Etusivu > Luonto > Monimuotoisuuden suojelu

Suojelua monimuotoisuuden vähenemiseltä

Jotta elämän edellytykset voidaan turvata maapallolla, tulee luonnon monimuotoisuutta suojella ja ylläpitää. Suojelu on tarpeen, sillä ihmisten aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet. Luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Luonnon suojelualueet ovat tärkeitä lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden kannalta mutta niiden avulla huolehditaan myös maiseman, kulttuuriperinnön sekä virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

kuva

Monimuotoisuuden vähenemisen syitä

Elinympäristöt häviävät ja pirstoutuvat

Lajien elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen eli yhtenäisemmän elinympäristön muuttuminen useiksi pienemmiksi ja eristyneemmiksi elinympäristölaikuiksi on suurin syy luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

Vieraslajit syrjäyttävät alkuperäisen luonnon

Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat toiseksi suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle. Myös Suomessa vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat ihmisen mukana levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille. Osa vieraslajeista pystyy leviämään ja lisääntymään myös luonnonympäristöissä, joissa ne kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen jopa paikallisten alkuperäislajien häviämistä. Tällaiset vieraslajit ovat haitallisia vieraslajeja.

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Elinympäristöjen määrän vähenemisen ja vieraslajien ohella ilmastonmuutoksen on arvioitu olevan yksi vakavimmista luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä tulevaisuudessa. Monimuotoinen luonto on kestävä ulkopuolisia uhkia vastaan ja monimuotoisuuden säilyttäminen voikin vähentää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia ympäristössä.

Suojelun keinoja

Natura 2000 -verkostolla EU turvaa monimuotoisuutta

Suuri osa Suomen luonnonsuojelualueista kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 -verkoston avulla Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen alueellaan. Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset ovat luonto- ja lintudirektiivi. Näiden direktiivien mukaiset suojelualueet edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua.

Luontotyyppien suojelu

Maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot ja luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto, kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppejä suojellaan lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Hiekkadyynit ja suuret maisemapuut ovat esimerkkejä luonnonsuojelulain avulla suojelluista luontotyypeistä.

kuva