Viemärin käyttöohje

Viemäriverkoston ylläpito ja jätevesien puhdistus on merkityksellistä ympäristönsuojelutyötä. Vesilaitos huolehtii viemäriverkostosta ja jätevesien puhdistuksesta ja asukkaat sekä yritykset huolehtivat siitä, että viemäriin johdetaan vain sinne kuuluvat jätevedet.

Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa ja pumppaamoilla. Pahimmillaan ne tukkivat tai syövyttävät verkostoa, vaikeuttavat pumppaamoiden toimintaa tai aiheuttavat pumppujen pysähtymisen. Tämän seurauksena jätevedet saattavat tulvia maaperään, vesistöön tai kiinteistöihin. Viemäriverkostolle haitallisia ovat mm. hiekka, öljy, happamat tai emäksiset jätevedet ja erilaiset esineet.

Jäteviemäriverkoston ja puhdistamon toimintaa häiritsevät myös suuret vesimäärävaihtelut. Tämän vuoksi sade- ja kuivatusvedet johdetaan omassa verkostossaan suoraan vesistöön. Myös kiinteistöiltä tulevat katto-, salaoja- ja pihojen kuivatusvedet tulee johtaa omalla putkellaan kadulla sijaitsevaan sadevesiviemäriin.

Kaikki Porin viemäriverkoston jätevedet puhdistetaan biologisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että puhdistuksessa hyödynnetään mikrobeja, jotka käyttävät ravinnokseen jäteveden epäpuhtauksia. Mikrobit vaativat elääkseen suhteellisen vakaat olosuhteet. Äkilliset muutokset puhdistamolle tulevan jäteveden laadussa vaikeuttavat niiden elämää tai tuhoavat ne. Öljyt, liuottimet ja maalijätteet saattavat olla jo vähäisessä määrin vahingollisia.

Puhdistamon tavoitteena on hyvä puhdistustulos. Puhdistamon on toimittava tehokkaasti ja niin, että myös sen oma jäte, liete, on mahdollisimman hyvää. Lietettä syntyy vuosittain merkittäviä määriä ja sitä voidaan käyttää hyödyksi maanviljelyssä - jos se ei sisällä liikaa raskasmetalleja.

Viemäriin ei saa heittää mitä vain

Ympäristömme kannalta on tärkeää, että jätteet päätyvät paikkaan, jossa ne vähiten rasittavat luontoa. Lajitellun kuivajätteen joukkoon - ei viemäriin - kuuluvat mm. ruoantähteet, hammastikut, pumpulipuikot, vaipat ja terveyssiteet.

Periaatteena on hyvä pitää, että viemäriin tulevat vain ne jätteet, jotka sinne "luontojaan" päätyvät, ei sinne erikseen heitetyt. Jätemyllyn käyttö on kielletty. Viemäriverkoston toimivuus heijastuu myös jätevesimaksuun, jolla viemärilaitoksen toiminta katetaan.

Jokainen voi osaltaan edistää ympäristömme puhtautta huolehtimalla siitä, että jätteet päätyvät oikeaan paikkaan.