Perko 609 1600

HYVELÄNVIIKI 54., HYVELÄ 56. JA PERKO 90. (ent. kunnan raja), vt 8 ja yritysvyöhyke 1. asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavaehdotus

 

 

Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Porin keskustasta pohjoiseen. Alue käsittää Luotsinmäen ja Pyntösjärvenojan väliset osuudet valtatien 8 nykyisestä ja suunnitellusta uudesta linjauksesta sekä näiden väliin jäävän maa- ja metsätalousvaltaisen alueen. Suunnittelualueen pituus on noin 3,7 kilometriä, leveys 600-1000 metriä ja pinta-ala noin 218 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelun tarkoituksena on laatia asemakaava, jossa osoitetaan vuonna 2012 valmistuneen aluevaraussuunnitelman mukaisen valtatien 8 uuden linjauksen edellyttämät liikennealueet ja nykyiseen tiealueeseen kohdistuvat muutokset. Lisäksi tarkoituksena on osoittaa uuden ja vanhan tielinjauksen väliin jäävälle vyöhykkeelle yleiskaavaa toteuttavia teollisuus-, työpaikka-, virkistys- ja asuinalueita, sekä Porin tulvasuojeluhankkeeseen liittyvän Kokemäenjoen lisäuoman ja Isosanta-Peittoo - voimajohtolinjan aluevaraukset. Suunnittelualueelle muodostuu uusi kaupunginosa (Perko).

Kaavatunnus

609 1600

Hyväksyvä taho

Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.12.2011.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 2.-19.12.2011.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 11.10.-10.11.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.9. - 16.10.2015.

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori