Etusivu > Luonto > Suojeltu luonto

Yyterin suojeltu luonto

Luonnonsuojelualueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta mutta niiden avulla huolehditaan myös maiseman, kulttuuriperinnön sekä virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Natura 2000 -verkoston avulla Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen alueellaan. Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset ovat luonto- ja lintudirektiivi. Näiden direktiivien mukaiset suojelualueet edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua.

Preiviikinlahti osana EU:n luonnonsuojeluverkostoa

Preiviikinlahti kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Valtion omistamat alueet Preiviikinlahden Natura-alueella kuuluvat myös Selkämeren kansallispuistoon. Preiviikinlahden Natura-alue kattaa koko laajan ja matalan merenlahden ja se on erittäin merkittävä alue sekä luontoarvoiltaan että virkistyskäytön kannalta.

Natura-alue käsittää muun muassa Yyterin sannat ja lietteet sekä Herrainpäivien niemen. Alueella esiintyy monia harvinaisia dyyniluontoon ja maankohoamisrannan kehitykseen liittyviä luontotyyppejä ja se on maamme tärkeimpiä linnustonsuojelualueita. Luontotyyppien suojelemiseksi kaikenlaista liikkumista Yyterissä ohjataan, vaikka varsinaisia liikkumiskieltoja ei dyynialueella olekaan.

kuva Yyterin sannat ja lietteet kuuluvat Preiviikinlahden Natura-alueeseen. Kuva: Ympäristöviraston Kansalliset puistot -hanke/Lentokuva Vallas Oy 2012.


Yyterin santojen dyyniluontoa

Yyterin sannat on laajin yhtenäinen ja edelleen aktiivinen rantadyynialue eteläisessä Suomessa. Yyterin rantadyynialue on noin kolme kilometriä pitkä jatkuen aina Herrainpäiviltä Munakarin kaakkoispuolelle saakka. Yyterin sannoilla esiintyy viittä luontodirektiivin mukaista dyyniluontotyyppiä, jotka yhdessä muodostavat erittäin uhanalaisen luontotyyppiyhdistelmän Itämeren dyynisarjat. Suurin osa Yyterin sannoista on suojeltu luonnonsuojelulailla.

kuva Rantavehnää dyyneillä. Kuva: Marianna Kuusela.


Lietteiden rikasta linnustoa

Muu osa Preiviikinlahtea, pohjoisimman osan Herrainpäivien niemeä ja Yyterin santoja lukuun ottamatta, on luontodirektiivin lisäksi myös lintudirektiivin mukaista aluetta. Preiviikinlahti on linnuston erityissuojelualuetta ja kansainvälisesti tärkeä lintualue. Yyterin lietteet on Suomen kuuluisin kosteikkolinnuston muutonaikainen levähdysalue. Kahlaajista muun muassa punajalkaviklo (Tringa totanus) ja äärimmäisen uhanalainen etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) pesivät lietteillä.

kuva Yyterin lietteet on erinomainen paikka lintujen havainnointiin. Kuva: Rauno Korhonen.


Herrainpäivien aarniomaista metsää

Herrainpäivät on malliesimerkki maankohoamisrannikon kehittymisen eri vaiheista eli kuinka kasvillisuus vähitellen ajan mittaan muuttuu merestä vapauduttuaan. Herrainpäivien niemen rantoja kiertää rehevä merenrantalehto tervaleppineen, niemen sisäosat ovat lehtomaista tuoretta kangasmetsää. Niemen kärjessä pääsee aistimaan vanhan, jopa aarnimaisen, metsän tunnelmasta. Herrainpäivät rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 1990 ja se kuuluu maamme lehtojensuojeluohjelmaan paikallisena kohteena.

kuva Herrainpäivien niemen rantoja kiertää tervaleppävyöhyke. Kuva: Seppo Salonen.kuva

Yyterin luonnon monimuotoisuudesta kertova internetsivu on tuotettu osana Porin kaupungin ympäristöviraston vuonna 2014 toteuttamaa Yyterin alueen lähiluonto tutuksi -hanketta. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013 ja rahoituksen on myöntänyt Karhuseutu ry.