Kiinteistöjen jätehuolto

Jätehuoltomääräykset velvoittavat lajittelemaan kiinteistöillä syntyvät jätteet. Eri jätelajien määrä riippuu asuntojen määrästä. Taloyhtiö saa omalla päätöksellään myös parantaa asukkaidensa lajittelumahdollisuuksia ja hankkia omat lajitteluastiat hyötyjätteille. Jätteenkuljetusyrityksiltä kannattaa kysyä vaihtoehtoja ja tarjouksia jätehuollon hoitamisesta. Jäteastiat merkitään jätelajin kertovalla tarralla. Jätteiden lajitteluohjeet voi kiinnittää katoksen seinään tai jäteastiaan.

Omakotitalojen ja pienten taloyhtiöiden asukkaat lajittelevat hyötyjätteet erilleen sekajätteestä, ja vievät paperin ja pahvin, metallijätteen ja lasijätteen hyötyjätepisteelle.

Tee sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa

Porin seudulla kiinteistöt tekevät omat sopimukset jätteenkuljetusyritysten kanssa jätteiden noutamisesta. Kunnissa toimivien jätteenkuljetusyritysten yhteystiedot löydät täältä. Tyhjennykset voi kilpailuttaa tyhjennykset, mutta jätehuoltomääräyksien mukaisia vähimmäistyhjennyskertoja jätteenkuljetusyritykset eivät voi muuttaa.

Mitä jäteastioita tarvitaan?

1-4 asuntoa

  • sekajäte

5-9 asuntoa

  • biojäte
  • paperi, kartonki ja pahvi
  • sekajäte

yli 10 asuntoa

  • biojäte
  • paperi, kartonki ja pahvi
  • energiajäte
  • metallijäte
  • pakkauslasi
  • sekajäte

Jäteastian vähimmäistyhjennysvälit

 jos biojäte kompostoidaanjos biojäte laitetaan sekajätteeseen
syys-toukokuu (talvi)kahdeksan (8) viikon väleinneljän (4) viikon välein
kesä-elokuu (kesä)neljän (4) viikon väleinkahden (2) viikon välein

Tarpeen vaatiessa jäteastiat on tyhjennettävä useammin tai on hankittava kiinteistölle suurempi jäteastia. Syväkeräyssäiliöt vähentävät jätteenkuljetuksia, koska ne tyhjennetään harvemmin kuin maanpäälliset astiat.

Harvennettu sekajäteastian tyhjennysväli

Kun lajittelu onnistuu hyvin, sekajätettä syntyy vähän. Jos kaikki ruoka- ja puutarhajäte kompostoidaan, eikä laiteta sekajätteen joukkoon, sekajäteastian tyhjennysväliä saa pidentää.
Sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisesta on ensin toimitettava ilmoitus  Porin seudun jätelautakunnalle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle), sitten otettava yhteyttä omaan jätteenkuljetusyritykseen ja sovittava uudesta tyhjennysaikataulusta.

Perusta jäteastiakimppa naapurin kanssa

Naapurit voivat sopia keskenään yhteisen jäteastian käyttämisestä. Yhteisastia voi olla esimerkiksi seka-, bio- ja energiajätteelle. Kysy jätteenkuljetusyritykseltäsi vaihtoehtoja ja neuvottele naapuriesi kanssa!

Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä ilmoitus Porin seudun jätelautakunnalle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle).

Jätteet jäteastioihin

Jätteet laitetaan jäteastioiden sisäpuolelle siten, että kannet mahtuvat kiinni. Tuuli lennättää jätteitä avonaisista astioista, ja linnut käyvät etsimässä astioista ruokaa. Taloyhtiön jäteastioihin saa laittaa vain päivittäisessä asumisessa syntyviä jätteitä. Rikkinäiset huonekalut, sähkölaitteet ja remonttijäte on itse vietävä asianmukaiselle vastaanottajalle, tai noutopalvelun voi tilata jätteenkuljetusyritykseltä. Jäteautoon tyhjennetään taloyhtiöissä vain jäteastioiden sisäpuolella oleva jäte.

Mihin jäteastiat sijoitetaan?

Jäteastiat sijoitetaan ajoreitin varteen siten, että jäteautolla on pääsy riittävän lähelle niitä. Pientaloalueilla jäteastiat voi tuoda lähemmäs ajotietä jätteiden tyhjennyspäivinä. Jätteenkuljetusyritykseltä saat tietää, koska jäteastiat tyhjennetään. Lähelle yleistä liikenneväylää sijoitettaessa on huomioitava, ettei jätesuoja saa aiheuttaa näkemäestettä tai vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jätesuoja ei saa estää pelastusajoneuvojen pääsyä kiinteistölle.

Taloyhtiöön tarvitaan useita jäteastioita lajittelua varten. Jäteastiat sijoitetaan aitaukseen tai katokseen, jotta jäteastiat eivät kaadu kovallakaan tuulella ja jätteet leviä pitkin pihaa.

Kulkureitti jäteastioille on hiekoitettava liukkailla ja lumet on poistettava ovien ja porttien edestä. Runsas lumi painaa jäteastioiden kansia ja astiat voivat jäätyä kiinni.

Rakennuksiin jätetään turvaetäisyydet

Pientaloalueella jäteastiat on sijoitettava vähintään 4 m etäisyydelle rakennuksista. Jätekatosta tai -aitausta ei tarvitse rakentaa, mikäli astiat sijoitetaan katukuvaa häiritsemättä. Jos kuitenkin rakentaa jätteille katoksen tai aitauksen, koskevat sitä samat määräykset ja lupakäytännöt kuin muita jätesuojia.

Kerrostaloalueella jäteastioille on rakennettava rakenteellinen suoja. Se tarkoittaa aitausta tai katosta, jonka sisälle jäteastiat laitetaan. Rakentaminen edellyttää toimenpideilmoituksen tekemistä tai -luvan hakemista kaupungin rakennusvalvonnasta. Jätteiden syväkeräyssäiliöt eivät tarvitse erillistä suojaa.

Jätesuojan tulee sijaita palomääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti vähintään 8 m etäisyydellä rakennuksista, muussa tapauksessa jätesuoja on osastoitava eli palosuojattava. Jätesuoja ei saa olla 8 m lähempänä kiinteistöjen ulkoilmanottolaitteita (koneellisen ilmanvaihdon ulkoilmasäleikkö, korvausilma-aukot yms.).

Jätekatos tai -aitaus on rakennettava asemakaavan mukaiselle etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta; mikäli jätesuoja rakennetaan lähemmäs rajaa, on naapurilta oltava kirjallinen suostumus.