Avustusuudistus

Porin kaupungin avustusperiaatteita uudistetaan. Tällä sivulla on esitetty uudistuksen lähtökohdat ja ehdotus uudesta avustusmallista.

Uudistusta tehdään yhdessä

Avustusuudistusta on valmistellut kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koostuva työryhmä. Alustavasta suunnitelmasta kerättiin yhdistysten ja muiden toimijoiden kommentteja ja kysymyksiä verkkokyselyllä 9.4.-10.5.2020. Kyselyssä nousseisiin kysymyksiin vastattiin etäkeskustelutilaisuudessa, joka keräsi yli 40 osallistujaa.

>> Anna palautetta etäkeskustelutilaisuudesta 17.5. mennessä

>> Tilaisuudessa esitelty materiaali

Aikataulu

Saatu palaute huomioidaan avustusmallin viimeistelyssä ja avustusperiaatteet viedään kesäkuussa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan voimaan 1.1.2021, mutta se otetaan käyttöön vaiheittain. Poistuvien avustusmuotojen lopettamisesta ja uusien käyttöönottamisesta tehdään aikataulutettu suunnitelma vuosille 2021-2022.

Uusiin avustuksiin varataan määrärahat vuodelle 2021. Yhdistyksille järjestetään infotilaisuus hakuaikataulusta syksyllä.

Lisätiedot: tiina.m.toivonen@pori.fi

Taustaa uudistukselle

 • Nykyiset avustusperiaatteet ovat vuodelta 2011, joten niitä on hyvä aika päivittää.
 • Periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan raskaat.
 • Erilaisia avustusmuotoja on paljon, mutta samalla oleellisia avustusmuotoja puuttuu.
 • Yhtenäinen avustusten hakemisen ohjeistus ja hakukanava puuttuu, minkä vuoksi avustusprosessi on molemmille osapuolille työllistävä.
 • Avustusten myöntämiseen ei ole kaikilta osin selkeitä kriteereitä eikä avustettavalle toiminnalle ole asetettu tavoitteita kaupungin näkökulmasta.
 • Avustusten käytön ohjeistaminen, seuranta ja valvonta ei ole yhtenäistä.
 • Toimialat hallinnoivat avustuksia – yhtenäinen tieto myönnetyistä avustuksista puuttuu.

Uudistuksen tarkoitus ja tavoitteet

 • Selkeytetään avustuskokonaisuutta
  • Luovutaan joistakin avustusmuodoista
  • Lisätään uusia, yhdistysten kannalta oleellisia avustusmuotoja
 • Yhdenmukaistetaan avustusten hakumenettelyä
  • Hakuajat määritellään ja viestitään selkeästi
  • Yksi yhteinen hakukanava kaikille avustuksille
  • Kevennetään avustusprosessia luopumalla turhasta byrokratiasta
 • Lisätään avustusprosessin läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja yhdistysten yhdenvertaista kohtelua
  • Luodaan selkeät ja yhdenmukaiset kriteerit avustusten myöntämiselle
  • Kootaan ja julkaistaan tieto myönnetyistä avustuksista
 • Kytketään avustettava toiminta kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
  • Määritellään avustettavan toiminnan tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi
 • Parannetaan avustusten käytön seurantaa
  • Määritellään avustusten käyttämiselle ehdot
  • Luodaan menettelyt avustusten käytön raportointiin ja valvontaan

Muutos pähkinänkuoressa

 • Kaupungin avustusperiaatteet ja –ohjeet uudistetaan.
 • Hakuajat ja -tavat sekä avustusten myöntämisen kriteerit voivat muuttua.
 • Yhdistysten avustamisen sijaan jatkossa avustetaan haluttua toimintaa.
 • Yhdistyksellä on oltava muuta rahoitusta kaupungin avustuksen lisäksi.
 • Jotkut yhdistykset voivat jäädä ilman vuosittaista avustusta, mutta uusia yhdistyksiä tulee avustusten piiriin.
 • Avustettavalle toiminnalle määritellään tavoitteet, joiden toteutumisesta on raportoitava kaupungille.
 • Kaupunginhallitukselta haettavista yleishallinnon avustuksista, yhdistysten merkkivuosiavustuksista ja kansainvälisen toiminnan avustuksista luovutaan. Edellä lueteltuun toimintaan voi kuitenkin edelleen hakea avustusta muiden avustusmuotojen kautta.
 • Uusia avustusmuotoja hankeavustukset, uudet kevytavustukset ja apurahat.
 • Kattojärjestöjen kautta ei enää avusteta, vaan kiinteistönomistajien yhdistykset ja eläkeläisyhdistykset voivat hakea esimerkiksi toiminta-avustusta tai kevytavustuksia. 
 • Toiminta-avustus kattaa jatkossa työllistämis-, vuokra- ja toimitila-avustukset eli niitä ei myönnetä erikseen.
 • Tapahtuma-avustukset laajenevat kattamaan myös muut kuin liikunnan ja nuorisotyön tapahtumat.
 • Strategisesti merkittävimpien yhdistysten kanssa tehdään 4-vuotiset kumppanuussopimukset.

Ehdotus uudesta avustusmallista

1. Kumppanuussopimus ja sen edellytykset

 • Yhdistyksen toiminta tukee ja täydentää Porin kaupungin itse järjestämiä palveluita tuottaen kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaista lisäarvoa.
 • Yhdistys on rekisteröity ja toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ajan.
 • Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja kehittämiseen tarvitaan työkaluja.  
 • Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi.
 • Sopimus tehdään pääsääntöisesti neljäksi vuodeksi kerrallaan (valtuustokausittain).
 • Sopimuksessa määritellään yhteistyön muodot ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisissä tapaamisissa.

2. Toiminta-avustukset

 • Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (esim. työllisyyttä edistävät järjestöt, potilasjärjestöt, vanhusjärjestöt)
  • Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin tukemista Porissa
  • Tavoitteena on:
   • Edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta,
   • Ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä
 • Toiminta-avustus liikuntaan (esim. liikunta- ja urheiluseurat)
 • Toiminta-avustus kulttuuriin (eri taiteenalojen kulttuuriyhdistykset)
 • Toiminta-avustus nuorisotoimintaan (esim. partio, opiskelijayhdistykset)
 • Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan kaupunginosa-, kylä-, asukas- ja kiinteistönomistajien yhdistyksille
 • Haku kerran vuodessa
 • Avustuksella voidaan kattaa korkeintaan 70 % yhdistyksen menoista eli yhdistyksellä on oltava myös muuta rahoitusta.

3. Kevytavustukset

 • Rakkaudella porilaisille –hyvinvointiraha kaikille avoimeen toimintaan

  • Hakea voi kuka tahansa: yhdistys, yritys, kaveriporukka, koululuokka tmv.
  • Myönnetään tapahtumiin, tilaisuuksiin tai rakennelmiin, jotka hyödyttävät porilaisten hyvinvointia
  • Haku kerran vuodessa
 • Touhutonnit rajatun osallistujaryhmän kertaluonteiseen toimintaan
  • Myös muille ryhmille kuin rekisteröityneille yhdistyksille (esim. bändit, eläkeläiskerhon retket, toimintaryhmät)
  • Jatkuva haku
  • Voidaan myöntää vain kerran vuodessa samoille hakijoille
 • Järjestön starttiavustus
  • Toimintaansa aloittavalle yhdistykselle toiminnan käynnistämiseen
  • Jatkuva haku
  • Voi hakea vain yhdistyksen perustamisvuotena

4. Hankeavustukset

 • Jatkuva haku
 • Voidaan myöntää hankkeiden omarahoitus-osuuden tai kunta-osuuden kattamiseen silloin, kun päärahoitus tulee jostain muualta
  • Kesto 1-3 vuotta
  • Rahoitus max. 30 %
 • Voidaan myöntää yhdistysten pienten kehittämishankkeiden rahoittamiseen
  • Hankkeessa kehitetään toimintaa esim. kun jotain toimintaa puuttuu kaupungista tai kerätään tietoa aiheesta, josta sitä ei ole riittävästi saatavilla
  • Voi olla useamman yhdistyksen yhdessä toteuttama 
  • Kesto korkeintaan 1 vuosi
  • Rahoitus max. 90 %

5. Erityisavustukset

 • Tapahtuma-avustukset
  • Erilaisten yleisötapahtumien ja suurten kokousten järjestämiseen Porissa 
  • Haku maalis- ja syyskuussa.
 • Taide- ja kulttuuriapurahat
  • Taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille ja taide- ja kulttuurialan korkeakouluopiskelijoille
 • Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
  • Tiekunnille Porin alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapitoon
  • Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan voimassaolevan avustusprosentin suuruisena
  • Haku kerran vuodessa
 • Hissiavustukset
  • Taloyhtiöille hissin rakentamiseksi hissittömään taloon
  • Maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan voimassaolevan avustusprosentin suuruisena
  • Jatkuva haku


Yleiset ehdot

 • Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta on Porissa tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Poriin.
 • Edellytyksenä on, että järjestö on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ja että sen toiminta on rekisteröity.
 • Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa lakeja, hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
 • Samaan tarkoitukseen voi saada tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa.
 • Avustusta hakevan yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. 
 • Yhteisön hallinto on järjestettävä toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla. 
 • Avustuksen myöntäjällä ja kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä.
 • Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Yhdistyksen tilintarkastus ja sisäinen valvonta tulee olla asianmukaisesti järjestetty.

Avustusten hakeminen ja päätöksenteko

 • Osa avustuksista on haettavissa ympäri vuoden ja osassa on hakuaika kerran vuodessa.
 • Toiminta-avustusta seuraavalle vuodelle haetaan lokakuussa ja lautakunnat tekevät avustuksista päätöksen talousarvion vahvistamisen jälkeen joulu-tammikuussa.
 • Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa haetaan marras-joulukuussa ja rahan myöntämisestä päättää kaupunginhallitus tammikuussa.
 • Yksityistieavustusta haetaan maaliskuussa ja taide- ja kulttuuriapurahaa syyskuussa.
 • Tapahtuma-avustusten haku on kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.
 • Kaikkia avustuksia haetaan sähköisessä järjestelmässä, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai suomi.fi-tunnuksilla.
Ehdotus avustusuudistuksen vuosikellosta

 

Avustusten raportointi ja valvonta

 • Edellisen vuoden avustuksen käytöstä raportoidaan tammi-helmikuussa.
 • Raportointi koskee toiminta-avustusten ja hyvinvointirahan saajia.
 • Kaupunki pyytää tarvittaessa yhdistystä toimittamaan lisäselvityksiä kuten tilinpäätöksen tai kopioita kuiteista.
 • Mikäli raporttia tai pyydettyjä lisäselvityksiä ei toimiteta ajallaan, voidaan kuluvan vuoden avustuksen maksatus keskeyttää ja avustuspäätös voidaan myös peruuttaa.
 • Kumppanuussopimuksista, hankeavustuksista ja tapahtuma-avustuksista raportoidaan erillisen aikataulun mukaan.

 

Kaupungin lisäksi avustuksia on haettavissa lukuisilta muilta tahoilta. Satakunnan yhteisökeskus tekee suunnitelman eri rahoitusvaihtoehtojen viestinnästä ja kouluttamisesta yhdistyksille.