Pori – virallisestikin lapsiystävällinen kunta

Porissa tehdään aktiivisesti työtä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ajankohtaisia asioita voit lukea Porin kaupungin uutisista

UNICEFin tunnustus

Suomen UNICEF palkitsi Porin kaupungin pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta työstä lasten ja nuorten palvelujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi myöntämällä Porin kaupungille 6.3.2018 lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Porin kaupunki on noudattanut UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamallia vuoden 2016 alusta asti ja oli yhdestoista kunta Suomessa, jolle tunnustus on myönnetty. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. 

UNICEFin lapsiystävällinen kunta-toimintamallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Porissa lähtötilannetta arviotiin vuoden 2016 aikana. Asiakaspalautteiden ja valtakunnallisten selvitysten ja tutkimusten perusteella lasten ja nuorten peruspalvelut ovat jo laadultaan hyviä. Myös lasten ja nuorten osallisuusjärjestelmä on vakiintunut Porin kaupungin toimintaan. Erityisen tärkeäksi kehittämisen kohteeksi puolestaan todettiin lapsen oikeuksia koskevan tietoisuuden lisääminen. Lisäksi nähtiin tärkeäksi edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja lapsia koskevien asioiden tarkastelua koordinoidusti. 

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain 

Toimintamallissa asetettujen tavoitteiden toteutumista on vuosittain seurannut Porin lapsi- ja nuorisopoliittinen ryhmä. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa kuvataan vuosittain Porin kaupungissa laadittavassa hyvinvointiraportissa ja kerran valtuustokaudessa julkaistavassa hyvinvointikertomuksessa, joihin on koottu lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia keskeisiä indikaattoreita.

Miten lapsiystävällisyyttä kehitetään Porissa?

UNICEFin asiantuntijan mukaan Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö Porissa vastaa mallin tavoitteita. 

Lapsen oikeudet on saatu koko kunnassa paremmin tunnetuiksi. Lapsen oikeuksien sopimus on kirjattu omaksi kohdakseen koko kaupunkiorganisaatiota koskevaan perehdyttäjän muistilistaan.

Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu kehittämistyön aikana. Lasten kulttuurikeskuksesta tuli vuonna 2017 oma yksikkönsä Porin kaupunkiin. Kulttuuri- ja taidepainotteinen neuvolatoimintamalli Kultane on laajentunut. Nämä toimenpiteet lisäävät osallisuuden lisäksi myös lapsen oikeutta kulttuuriin. Kaupungin sivistystoimi toteuttaa yhdessä nuorisotoimen kanssa aktiivista lasten ja nuorten osallisuusmallia, Vaikuttamisen polkua. Lisäksi sivistystoimessa osallisuus toteutuu lukuisin tavoin osana perustoimintaa ja opetussuunnitelmaa. Kaupunki tarjoaa yhdenvertaisuutta edistävät harrastepassit kaikille yläkoululaisille. Passilla pääsee maksutta muun muassa erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimiin. Porin kaupunki haluaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastukseen. 

Lapsia koskevien asioiden tarkastelu koordinoidusti on kehittynyt ja tulee kehittymään sitä mukaa, kun Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmänä toimivaa kaupungin Lapsi- ja nuoripoliittista johtoryhmää (LaNu) kehitetään nykyistä tarvetta vastaavaksi. Tämän lisäksi LAPE-kärkihankkeeseen liittyvä koko kaupungin yhteinen Satula-hanke edistää omalta osaltaan lasten ja perheiden palvelujen poikkihallinnollista koordinointia.

Kaiken kaikkiaan Lapsiystävällinen kunta-kehittämistyö on poikkihallinnollista ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää edistäen näin lapsen oikeuksien toteutumista. Porin kaupungin nuorisotyön toiminnassa johtavana ajatuksena on yhdessä tekeminen, eli toimintaa suunnitellaan jatkuvasti enenevässä määrin yhdessä nuorten kanssa.

Lapsiystävällinen kunta-tunnustus on voimassa kaksi vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Pori kaupunki haluaa kehittyä jatkossakin yhä lapsiystävällisempään suuntaan.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnus