Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS, PÄÄTÖSLISTA 10.6.2019

Pykälä


335-337 Hyväksyttiin.

338 
Käsittely kokouksessa
Esittelijä teki edustusohjeen kohtaan "Tarjoilu" seuraavan muutoksen:
Alkoholitarjoilu voi tulla kyseeseen vain erityisissä tilaisuuksissa (esim pr-tapahtuma, korkea-arvoisen vieraan vastaanotto, kaupungin vastaanotto, henkilöstön palkitsemis- ja virkistymistilaisuus).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin muutoksin.

339-343 Hyväksyttiin.

344 
Käsittely kokouksessa
Esittelijä teki projektisuunnitelman kohtaan 3.1 seuraava lisäyksen:
Projektiryhmään tulee ottaa mukaan eri käyttäjätahojen edustajat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin lisäyksin.

345-346 Hyväksyttiin.

347 Asia on salassa pidettävä siltä osin kun siinä ilmenee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom. 23 kohdassa tarkoitettuja tietoja.

348 Tämä asia on salassapidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom 25 kohdan perusteella.

349-354 Hyväksyttiin.

355 Tämä asia ja siihen liittyvä asiakirja ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 17-kohdan nojalla, koska ne sisältävät tietoja kaupungin liikesalaisuudesta.

356 Hyväksyttiin.

357 
Käsittely kokouksessa
Esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen:
Kaupunginhallitus päättää viranhaltijapäätöksen ”PRIDno-2019-2732 Kuninkaanhaan lukion rehtorin viran (5059) muuttaminen perusopetuksen apulaisrehtorin viraksi” osalta seuraavaa:
- käyttää otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätökseen
- kumota henkilöstöpäällikön päätöksen sekä
- lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää asiassa sivistystoimialan ja HR-yksikön lausunnot, minkä jälkeen asia tulee uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen esittelijän tekemin muutoksin.

358 Hyväksyttiin.


Ylimääräinen asia

359 
Vihreiden puoluekokous Porissa 15.-16.6.2019

Vihreä Liitto rp järjestää puoluekokouksen Porissa 15.-16.6.2019. Asiassa on lähetetty kaupungille osoitettu tukianomus.
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupunki myöntää Vihreä Liitto rp:lle 10.000 euroa, jolla katetaan SAMK:n tilavuokrakuluja puoluekokouksen 15.-16.6.2019 aikana.
Edelleen kaupunginhallitus edellyttää, että massatapahtumien avustaminen otetaan huomioon talousyksikön valmistellessa kaupungin avustusperiaatteita.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti ottaa ylimääräisen asiakohdan käsittelyyn.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastettiin heti kokouksessa.