Etusivu > Luonto > Kalastus > kalastussäännöt

Porin kaupungin omistamien vesialueiden kalastussäännöt

1 §
Porin kaupungin omistamilla vesialueilla on noudatettava 1.1.2008 alkaen seuraavia erityissäännöksiä sen lisäksi, mitä kalastuslaissa (286/82) ja asetuksessa (1116/82) on säädetty.

2 §
Jokaisella Porissa kirjoilla olevalla ja jokaisella, joka hallitsee kiinteistöä Porin kaupungin alueella sekä heidän perheenjäsenillään, on oikeus kalastaa 3 - 14 §:ssä mainituin rajoituksin Porin kaupungin omistamilla vesialueilla.

3 §
Kalastuslupa on henkilökohtainen ja se on lunastettava vuodeksi kerrallaan. Kalastuslupamaksu säädetään erikseen. Lupaa ei vaadita henkilöiltä, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta tai ovat täyttäneet 65 vuotta. Viehekalastus on maksutonta.

4 §
Kalastuslupa oikeuttaa uisteluun, tuulastukseen sekä kalastukseen seuraavilla pyydyksillä:

  • verkoilla, joiden yhteenlaskettu jatapituus on enintään 360 metriä (Pihlavanlahdella ja Eteläselällä Kallon ja Reposaaren aallonmurtajiin asti 180 m) ja verkkojen solmuväli vähintään 35 millimetriä (1.1.2011 lähtien 40 mm) sekä muikun, kuoreen, silakan ja kilohailin pyynnissä vähintään 16 millimetriä
  • kuudella (6) katiskalla tai nahkiaisrysällä
  • kahdella (2) johtolaitteet mukaan lukien enintään 1,5 metrin korkuisella rysällä
  • kahdellakymmenellä (20) isku- ja syöttikoukulla
  • kolmella (3) pitkälläsiimalla (enintään 100 koukkua/pitkäsiima)


Eri henkilöiden verkkojatoja ei saa yhdistää.

5 §
Troolikalastus on kielletty.

6 §
Kalaväylä on aina pidettävä vapaana seisovista pyydyksistä lukuun ottamatta pitkäsiimaa ja muita koukkupyydyksiä, jotka on laskettava siten, että ne eivät haittaa kulkemista.

7 §
Kaupungin omistamilla Kokemäenjoen vesialueilla kalaväylää ja valtaväylää lukuun ottamatta saa kalastaa rysillä, katiskoilla, koukkupyydyksillä sekä verkoilla. Syyskuun ensimmäisen ja marraskuun viimeisen päivän välisenä aikana muita suomukaloja kuin lohikaloja saa pyytää verkoilla, joiden lankavahvuus on enintään 0.20 millimetriä. Verkkopyynti on kokonaan kielletty Kivinin yläpuolisella Kokemäenjoen osuudella.

8 §
Pyydykset on merkittävä kaupungin pyydysmerkeillä. Pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydyksen merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merkkikohoon. Isku- ja syöttikoukkuihin kiinnitetään yksi merkki viittä koukkua kohden. Pyydykset on varustettava selvillä merkeillä.

9 §
Kalastuksen päätyttyä on pyydyksiin kuuluvat merkit ja muut kalastukseen käytetyt tarvikkeet viipymättä poistettava vedestä.

10 §
Ammattikalastajille voi Porin kaupungin ympäristölautakunta anomuksesta myöntää poikkeuslupia ammattikalastuksessa käytettävien pyydysten käyttämiseen.

11 §
Ulkopaikkakuntalaisille myönnetään kalastuslupia siten, että kalastuslupien hinnat ovat kaksinkertaiset verrattuina perusmaksuihin. Ulkopaikkakuntalaisille voidaan myöntää erillisiä vuorokausi- tai viikkokalastuslupia, joiden hinnoista päätetään erikseen.

12 §
Todistus Porin kaupungin omistamien vesialueiden kalastusluvan suorittamisesta on pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle.

13 §
Ahvenen kutuaikana jäittenlähdöstä toukokuun loppuun kaikenlainen kalastus on kielletty Levon lammelta mereen laskevassa ojassa ja verkkokalastus 200 metrin säteellä Levon lammelta mereen laskevan ojan suusta.

14 §
Porin kaupungin omistamilla vesialueilla järjestettävien kalastuskilpailujen järjestäjien on tehtävä kilpailuista ilmoitus ympäristötoimistoon.

15 §
Satama-alueella kalastamisesta säädetään erikseen Porin kaupungin satamajärjestyksessä. Kansainvälisen merenkulun keskusjärjestön (IMO) ISPS-turvamääräyksien mukaisilla alueilla kalastaminen on kielletty.

Asiasanat: kalastus, kalastuslupa