Rakennustyönaikainen valvonta

Aloituskokous ja LVI-töiden aloituskokous

Lupapäätöksessä saatetaan edellyttää rakennustöiden aloituskokousta. Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakennustöiden aloitusta. Kokouksessa tulee olla läsnä rakennusvalvontaviranomaisen edustajan lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muut erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja suoraan tarkastusinsinööreiltä joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Aloituskokouksessa käsitellään lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön toteutuksen keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi.

Lupapäätöksessä saatetaan edellyttää myös LVI-töiden aloituskokousta. Vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja sopii kokouksesta LVI-tarkastusinsinöörin kanssa ennen kuin taloteknisiä järjestelmiä asennetaan rakennuksen sisäpuolelle. Kokouksessa on yleensä läsnä LVI-tarkastusinsinöörin lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, vastaava työnjohtaja, KVV- ja IV-työnjohtaja sekä tarvittaessa talotekniikan suunnittelijat. LVI-töiden aloituskokous tilataan LVI-tarkastusinsinööriltä joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Katselmukset

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Lupapäätöksessä määrätään tarvittavat katselmukset.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset suoraan tarkastusinsinööreiltä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa (kuitenkin vähintään 5 arkipäivää ennen), jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa.

Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Käytettävissä on oltava katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja.

Erityisalojen katselmukset (LVI)

Ennen LVI-töiden aloittamista suunnittelijan tulee lisätä kohteen vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtosuunnitelmat lupapisteeseen ja allekirjoittaa ne sähköisesti. Erityisalojen työnjohtajat tarkastavat kohteen suunnitelmanmukaisuuden rakentamisen aikana ja täyttävät tarkastusasiakirjaa.

LVI-loppukatselmukset pidetään ennen käyttöönottokatselmusta. LVI-loppukatselmusten toimittamisen ajankohta on, kun kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet sekä ilmanvaihtolaitteet on asennettu, mitattu ja säädetty.

Ennen LVI-loppukatselmusta työnjohtajien on lisättävä tarkastusasiakirjat, painekoepöytäkirjat ja ilmamäärien mittauspöytäkirjat lupapisteeseen. Erityisalojen työnjohtajat varaavat katselmuksen joko puhelimitse tai sähköpostitse. Katselmuksen suorittaa LVI-tarkastusinsinööri.

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennuksen paikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Rakennuksen paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen työn aloittamista Palvelupiste Porinasta. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty.

Sijaintikatselmus tilataan Palvelupiste Porinasta, kun rakennuksen perustustyö on suoritettu. Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että perustus, sen mitat ja korkeusasema ovat myönnetyn luvan mukaiset. Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin katselmus on suoritettu.