Etusivu > Uutiset > 2016 > 11 > Yyterin Sannoilla kokeillaan uusia luonnonhoitomenetelmiä

Yyterin Sannoilla kokeillaan uusia luonnonhoitomenetelmiä

(08.11.2016 13:18 Merika Lanne / päivitetty 11.11.2016 10:09 Tiina.J Lehtonen)

Yyterin Santojen alue on jo pitkään ollut tunnettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistyskohteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että dyynialue on merkittävä myös luontoarvoiltaan. Dyynialue ei säily, jos sen luontoarvoja ei suojella ja hoideta. Yyterin dyynirantaa uhkaavia tekijöitä ovat voimakas eroosio rannan keskiosassa uimarannan kohdalla sekä rehevöityminen rannan pohjois- ja eteläpäässä.

Porin kaupungin ympäristövirasto on tilannut dyyniproblematiikkaan erikoistuneelta Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta luonnonhoitosuunnitelman kokoamaan yhteen viime vuosina tehdyn luonnonhoidon tulokset, kuvaamaan alueen dyyniluonnon erityispiirteet ja niissä tapahtuneet muutokset viime vuosikymmeninä ja luoda niiden perusteella raamit alueelle tehtäville toimenpiteille ja niiden kohdentamiselle.

Yyterin Santojen luonnonhoitosuunnitelma 2016 (pdf, 50.33 Mt)

Santojen kasvipeite häviää kulumisen takia

Luonnonhoitosuunnitelmaa varten selvitettiin ilmakuvista ja niistä lasketuista topografiamalleista edellisen kymmenenvuoden aikana dyyneillä tapahtuneet muutokset. Viimeisen kymmenen vuoden aikana santojen keskiosan dyynin kasvipeite on pienentynyt 70 %, paikoitellen kasvipeite on kadonnut dyyniltä kokonaan.

Kasvipeitteen katoaminen johtaa topografialtaan ja maisemalliselta elementiltään ainutlaatuisen dyynin ja suojellun luontotyypin katoamiseen. Niin ikään kasvipeitteen katoamisen seurauksena liikkeelle lähtenyt hiekka uhkaa dyynin takana olevan virkistyskäyttöalueen ja sen rakenteiden käyttöä. Rannan pohjoisosa on pahoin rehevöitynyt. Kehityksen seurauksena luontotyypille ominaiset piirteet ja lajisto ovat kadonneet ja alueen virkistyskäyttöpotentiaali heikentynyt merkittävästi.

kuva Kasvillisuusmuutokset Yyterin uimaranta-alueella. Ilmakuvat: Porin kaupunki. Kartat: Antti Mäkelä 2014.


Sannoilla kokeillaan uusia luonnonhoitomenetelmiä ensimmäistä kertaa Suomessa

Rannan keskiosissa ehdotetut luonnonhoitotyöt koostuvat rantavehnän istuttamisesta, tuuliaidoista sekä kulunohjaamisesta, joilla pyritään palauttamaan alueelle tyypillisen dyynin kasvilajistolliset ja topografiset piirteet. Rannan pohjoisosan rehevöityneelle alueelle pyritään palauttamaan karulle hiekkarantatyypille ominaiset piirteet poistamalla luontotyypille kuulumaton kasvusto sekä keräämällä rantaviivasta rehevöitymistä aiheuttava mereltä kulkeutuva levämassa syksyisin. Vastaavanlaisia luonnonhoitotoimenpiteitä ei ole aiemmin Suomessa tehty. Tästä syystä selvityksessä on mukana seurantasuunnitelma luonnonhoitotöiden vaikutuksien arvioimiseksi ja dokumentoimiseksi.

kuva Dyynikunnostusta tuuliaidoin ja rantavehnäistutuksin. Kuva: Antti Mäkelä.


Yyterin luontoa hoidetaan pitkäjänteisesti

Suunnitelluissa luonnonhoitotöissä otetaan huomioon alueen suojellut ja arvokkaat luontotyypit, virkistyskäyttö sekä alueella tehtävät muut huoltotyöt. Porin kaupungin ympäristövirasto on tehnyt vuosia töitä alueella virkistyskäytön ja luonnonsuojelun yhteensovittamiseksi sekä ympäristökasvatuksen parissa. Yyterin luontopalveluiden kehittämishankkeessa tehdyn Yyterin santojen kävijätutkimuksen perusteella ympäristövirastolla on tähän työhön laaja yleisön hyväksyntä.


Hakusana