Tikkula ja Ulasoori 609 1666

TIKKULA 24. ja ULASOORI 30. kaupunginosissa asemakaavan uudistaminen ja laajennus (Tomaattikaava)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Raumanjuovan ja Mäntyluodon radan välisellä alueella ulottuen Tactic Games Oy:n toimipisteestä (Raumanjuovantie 2) Rantakulman pientaloalueeseen asti. Suunnittelualue sijoittuu n. 4 km etäisyydelle Porin keskustasta (Kauppatori) luoteeseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 60,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Osittain kaavoittamaton ja vajaakäyttöinen suunnittelualue sijaitsee valtateiden välittömässä läheisyydessä, Mäntyluodon radan, sähkö- ja kaukolämpöverkon sekä joen vieressä. Alueen sijaintietujen hyödyntäminen uusien yritysten sijoittumiselle vaatii sujuvien liikenneyhteyksien luomisen naapurialueiden katuverkkoon.

Asemakaavan tavoitteena on kantakaupungin yleiskaavassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti toteuttaa Ulasoori-Tikkula yritysalueen laajennus suunnittelualueelle.

Raumanjuovantie jatkamisella Rantakulmantien linjaan asti toteutetaan radan takaisille alueille yleiskaavassa esitetty kaakko-luode-suuntainen pääkokoojakadun tärkeä osuus. Raumanjuovantien varrelle sijoitettavat uudet maankäyttömuodot sovitetaan yhteen nykyisten käyttötarkoitusten kanssa huomioiden ympäristön asettamia vaatimuksia.
Alueen halki kulkeva Suntinoja ja Raumanjuopa pengertämättömät rannat tulvavaara-alueella tekevät välttämättömäksi käsittelemään asemakaavassa myös tulvasuojelun kysymyksiä.

Kaavatunnus

609 1666

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.9.2015.
  • Kaavaluonnos 10.9.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 10.9.-9.10.2015.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 29.10. - 27.11.2015.
  • Muutettu 3.12.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2015.
  • Lainvoimainen 27.1.2016.