Etusivu > Uutiset > 2016 > 01 > Jäteauto hakee jätteet säännöllisesti kotoa

Jäteauto hakee jätteet säännöllisesti kotoa

(20.01.2016 15:20 Merika Lanne / päivitetty 20.01.2016 15:23)

Jäteastian tyhjennykset "soitosta" tai "tarvittaessa" eivät enää ole uusien jätehuoltomääräysten mukaan mahdollisia.

Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan tammikuun alussa. Jätehuoltomääräyksillä annetaan jätelakia ja – asetusta tarkentavia paikallisia määräyksiä alueen jätehuollon toteuttamisesta.

Porin seudun jätelautakunta on hyväksynyt uudet alueelliset jätehuoltomääräykset 9.12.2015 ja ne astuivat voimaan 1.1.2016. Uudet jätehuoltomääräykset ovat voimassa jätelautakunnan toimialueella eli Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Merikarvian, Nakkilan, Porin, Siikaisten ja Ulvilan alueella.

Jäteastioiden säännölliset tyhjennysvälit

Kiinteistöjen sekajäteastia on tyhjennettävä kesäaikana vähintään kahden viikon välein, muuna aikana neljän viikon välein. Biojätteiden erilliskeräilyllä tai kompostoinnilla tyhjennysväliä voi pidentää kesällä neljään viikkoon ja muuna aikana kahdeksaan viikkoon. Tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää ilmoituksen tekemistä jätelautakunnalle.

Uutena velvoitteena ovat minimityhjennysvälit myös syväkeräysvälineille. Sekajätettä sisältävä syväkeräysastia on tyhjennettävä vähintään 8 viikon välein, biojätettä sisältävä kesällä kahden, muuna aikana neljän viikon välein.

Jätteiden lajittelu kiinteistöillä

1-4 huoneiston kiinteistöillä tulee olla sekajäteastia. Hyödynnettävät jätteet viedään hyötyjätepisteille. Biojätteen käsittelyyn suositellaan kompostointia. Kompostoinnin aloittamisen kynnystä madalletaan sallimalla ruokajätteen kompostointi myös lämpöeristämättömässä kompostorissa, kunhan se on muutoin tarkoitukseen suunniteltu ja haittaeläinsuojattu.

5-9 huoneiston kiinteistöillä tulee sekajäteastian lisäksi olla biojätteen ja kartongin keräysastiat. Kun huoneistoja on 10 tai enemmän tulee kiinteistöltä löytyä astiat myös metallille, lasille ja energiajätteelle.

Biojätteen osalta erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan Ulvilassa myös Kullaan ja Kaasmarkun alueita ja keräys tulee aloittaa viimeistään 1.9.2016.

Biojätettä ja energiajätettä ei tarvitse lajitella Merikarvialla, Siikaisissa ja Laviassa.

Laviassa kiinteistöillä tulee aloittaa kartongin, metallin ja lasin lajittelu 1.9.2016 mennessä edellä olevien huoneistorajojen mukaisesti.

Muilla kuin asumiseen käytettävillä kiinteistöillä, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa velvoite hyötyjätteiden lajitteluun alkaa, jos jätettä syntyy yli 20 kg viikossa. Biojäte tulee kerätä erikseen myös, jos kiinteistöllä on ruuan valmistusta tai ruokala.

Jätteiden polttaminen

Jätteiden polttaminen on kaikissa alueen kunnissa jatkossa kiellettyä. Ainoastaan risujen, oksien sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarattomien polttokelpoisten jätteiden (mm. oljet, hakkuutähteet) polttaminen on sallittua asemakaava-alueiden ulkopuolella sekä ranta-asemakaava-alueilla. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä, risuja, oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. Muoveja ei joidenkin pakkausten merkinnöistä huolimatta saa polttaa muualla kuin voimalaitoksissa.

Asumisessa syntyvistä lietteistä huolehtiminen

Saostussäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa ja niiden täyttymistä ja täyttymishälyttimen toimintaa tulee seurata säännöllisesti. Asumisessa syntyvän lietteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Lietteen omatoiminen käsittely on joissain tilanteissa mahdollista, mutta se edellyttää aina ilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valvonta ja poikkeamiset

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yksittäistapauksissa perustellusta syystä poikkeuksen jätehuoltomääräyksistä voi myöntää Porin seudun jätelautakunta.

Jätehuoltomääräykset löytyvät jätelautakunnan verkkosivuilta www.pori.fi/jatelautakunta.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä saa jätehuoltoviranomaiselta:

Tarja Räikkönen
jätehuollon suunnittelija
p. 044 701 2528
jatelautakunta@pori.fi


Hakusana