Kaupunginhallituksen päätöslistat

PORIN KAUPUNGINHALLITUS, PÄÄTÖSLISTA 19.8.2019

Pykälä

399-401 

Hyväksyttiin.

402

Kaupunginhallitus päätti ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja Varsinais-Suomen
kalatalousyksikön lausuntojen perusteella hakea yhdessä Merikarvian kunnan kanssa vesilain
mukaista lupaa Uksjoelle tehtyjen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien toteutukseen.
Aloituslupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ei haeta.

403-411 Hyväksyttiin.

412 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 20 §:stä
poistetaan maininta yhteiset palvelut-yksiköstä. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2019.

413
Esittelijä poisti asian esityslistalta.

414 
Tämä asia on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
24 §:n 1 momentin 20-kohdan nojalla sisältäen tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta.

415

Hyväksyttiin.

416
Kaupunginhallitus päätti:
- myöntää valtuuston puheenjohtaja Krista Kiurulle eron Pori-sopimuksen mukaisesta organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmien arvioinnin ohjausryhmästä ja sen puheenjohtajuudesta,
- nimetä ohjausryhmän uudeksi jäseneksi Pirjo Mäen  ja puheenjohtajaksi Arja Laulaisen sekä
- nimetä Arja Laulaisen uudeksi varajäseneksi Mirva Heinon.


417–418

 Hyväksyttiin
 

419
Kaupunginhallitus:
- myönsi Väinö Vilponiemelle eron rintamaveteraaniasian neuvottelukunnasta ja päätti nimetä hänen tilalleen neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi Sinikka Aleniuksen ja
- nimesi  rintamaveteraaniasian neuvottelukunnan jäseneksi Simo Suomisen sijaan Marjatta Salosen. Varajäsenenä jatkaa Valio Paulamäki.

420-422

Hyväksyttiin