Etusivu > Uutiset > 2016 > 05 > Kyselyn mukaan vanhuspalveluiden laatu on hyvä

Kyselyn mukaan vanhuspalveluiden laatu on hyvä

(13.05.2016 09:56 Saija Laaksovirta / päivitetty 13.05.2016 09:56)

Laatu on hyvä asukkaiden mielestä. Se selviää Porin perusturvakeskuksen julkisissa ja yksityisissä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asukkaille ja heidän omaisilleen tehdyssä kyselyssä.

– Asukkaista 80 prosenttia oli täysin samaa mieltä, että heidän on hyvä asua ja olla kyseisessä yksikössä. Kun otetaan huomioon melko samaa mieltä olevien vastaukset, niin tyytyväisyys nousee 95 prosenttiin, kertoo vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula.

Asukkaiden saama palvelu vastaa myös heidän odotuksiaan. 76 prosenttia vastanneista oli asiasta täysin samaa mieltä ja huomioidessa melko samaa mieltä olevat, myönteinen vastaus nousee 95 prosenttiin.

– Kyselyiden kautta saamme paljon arvokasta tietoa palveluiden laadusta ja kehittämiskohteista. Vastaukset käydään läpi ja mietitään miten esille tuotuja asioita voidaan kehittää ja huomioida, sanoo Rehula.

Hoidon laatua seurataan asiakas-, omais- ja henkilökuntakyselyillä, omavalvontasuunnitelmilla ja suoralla palautteella sekä tarkastuskäynneillä. Maalis-huhtikuussa toteutettu kysely tehtiin kolmannen kerran ja asukkaiden sekä omaisten vastaukset eroteltiin toisistaan.

– Vuonna 2015 on tapahtunut paljon muutoksia, kuten laitospaikkoja on vähennetty hallitusti ja muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi tai ryhmäkodeiksi. Palvelukoti Jokihelmen lisäosa valmistui ja Liinaharjan vanhainkodista luovuttiin sekä aloitettiin pitkäaikaisosastojen peruskorjaus, kuvailee Rehula.

Hoitotyön mitoitus

Julkisuudessa on paljon puhuttu hoitotyön mitoituksesta. Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa valtakunnallinen suositus henkilökunnan vähimmäismääräksi on 0,50 ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60–0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.

– Hoitohenkilöstön mitoituksen lähtökohtana pitää aina olla asiakkaiden toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointi, Rehula toteaa.

Ympärivuorokautisessa hoidossa vasta Liinaharjan ja pitkäaikaishoidon osastojen muutoksen yhteydessä saatiin mitoitus 0,6 tasolle kaikissa yksiköissä. Mitoituksen muutos takaisin 0,55 toteutetaan talouden sopeuttamistoimenpiteenä toimintatapoja kehittämällä ja uudistamalla.

– Lähtökohtana on, että asukkailla on hyvä asua ja olla, Rehula sanoo.

Porin perusturvakeskuksen laatima ja Porin valtuuston hyväksymä vanhuspalvelusuunnitelma noudattaa valtakunnallisia tavoitteita, joita ovat pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotona asumisen edistäminen ja kotiin annettavien palveluiden monipuolistaminen. Vanhuslain mukaan laitoshoitoa järjestetään iäkkäille, jos siihen on lääketieteelliset perusteet ja tai jos vain siten pystytään turvaamaan iäkkäälle henkilölle arvokas elämä ja turvallinen hoito.


Hakusana