Opetus - lapset ja nuoret

Porin taidekoulu antaa kuvataiteen taiteen perusopetusta 4-19 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaista, tavoitteellista ja vuodesta toiseen etenevää. Taidekoulussa opiskelijoita ohjataan kuvailmaisun keinoihin, luovuuteen ja tekemisen iloon. Opinnot antavat hyvän pohjan elinikäiselle taiteen harrastamiselle ja edellytyksiä visuaalisten alojen opinnoille.

Porin taidekoulun opetussuunnitelma, by porin taidekoulu
Taidekoulu

Varhaisiän opetus
4-6 -vuotiaat
60 min/ viikko

Opiskelun taidekoulussa voi aloittaa varhaisiän opinnoilla 4-6-vuotiaana. Varhaisiän opetus on leikkimielistä, kokeiluihin ja uteliaisuuteen innostavaa kuva-ilmaisuun tutustumista. Tavoitteena on tukea lasten luontaista kykyä havainnoida ympäristöä eri aistien avulla. Oman tekemisen kautta harjoitellaan työvälineiden käyttöä ja kokeillaan eri materiaaleja sekä tutustutaan kuvataiteen peruskäsitteisiin. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille.

Perusopetus
7-10-vuotiaat
2 h/ viikko

Taidekoulun perusopinnot voi aloittaa 7-vuotiaana, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät vuosittain luokka-asteelta toiselle. Perusopintojen aikana harjoitellaan kuvallisen ilmaisun taitoja tutustumalla monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja taidemuotoihin. Vuosittain työskennellään mm. piirtämisen, maalaamisen, muovailun, rakentamisen ja digitaalisen kuvan parissa erilaisten lähestymistapojen kautta. Samalla harjoitellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä ja huoltoa, sekä taideteoksista keskustelemista. Perusopintojen aikana tehdään myös retkiä lähiympäristöön, ja tutustutaan taidemuseon näyttelyihin.

11-12 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 5.-6. lukuvuonna harjoitellaan pitkäjänteisempää työskentelyä käsitellen laajempia asiakokonaisuuksia ja monivaiheisimpia prosesseja. Lukuvuosi koostuu teemallisista kokonaisuuksista, joissa tarkastellaan tiettyä ilmiötä eri näkökulmista ja harjoitellaan suunnitelmallista työskentelyä sekä itsenäisesti, että ryhmässä. Teemallisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi arkkitehtuuri, ihminen, maisema, tulitaide, elokuva, fantasia ja digitaalinen kuva. Kokeilemalla erilaisia kuvan tekemisen tapoja oppilasta kannustetaan persoonallisen ja mielekkään kuvailmaisutavan löytämiseen.

13-14 -vuotiaat
3h/viikko

Perusopintojen 7. ja 8. lukuvuonna oppilas valitsee itselleen mieluisan työpajan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Työpajoissa tuetaan oppilaan oman kuvailmaisun kehittämistä ja työskennellään pitkäjänteisesti erilaisten tekniikoiden ja teemojen ympärillä. Oppilasta ohjataan omien välitavoitteiden asettamiseen ja työskentelynsä arviointiin. Työpajaoppilaat osallistuvat myös yhteistyöprojekteihin koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Aikaisempina vuosina oppilaat ovat osallistuneet yhteisölliseen tulitaidetapahtumaan sekä toteuttaneet seinämaalauksia julkisiin tiloihin. 

Syventävät opinnot
15-19 -vuotiaille
3 h/ viikko

Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon ilmaisukeinoihin. Opinnoissa on keskeistä kuvallisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä oman persoonallisen ilmaisutavan löytäminen. Työpajaopinnoiksi tarjotaan vuosittain arkkitehtuuria, keramiikkaa, taidegrafiikkaa, piirustus & maalausta, laajaa kuvista, fantasiahahmotyöpajaa, valokuvausta ja digipimaa. Työpajaopintojen loppupuolella oppilaalla on mahdollisuus tehdä itsenäinen päättötyö. 

Taidekoulun työpajavaihtoehdot, by taidekoulu

Päättötyö

Päättötyö on itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava taiteellinen työ, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyön tekijä on oltava vähintään 16-vuotias ja suorittanut riittävästi (vähintään 3 vuotta) työpajaopintoja Porin taidekoulussa. Päättötyöhön kuuluu myös itse teokseen liittyvä portfolio. Päättötyön tehnyt oppilas voi saada päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Päättötyöopas - nuoret, by taidekoulu