Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö > Perhehoito

Perhehoito

Perhehoito sijaisperheessä

Perhehoito on ensisijainen sijoitusmuoto. Se voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle perheenomainen, hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava tasapainoinen ja turvallinen kasvuympäristö. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja muita hänelle läheisiä ihmisiä. Perhehoitajan tehtävä on tukea yhteydenpitoa.

Perhehoitoa järjestetään sijaisperheissä ja perhehoitoa antavia vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi. Sijaisvanhemipina voivat toimia myös lapsen läheiset.

Sijaisvanhemmuus edellyttää prosessinomaista ennakkovalmennusta (Pride- valmennus). Perhehoitoa toteutetaan toimeksiantosopimuksella. Sijaisperheille maksetaan tehtävästä hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Sijaisperhe voi hoitaa enintään neljää sijoitettua lasta, omat alle kouluikäiset lapset ja erityistä hoitoa vaativat henkilöt mukaan lukien, jos hoidosta vastaa päätoimisesti yksi henkilö.

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaiseen perhehoitoon voidaan sijoittaa alle 18-vuotiaita lapsia. Usein pitkäaikaisesti sijoitettu lapsi tai nuori on huostaanotettu. Huostaanotto on voimassa aina toistaiseksi. Huostaanoton ja sijoituksen tarpeen jatkumista arvioidaan sijoituksen aikana.

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa toteutetaan avohuollon tukitoimena (tukiperhe) tai kiireellisenä sijoituksena (vastaanottoperhe). Lyhytaikaista perhehoitoa antavalta perheeltä edellytetään kykyä toimia kriisitilanteissa, valmiutta sitoutua lyhyeksi ajaksi lapseen, valmiutta kohdata lapsen tunteita ja reaktioita sekä kykyä luopua hänestä sijoituksen päätyttyä. Vastaanottoperheet käyvät Pride- valmennuskurssin lisäksi lyhytaikaiseen perhehoitoon perehdyttävän lisävalmennuksen. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö järjestää lyhytaikaista perhehoitoa Satakunnan kuntien lastensuojelun tarpeisiin.

Erityisen tuen perhehoito

Erityisen tuen perhehoito on tarkoitettu pitkäaikaisiin sijoituksiin vaihtoehdoksi laitossijoitukselle. Erityisen tuen perhehoidossa perheessä hoidettavien lasten enimmäislukumäärä on neljä lasta. Tähän enimmäismäärään lasketaan hoitajan alle kouluikäiset ja erityistä hoitoa tarvitsevat lapset. Jos erityisen tuen perheessä on sijoitettuna neljä lasta, annettavasta hoidosta vastaa kaksi vanhempaa. Toisella vanhemmalla tulee olla ammatillinen, vähintään toisen asteen sosiaali- tai terveysalan koulutus tai muu soveltuva koulutus.

Erityisen tuen perhehoitajalta edellytetään prosessinomaista ennakkovalmennusta ja riittävää kokemusta sijaisvanhemmuudesta tai lastensuojelutyöstä sekä hänen tulee olla henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan ammatillista perhehoitoa.Toisen vanhemman edellytetään olevan kokoaikaisesti kotona. Erityisen tuen perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Se ei ole luvanvaraista toimintaa kuten ammatillinen perhehoito.