Laatu ja ympäristö

 

 

 

Talousveden hankinta

Ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta johtuen teksti on poistettu. Lisätietoja talousveden hankinnasta porinvesi@pori.fi.

Talousveden laatu

Porin vesijohtoverkoston veden kovuus Laviaa lukuun ottamatta on noin 4° dH (saksalainen kovuusaste) tai 0,7 mmol/l eli vesi on pehmeää. Laviassa veden kovuus on noin 0,7°dH tai 0,12 mmol/l. Veden pH on 8 – 9 ja poikeuksena Lavia, jossa se on 7 – 8. Erot verkostovesien välillä johtuvat siitä, että Lavian vesi on pohjavettä ja muu Porin vesi on tekopohjavettä.

Veden laatua tarkkaillaan ympäristölautakunnan hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti raakavesilähteillä, laitoksessa ja verkostossa. Lisäksi tarkkailuun kuuluu raakavedenottovesistön kasvillisuuden ja pohjaeläimistön seuranta.

Kaikilla laitoksilla tuotetut vedet ovat erittäin hyvälaatuisia ja täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Myös verkostoveden laatu täyttää asetetut laatutavoitteet. Joitakin kohonneita arvoja saattaa esiintyä satunnaisesti, mutta pysyviä vaatimus- tai suositustason ylityksiä ei ole.

 

Talousveden valmistus

Ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta johtuen teksti on poistettu. Lisätietoja talousveden valmistuksesta porinvesi@pori.fi

 

Riskien arviointi

Porin Vesi, liikelaitos on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty 6.5.2021. Riskit on arvioitu Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan –menetelmän yleisten periaatteiden mukaisesti.