Osallistuminen

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus alkaa tiedottamisesta. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa.

Kaavoituksesta tiedottaminen

Tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Porin kaupunki tiedottaa ajankohtaisista kaavahankkeista vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.

Kaavoitukseen liittyvistä käsittelyvaiheista, valmistelun aloittamisesta (vireilletulosta), nähtävillä olosta ja hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tulosta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille. Nähtävänä olevat kaavan asiakirjat esitetään myös Nähtävänä nyt -sivulla.

Laaja osallistuminen

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa. Heitä ovat esimerkiksi alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät. Yritykset ja yhteisöt ovat osallisia, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa. Jos kaava vaikuttaa yli kuntarajojen, myös toisen kunnan jäsen voi olla osallinen.

Suunnitellut osallistumisen tilaisuudet sekä perustiedot kaavahankkeesta esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Osallistua voi monella tavalla:

  • ottamalla yhteyttä kaavoittajaan
  • osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin
  • esittämällä mielipide kaavasta sen ollessa nähtävillä
     

Kaavoituksen useista käsittelyvaiheista ja vuorovaikutusmahdollisuuksista huolimatta aina ei päästä kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään lopputulokseen. Tällöin on mahdollista hakea muutosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta sekä oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valitusoikeus on suppeampi.

Vaikutukset ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöön

Kaavoituksen liittyvän vaikutusten arvioinnin (MRL 9§, MRA 1§) osana selvitetään myös kaavoituksen sosiaaliset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Eri osallistumisen ja vuorovaikutuksen muodot ja niiden kautta saadut palautteet ovat erityisen tärkeitä kaavan vaikutuksia arvioitaessa.

 

Kuulutus ja nähtävilläolo