Opinto-opas

TERVETULOA PORIN TAIDEKOULUUN!

Tässä oppaassa kerromme taidekoulun opetuksen sisällöstä ja käytännöistä. Opinto-oppaaseen voi tutustua myös taidekoulun nettisivuilla.  Lyhytkursseista, näyttelyistä ja muusta poikkeavasta toiminnasta tiedotammme erikseen.
 
Mikä on Porin taidekoulu? 

Porin taidekoulu on 4-19-vuotiaille porilaisille lapsille ja nuorille tarkoitettu vapaa-ajan oppilaitos. Taidekoulu tarjoaa kuvataiteen perus-opetusta myös aikuisille. Opetus noudattaa valtakunnallista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetus on suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja oppilaat etenevät vuosittain luokka-asteelta toiselle. 

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin ja antaa heille mahdollisuus taitojensa monipuoliseen harjaannuttamiseen. Kuvan tekemisen tapoja opetellaan muun muassa piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa,arkkitehtuurissa, muotoilussa, grafiikassa, keramiikassa, valokuvauksessa, elokuva- ja 
videotaiteessa, sarjakuvassa sekä ympäristö- ja yhteisötaiteessa.

Porin taidekoulussa opiskelee noin 350 lasta ja nuorta sekä noin 40 aikuista. Taidekoulun yhteydessä toimii lisäksi Porin videotuki.

Taidekoulussa työskennellään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 15.30 - 19.30 välisenä aikana. Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00-16.00.

kartta
kartta, by Timo Penttilä
 
Taidekoulun toiminta-ajatus
 
Taidekoulussa oppiminen on hauskaa! Tunneilla työskennellään itse kokeilemalla ja oivaltamalla, työt saavat olla tekijänsä näköisiä. Oma, persoonallinen kuvailmaisu saa kehittyä rauhassa lapsen kasvun myötä. Opetuksessa tutustutaan laajasti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tehdään opintoretkiä.
 
Oppilaan tiedot
 
Taidekoulu ylläpitää oppilasrekisteriä, johon merkitään kaikki taidekoulussa suoritetut opinnot. Vanhempien tulee ilmoittaa yhteystietoja koskevat muutokset koulun toimistoon. Koulu tarvitsee puhelinnumeron, josta oppilaan huoltajan tavoittaa kiireellisissä asioissa sekä sähköpostiosoitteen, johon huoltajalle voi lähettää koulun tiedotteita. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Valokuvia oppilastöistä, työskentelystä ja oppilaista käytetään esim. koulun näyttelyjulisteissa, tiedotteissa, toiminnasta kertovien lehtiartik-keleiden kuvituksena, vuosikertomuksessa sekä nettisivuilla. Huoltajalla on oikeus kieltää kuvien käyttö. Lupa annetaan tai kielletään oppilasrekisterilomakkeessa ilmoittautumisen yhteydessä. Lupa on voimassa koko opiskelun ajan, ellei sitä kumota.

Kodin ja koulun välinen luottamus ja yhteistyö on tärkeää lapsen hyvin-vointia koskevissa asioissa. Kuvataiteen harrastamisessa tarvitaan keskittymistaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Kerrothan aina lapsesi erityistarpeista opettajalle, että hän osaa huomioida ne opetuksessa. Koulullamme ei ole käytettävissä kouluavustajaa, joten joissakin tapauksissa lapsen vanhemman mukana olo tunnilla voi olla tarpeen.

Oppilaspaikka
 
Kun oppilas on hyväksytty taidekouluun, hän säilyttää opiskelupaikkansa automaattisesti ja siirtyy seuraavalle vuosiluokalle uuden lukuvuoden alussa.

Oppilaspaikan peruuttamisesta tai opintojen keskeyttämisesta tulee ilmoittaa koulun toimistoon. Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuoden, peritään lukukausimaksu kyseisen lukukauden loppuun saakka. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos oppilas lopettaa 1-3 viikon kuluessa lukukauden alkamisesta.

Opinnoista voi pitää välivuoden, esim. vaihto-opiskelun tai väliaikaisen paikkakunnalta muuton vuoksi. Välivuodesta ja opintojen jatkamisesta välivuoden jälkeen tulee ilmoittaa koulun toimistoon.

Kuvataideopetus perustuu jatkuvuuteen, joten on tärkeää, että oppilas osallistuu oppitunneille säännöllisesti. Oppilaan poissaolo on hyvä ilmoittaa suoraan opettajan matkapuhelimeen mielellään tekstiviestillä. Jos oppilas on ilmoittamatta poissa useita kertoja peräkkäin, hänet voi-daan katsoa eronneeksi koulusta ja oppilaspaikka annetaan kuvataide-kouluun jonottavalle lapselle tai nuorelle.

Opetuskäytännöt
Kokoontumisajat
Kuvataidekoulun oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti. Oppitunnin alussa perehdytään usein uuteen tehtävään ja keskustellaan käsiteltävästä aiheesta. Tehtävään liittyy usein myös uuden tekniikan havainnollistaminen, joten on tärkeää, että kaikki ryhmän oppilaat ovat ajoissa paikalla. 

Oppitunnin lopussa tarkastellaan tehtyjä töitä, puhdistetaan työvälineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin aloitus ja työskentelykin. Jos oppilas joutuu poikkeuksellisesti lähtemään ennen tunnin loppua, siitä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle.

Työvaatteet - ethän pilaa uusia vaatteitasi!
Oppilaalla tulee olla työskentelyyn sopiva vaatetus, sillä innokas työskentelijä värjääntyy usein itsekin! Taidekoululta voi halutessaan ostaa työtakkeja. Koulu ei vastaa oppilaan vaatteille sattuneista vahingoista. Taidekoululla ei ole tilaa säilyttää oppilaiden työtakkeja, joten ne tulisi viedä aina kotiin tunnin päätyttyä.

Materiaalit
Kaikki taidekoulun perusopetuksessa käsiteltävät maalit ja värit ovat myrkyttömiä ja suurin osa vesiliukoisia. Syventävissä opinnoissa käytetään silloin tällöin liuotinpohjaisia maalin ohenteita, grafiikan syövytyshappoja tai valokuvauskemikaaleja opettajan ohjauksessa. Jos oppilaalla on jokin ihosairaus tai taipumusta yliherkkyyteen, on asiasta ilmoitettava oppilastietolomakkeessa tai suoraan opettajalle. 

Työturvallisuus
Koulullamme on laadittu työturvallisuusopas, jota kaikki koulussa toi-mijat noudattavat. Oppilaat perehtyvät työturvallisuuteen opettajansa kanssa. Myös vanhemmat voivat halutessaan tutustua oppaaseen Porin taidekoululla. Oppilaita ei toistaiseksi ole vakuutettu koulun puo-lesta, joten tapaturmien varalta oppilailla on hyvä olla voimassaoleva vapaa-ajan vakuutus.

Oppilastöiden säilytys
Oppilaat saavat viedä työnsä kotiin yleensä syys- ja kevätlukukauden lopussa. Koululla ei ole tilaa säilyttää vanhoja, noutamatta jääneitä 
oppilastöitä.

Arviointi ja todistukset
Oppilaille annetaan vuorovaikutteista palautetta ja arviointia työskentelyn yhteydessä. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa oppilasta oppimaan uutta ja tukea opiskelun edistymistä. Samalla harjoitellaan taideteoksista keskustelua ja itsearviointia. Perusopetuksen ja syventävien opintojen oppilaat kirjallisen arvioinnin opintojensa päättyessä. Kahdeksannen lukuvuoden jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Syventävien opintojen suorittamisen jälkeen oppilas saa päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Halutessaan oppilas voi pyytää myös keskeneräisistä opinnoistaan osallistumistodistuksen.
 
Projektit ja näyttelykäynnit
Vuosittaiset vierailut näyttelyissä sekä erilaiset yhteistyöprojektit ovat osa kuvataidekoulun toimintaa. Pääasiassa oppilaat vierailevat kerran lukuvuodessa Porin taidemuseossa sekä opetuksen sisällöstä riippuen 
 
Taidekoulun säännöt
1. Tunneille tullaan ajoissa ja tunnit päättyvät täsmällisesti.
2. Oppilailla tulee olla työtakki tai suttuvaatteet.
3. Oppilailla on oltava ulkovaatteet, sillä tuntien aikana voidaan työskennellä myös ulkona.
4. Kännyköiden käyttö tunnin aikana on kielletty.
5. Opettajan ohjeita on noudatettava.
6. Koulussa juokseminen on kielletty.
7. Kuviskoulussa on hyvä ryhmähenki. Kaikille annetaan työrauha eikä ketään kiusata.
8. Muiden työskentelyä ja töitä arvostetaan.
9. Jokainen puhdistaa omat työvälineet ja osallistuu luokan sii-voukseen tunnin lopussa.
10. Tunneilla käytetään vain tehtävään annettuja materiaaleja.