Keskustan kehittäminen

Kaupunkikehityksen kärkikohde

Porin kaupunginhallitus hyväksyi 1.11.2021 kokouksessaan (§753) luonnoksen Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelmaksi. Samassa kokouksessa kaupunkikeskusta nimettiin kaupunkikehityksen kärkikohteeksi. 

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnos
Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman liiteaineisto 1
Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman liiteaineisto 2

Kehittämiskohde 

Kaupunkikeskustan kehittämiskohteena on sydämenmuotoinen ydinalue, jonka muodostavat: ydinkeskusta, jokirannat ja matkakeskuksen alue. Kaupunkikeskustan ydinalueen ja sitä ympäröivän lähikehän vetovoima ja kilpailukyky täydentävät toisiaan.

Päätavoitteet

  • Enemmän asukkaita
  • Enemmän kävijöitä
  • Parempi kaupunkiympäristö
  • Kaikkien kaupunki
     

Jatkuva ohjelmatyö

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyö jakautuu kahteen vaiheeseen: luonnosvaiheeseen ja sitä seuraavaan kehittämisohjelma 2040 valmistumisvaiheeseen. Työtä keskustan kehittämisohjelman ja vision laatimiseksi jatketaan ja toteutetaan tavoitteita tutkivia ja edistäviä toimenpiteitä. Kehittämisohjelman on määrä valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen työtä jatketaan valtuustokausittain tarkentuvana jatkuvana ohjelmatyönä.

Lähtökohdat

Porin kaupunkikeskustan pitkäjänteinen kehitystyö pohjautuu kaupunginhallituksen vuonna 1995 hyväksymän Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojektin 2000 ja Porin kansallisen kaupunkipuiston ympärille. Promenadi-Pori kaupunkiakseli ulottuu Puuvillasta kävelykadun ja rautatien alittavan Porttaalin kautta Porin metsän ja urheilukeskuksen alueelle kooten kaupunkikeskustan tärkeimmät ympäristökokonaisuudet ja palvelut elinvoimaiseksi kokonaisuudeksi.

Valtuustoryhmät asettivat Pori-sopimuksessa vuonna 2017 tavoitteeksi laatia keskustan vetovoiman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi kehittämisohjelman kaupunkisuunnittelun johdolla ja yhteistyössä toimialueiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Kehittämisohjelman valmistelutyö käynnistettiin vuonna 2019 kaupunkiorganisaation ja Porin kaupunkikeskusta ry:n yhteistyönä osallistaen kaupunkilaisia ja sidosryhmiä. Ohjelmatyön aloitusvaiheessa laadittiin nykytilanteen analyysi, määriteltiin laaja-alaisen kokonaisuuden ja kehittämistavoitteiden edistämisen kannalta olennaiset teemat sekä hahmoteltiin ohjelma- ja yhteistyöprosessin kulkua. Ohjelmatyön rinnalla käynnistettiin elinvoimaa ylläpitäviä ja kehittämisteemoja tukevia kokeiluja sekä hankkeita. Keskeisinä hanketoimijoina työssä mukana ovat olleet Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama Attractive Nordic Towns (2017-2019), INTERREG UrbCultural Planning (2019-2021) ja URBACT iPlace (2019-2022), jotka toivat kehittämistyön sisältöihin kansainvälistä syvyyttä ja mahdollisuuksia elinvoimaa kehittäviin kokeiluihin.

Porin kaupunkikeskustan kehittämisprosessin kaavio

 

Kehittämisen prosessi

Kaupunkikeskustan kehittämisen laajan kokonaisuuden eri näkökulmien tarkasteluun ja tavoitteiden yhteensovittamiseen hyödynnettiin työpajamenetelmää. Työpajoihin kutsuttiin kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien asiantuntijoita, sekä myöhemmässä vaiheessa myös kaupunkilaisia. Työpajoissa syvennyttiin liikenteen, täydennysrakentamisen, kaupunkiympäristön, kaupallisten- ja julkisten palvelujen, tapahtumien ja matkailun sekä aloittelevien elinkeinojen teemoihin. Työpajojen lisäksi kaupunkilaisille avattiin kävelykadulle tyhjillään olleeseen liiketilaan kuukaudeksi Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden pop-up tilassa vieraili kuukauden aikana yli 2000 kävijää. Koronapandemian aikana ohjelmatyön laatimista, vuorovaikutusmenettelyjä ja yhteistyöprosesseja jatkettiin digitaalisten alustojen ja verkkokokousten avulla. Osa toteutettavaksi suunnitelluista kokeiluista jouduttiin perumaan ja kokeilujen sisältöjä muokkaamaan. Kaupunkikeskustan kehittämisprosessin osallisuuden ja vuorovaikutuksen sisällöt esitellään kehittämisohjelman luonnoksen liiteaineistossa 1

Työpajojen sekä osallistamis- ja yhteissuunnittelun toimien lisäksi ohjelmatyön aikana käynnistettiin keskusta-alueen maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä kaupunkikehitystä tukevia selvityksiä ja suunnitelmia. Liikenteen teemaan syvennyttiin koko Poria koskevan tie- ja katuverkkosuunnittelun sekä keskustan liikenneverkkosuunnittelun kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2021, §277, Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman tarkistetut tavoitteet. Jatkotyönä laaditaan keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2040. Lisäksi Porin keskusta-alueen pysäköintiopastuksen kehittämiseksi laadittiin yleis- ja toteutussuunnitelmat. Laaditut selvitykset ja suunnitelmat on esitelty kehittämisohjelman luonnoksessa. 

Kehittämisohjelman prosessin ja kaupunkikeskustan elävyyden tukemiseksi käynnistettiin erilaisia kokeiluja ja järjestettiin kaikille avoimia tapahtumia. Kokeilujen ja tapahtumien avulla tutkittiin tilojen uusia käyttötarkoituksia, kestävän kaupunkikehityksen- ja liikenteen ratkaisuja sekä keinoja kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Lisäksi toteutettiin kokeiluja asiointi- ja oleskeluympäristön vetovoiman sekä saavutettavuuden kehittämiseksi. Vapaiden toimitilojen innovatiivisten tilapäiskäyttökokeilujen avulla luotiin uusia yhteistyörakenteita kaupungin ja toimijoiden välille (PPP, 3. ja 4. sektori) sekä tutkittiin keinoja uusien alueelle sijoittuvien toimijoiden houkuttelemiseksi.

Kehittämistyön aikana todettiin, että kaupunkikeskustan monipuolisten toimintojen säilyttäminen ja kasvun sekä elinvoiman luominen edellyttää kehittämistyöltä pitkäjänteistä jatkuvuutta, yhä tiiviimpää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä.  Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyön lisäksi toimialat ylittävä kaupunkikehitysryhmä on valmistellut kaupunkikehityksen 12 kärkikohteen toimintamallin käyttöönottoa. Toimintamallissa kaupunkikeskusta on nimetty Porin kaupunkikehityksen yhdeksi kärkikohteeksi. Toimintamallin tavoitteena on kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta olennaisiin kärkikohteisiin panostaminen ja tavoitteiden edistäminen. Kaupunkikehityksen kärkikohteiden edistämisessä toteutetaan Yyterin kasvusta opittuja toimintatapoja.

Keskeiset tekijät Yyterin menestykselle ovat olleet:

•    Kärkikohdestatus
•    Kohdejohtamisvastuun määrittely
•    Vuosittaiset investoinnit alueeseen
•    Markkinointiin panostaminen
•    Tarvittavien tavoiteasiakirjojen ja suunnitelmien laatiminen
•    Yhteinen kehittäminen alueen yritysten ja toimijoiden kanssa