan myöntämistä laatia em. periaattein uusi melumallinnus.”


Minimietäisyyksistä äänestettiin

Esitykseen päädyttiin äänestyksen jälkeen kun keskustan Tapio Huhtanen teki Regina Wittsbergin (kesk.) kannattamana seuraavan päätösehdotuksen:

”Porin kaupunginhallitus toteaa tuulivoimarakentamista koskeviin valtuustoaloitteisiin seuraavaa.

Tuulivoima uusiutuvana energiamuotona on positiivinen asia. Valitettavaa on, että tuulivoimarakentamiseen liittyvä tieto erityisesti meluhaittojen osalta ei ole kiistatonta. Porin kaupunki haluaa taata kaikille asukkailleen terveellisen asuinympäristön.

Elokuussa 2015 korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksen, jonka mukaisesti Muonion kunta ei ollut velvollinen kaavoittamaan maakuntakaavassa ollutta tuulivoimatuotantoon varattua aluetta. Tämä päätös on merkittävä ennakkotapaus. Yleisesti kuntien velvoite on edistää maakuntakaavojen toteutumista. Tuulivoimatuotantoalueitten kaavoitusta koskien KHO:n päätöksen mukaisesti ei ole velvoitetta maakuntakaavan edistämiselle.

Moni kunta on jo tehnyt päätöksiä ottaa käyttöön tuulivoimakaavoituksessa 2000 metrin minimietäisyys vakituiseen tai loma-asuntoon. Porin kaupunki haluaa olla mukana huolehtimassa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunginvaltuusto antaa tuulivoimarakentamiseen suunnitteluohjeen jonka mukaisesti minimietäisyys yli yhden MW:n tuulivoimalasta vakituiseen tai loma-asuntoon on vähintään 2000 metriä.”

Huhtasen esitys kaatui äänin 5-6. Sen puolesta äänestivät keskustan lisäksi perussuomalaiset ja vasemmistoliitto sekä sitä vastaan sosialidemokraatit ja kokoomus.kuvaHakusana