Opetuksen rakenne

Kuvataiteen iltalinjan opetus jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat monipuolisesti eri tekniikoiden ja materiaalien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin, tukea ja kehittää opiskelijoiden omaa kuvailmaisua sekä perehdyttää opiskelijat taidehistorian ja estetiikan perusteisiin sekä nykytaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin.

Syventävissä opinnoissa tavoitteena on opiskelijan kuvailmaisun kehittäminen sekä taitojen ja tietojen syventäminen yhdellä tai useammalla kuvataiteen osa-alueella. Lisäksi syventävissä opinnoissa perehdytään kuvataiteen historiaan, tarkastellaan taidehistoriaa ja nykytaiteen ilmiöitä historiallisena jatkumona, pohditaan taidefilosofian peruskysymyksiä sekä tutustutaan visuaalisten taiteiden ammattilaisten työhön.

Opetustuntien ulkopuolella tapahtuva itsenäinen työskentely sisältää perusopinnoissa portfoliotyöskentelyä ja syventävissä opinnoissa päättötyön tekemisestä. Muu itsenäinen työskentely koostuu esimerkiksi henkilökohtaisesta työskentelystä, opetukseen liittyvistä kotitehtävistä, näyttelypassitehtävistä ja näyttelyvierailuista.

Syksystä 2018 aloittaneiden

Ennen vuotta 2018 aloittaneiden