Laatu ja ympäristö

 

Porin Veden Ahlaisiin toimittaman talousveden tuotantolaitos vaihtuu

Porin Vesi siirtää pitkään käytössä olleen Ahlaisten pohjavedenottamon varavesilaitokseksi. Talousvesi Ahlaisten alueelle johdetaan jatkossa Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta. Muutos tapahtuu vaiheittain maanantaista 28.9.2021 alkaen. Jaettava vesi on korkealaatuista talousvesiasetuksen mukaista talousvettä, jota Porin Vesi toimittaa koko kantakaupungin verkostoalueelle.

Muutos tehdään veden toimitusvarmuuden parantamiseksi ja pieniin pohjavedenottamoihin yleisesti kohdistuvien vedenlaaturiskien poistamiseksi.

 

 

Talousveden hankinta

Vedenhankintavesistöt sijaitsevat Harjakankaalla ja Ulvilan Kullaalla. Pääasiallinen veden hankintapaikka on Kullaan Tuurujärvi, joka on kapeiden salmien kautta yhteydessä suurempaan Joutsijärveen. Puhdistettava järvivesi johdetaan Tuurujärven eteläpäässä olevaa kanavaa pitkin noin 9 kilometriä pitkään raakavesijohtoon, jota pitkin vesi kulkee Harjakankaan tekopohjavesilaitokselle. Vettä Tuurujärvestä otetaan noin 270 litraa sekunnissa.

Toinen raakavesilähde on tekopohjavesilaitoksen vieressä oleva matala Tyvijärvi. Sen vesi on huomattavasti Tuurujärven vettä humuspitoisempaa ja veden laatu vaihtelee merkittävästi enemmän. Tämän vuoksi se on hankalammin puhdistettavaa ja Tyvijärven vettä käytetäänkin vain tilapäisesti raakavesilisänä.

Porin Vesi hoitaa koko raakavedenhankintavesistön säännöstelyn patojen ja pumppaamojen avulla. Länsi-Suomen vesioikeus on määrännyt Joutsijärven, Tuurujärven ja Palusjärven vedenpinnoille ja järvien laskujokien juoksutuksille säännöstelyrajat, joiden noudattamisesta Porin Vesi huolehtii. Tuurujärven ja Joutsijärven veden pinnankorkeuden säätely tapahtuu Tammen padolla, josta tarpeen mukaan lasketaan Joutsi- ja Tuurujärven vettä Joutsijokeen ja edelleen Kullaanjokeen. Samalla pidetään huolta siitä, että Joutsijoessa on kuivallakin kaudella virtausta. Porin Vesi säännöstelee myös Palusjärven pinnankorkeutta ja Palusjoen virtausta Paluksen padolla sekä huolehtii järveen rajoittuvien maiden kuivanapidosta Eteläpään, Järventaustan ja Länsirannan pumppaamoiden avulla.

Ahlaisten ja Noormarkun Kankaan pohjavedenottamoilla käytetään luonnonpohjavettä. Laviaan jaettava talousvesi on Kankaanpään Uudentalonlähteen ottamolta peräisin olevaa pohjavettä.

Talousveden laatu

Porin vesijohtoverkoston veden kovuus Ahlaista ja Laviaa lukuun ottamatta on noin 4° dH (saksalainen kovuusaste) tai 0,7 mmol/l eli vesi on pehmeää.. Ahlaisissa verkostoveden kovuus on noin 6° dH tai 1,1 mmol/l eli vesi on keskikovaa. Laviassa veden kovuus on noin 0,7°dH tai 0,12 mmol/l. Veden pH on 8 – 9, Ahlaisissa ja Laviassa 7 – 8. Erot verkostovesien välillä johtuvat siitä, että Ahlaisten ja Lavian vesi on pohjavettä ja muu Porin vesi on Harjakankaan tekopohjavettä.

Veden laatua tarkkaillaan ympäristölautakunnan hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti raakavesilähteillä, laitoksessa ja verkostossa. Lisäksi tarkkailuun kuuluu raakavedenottovesistön kasvillisuuden ja pohjaeläimistön seuranta.

Kaikilla laitoksilla tuotetut vedet ovat erittäin hyvälaatuisia ja täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Myös verkostoveden laatu täyttää asetetut laatutavoitteet. Joitakin kohonneita arvoja saattaa esiintyä satunnaisesti, mutta pysyviä vaatimus- tai suositustason ylityksiä ei ole.

Talousveden valmistus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen vanha osa on otettu käyttöön vuonna 1976. Laitokseen tehtiin mittava saneeraus ja puhdistusprosessin tehostus vv. 2000 - 2001.

Veden puhdistusprosessi Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella on kaksivaiheinen, mekaaninen ja kemiallinen saostus sekä tekopohjaveden muodostus.

Ensimmäisessä vaiheessa raakavesi johdetaan laitokselle 3 mm:n konevälpän (=siivilän) läpi. Tämän jälkeen vesi pumpataan kemialliseen saostukseen, jolla poistetaan vedelle mm. ruskean värin aiheuttava humus. Saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia ja saostettavan veden pH säädetään oikealle tasolle kalkilla.

Saostettu kiintoaines poistetaan flotaatioselkeytyksessä, jossa kiintoaines nostetaan altaan pintaan veden ja paineilman seoksella. Pinnalta liete kaavitaan pois ja johdetaan selkeyttimen kautta viemäriin.

Kirkastunut vesi johdetaan jatkuvatoimisiin hiekkasuodattimiin, joita on kahdessa linjassa yhteensä 28.

Toisessa vaiheessa hiekkasuodatettu vesi johdetaan tekopohjaveden muodostukseen, jossa vesi imeytetään viereiseen hiekka- ja soraharjuun imeytysaltaiden avulla. Tekopohjaveden muodostus tapahtuu allasimeytysmenetelmällä. Vesi viipyy harjussa kahdesta kolmeen viikkoon, jonka jälkeen se pumpataan harjun eri päissä olevilla kaivopumpuilla takaisin laitokselle desinfiointiin ja pH:n säätöön. Desinfiointi tehdään natriumhypokloriitilla ja pH:n säätö kalkilla.

Vesi pumpataan kaupunkiin n.12 km pitkää, halkaisijaltaan 800 mm:n putkea pitkin.

Ahlaisten pohjavedenottamon luonnonpohjavesi otetaan yhdestä kuilukaivosta. Verkostoon johdettavan veden pH nostetaan ilmastamalla ja desinfiointi tehdään UV-laitteistolla.

Riskien arviointi

Porin Vesi, liikelaitos on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty 6.5.2021. Riskit on arvioitu Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan –menetelmän yleisten periaatteiden mukaisesti.