Palveluverkkouudistus

Kaupunginhallitus asetti 19.11.2018 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakentamisen periaatepäätös siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä päätökset keväällä 2019.  

Työn edetessä on havaittu tarve tehdä kouluverkkosuunnitelmaa laajempi, koko sivistystoimialan palveluverkkoa koskeva selvitys. Ensivaiheessa selvitetään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, sitten perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkko.

Palveluverkkouudistuksen 31.1.2019 valmistunut selvitys vaihtoehtoineen:

Porin kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta kokouksessaan 4.3.2019 ja palautti sen jatkovalmisteluun yksimielisesti. Toimikunta on valmistellut asiaa uudelleen ja kaupunginjohtaja julkisti oman uuden ehdotuksensa tiedotustilaisuudessa 9.5.2019. Ehdotus löytyy kunkin alueen alasivulta. Kaupunginvaltuusto käsitteli ehdotukset kokouksessaan 27.5.2019 seuraavasti:

 • Ahlainen - Hyväksyttiin
 • Noormarkku - Hyväksyttiin
 • Lavia - Hyväksyttiin
 • Itä-Pori – Hyväksyttiin
 • Pohjois-Pori - Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen Pohjois-Porin osalta äänin 38-21.
 • Keski-Pori – Hyväksyttiin
 • Länsi-Pori – Hyväksyttiin
 • Meri-Pori- Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Porin palveluverkon kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti äänin 39-19, yksi tyhjä.

Palveluverkkoa suunniteltaessa Pori on jaettu kahdeksaan alueeseen: Ahlainen, Itä-Pori, Keski-Pori, Lavia, Länsi-Pori, Meri-Pori, Noormarkku ja Pohjois-PoriKatso palvelualueet kartalla

Porin palvelualueet kartalla

Osallistuminen

Valmistelutyön aikana ja vaihtoehtoja esiteltäessä osallistetaan mahdollisimman kattavasti kaupunkilaiset. Kaupunkilaisten vastattavana oli alueiden palveluita koskeva kysely 4.-24.1.2019 välisenä aikana. Tulokset löytyvät täältä

Kaupunkilaisten vastattavana oli 4.-24.2.2019 kysely, jossa kerättiin mielipiteitä palveluverkkouudistuksen vaihtoehdoista lasten ja nuorten näkökulmasta. Koonti kyselyn tuloksista löytyy täältä.

Aikataulu

 • 19.11.2018-31.1.2019 Toimikunta työstää palveluverkkosuunnitelman vaihtoehtoja 
 • 4.1.2019-20.1.2019 kysely auki 
 • 31.1.2019 toimikunnan palveluverkkosuunnitelma vaihtoehtoineen valmis
  • Saatuaan valmiiksi palveluverkkosuunnitelman, toimikunta keskittyy helmi-maaliskuussa työstämään palvelurakentamisen vaihtoehtoja  
 • 4.2.2019 tiedotustilaisuus medialle
 • 4.-24.2.2019 kysely auki vaihtoehdoista kaupunkilaisille
 • 4.-24.2.2019 palveluverkkouudistusta koskevien lausontojen jättö päätöksentekoa varten
 • 11.2.2019 kaupunginhallituksen 1. käsittely 
 • 12.2.2019 sivistyslautakunnan käsittely  
 • 4.3.2019 kaupunginhallituksen 2. käsittely  
 • 25.3.2019 kaupunginvaltuuston käsittely  
 • 1.4.2019 kaupunginhallituksen 1. käsittely 
 • 8.4.2019 kaupunginhallituksen 2. käsittely  
 • 29.4.2019 kaupunginvaltuusto käsittelee palvelurakentamisen periaatepäätöksen 
 • 3.6.2019 kaupunginhallitus antaa talousarvio ja -suunnitelman kehyksen vuosille 2020-2022 

Porin väestönkehitys 

Väestönkehitys Porissa on ollut laskeva viimeisten vuosien aikana. Ennusteen mukaan syntyvyys on vähentymässä. 20 vuoden aikana 0-14-vuotiaiden määrä on vähentynyt kaksi prosenttia ja vastaavasti ikääntyneiden määrä on noussut 10 prosenttia suhteutettuna koko Porin väestöön.  

Porin väestön määrä ja trendi sekä 0-vuotiaat vuosina 1972-2017
Porin väestön määrä sekä 7-vuotiaat vuosina 1972-2017
Porin ikäjakauma v. 1996-2016

Porin ikäjakauman kehitys vuosina 1996-2016 

Ikävuosi 1996Vuosi 2016
0-1417,2 %15,6 %
15-6467,2 %61,0 %
65+14,6 %24,4 %
Syntyneiden enemmyys ja vähemmyys Porissa 1977-2017
Porin väkiluku 1980-2018 ja syntyneuden enemmyys

Perusopetusikäiset

Porissa on alakoululaisia 1-6 luokilla 4663 oppilasta. Yläkoulussa 7-9 luokilla on 2283 oppilasta. Erityisopetuksessa on 447 oppilasta. 

 

Porin väkimäärä 1980-2017 sekä kaikkien alakoulujen oppilasmäärä ja ennuste 2025
Porin väkimäärä 1980-2017 sekä kaikkien peruskoulujen oppilasmäärä ja ennuste 2025
Porin peruskoulujen oppilasmäärät 1980-2024
Porin peruskoulujen oppilasmäärät 1980-2024 käyrinä
Porin palvelualueiden lukioiden oppilasmäärät 1980-2018
Porin kouluverkko

Porin kouluverkko on tiivis. Suurin osa asuu kolmen kilometrin säteellä koulusta (vihreä ympyrä). Viiden kilometrin ylittävä alue (keltainen ympyrä) on harvaan asuttua. 

 

Porin kasvavat alueet

Porissa valmistui vuosina 2012-2017 yhteensä 2 423 asuntoa, joista keskustan alueelle yli puolet eli 1246 asuntoa. Länsi-Porin kasvualueille asuntoja rakennettiin koko Porin määrästä 16 prosenttia eli 390. Pohjois-Porin kasvualueille asunnoista tuli 14 prosenttia eli 574. Muualle Poriin rakennettiin asunnoista 18 prosenttia eli 440. 

Lavia mukaan luettuna Porin väkiluku kasvoi 128 hengellä. Edellä mainituilla kasvualueilla muutos oli +2652 henkeä ja vastaavasti muilla alueilla muutos oli -2524 henkeä. 

Uusien asuntojen rakentaminen  Porissa 2012-2017

Keskikaupungin kerrostaloalueet

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

Riihiketo

3638

4046

408

               355  

15 %

Karjaranta

1150

1555

405

               287  

12 %

Karhunpää

1121

1421

300

               188  

8 %

Teljä

1187

1250

63

               134  

6 %

Kuninkaanhaka

375

436

61

               134  

6 %

Tiilimäki

737

779

42

               101  

4 %

Itätulli

2247

2217

-30

                  47  

2 %

Yhteensä

10455

11704

1249

            1 246  

51 %

 Länsi-Porin kasvavat alueet

KaupunginosaVäestö 2012Väestö 2017MuutosValmistuneet asunnot lukuina 2012-2017Valmistuneet asunnot prosentteina 2012-2017

Viikinäinen

612

951

339

               192  

8 %

Tuorsniemi

1071

1425

354

               159  

7 %

Klasipruuki

-

136

136

                  39  

2 %

 Yhteensä

1683

2512

829

               390  

16 %

Pohjois-Porin kasvavat alueet 

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

Ruosniemi

2801

2835

34

               122  

5 %

Murtosenmutka

783

994

211

               109  

4 %

Tuulikylä

432

592

160

                  41  

2 %

Lotskeri

410

491

81

                  40  

2 %

Hyvelänviiki

571

659

88

                  35  

1 %

Yhteensä

4997

5571

574

               347  

14 %

Yhteenveto

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

 Kerrostaloalueet

10455

11704

1249

            1 246  

51 %

 Länsi-Pori uudet asuinalueet

1683

2512

829

               390  

16 %

 Pohjois-Pori uudet asuinalueet

4997

5571

574

               347  

14 %

Kasvualueet yhteensä

17135

19787

2652

            1 983  

82 %

Muu Pori yhteensä

67851

65327

-2524

               440  

18 %

Pori Yhteensä

84986

85114

128

            2 423  

100 %