Levo 609 1628

LEVON asemakaava Kaanaan asemakaavan ja Yyterin golfkentän väliselle alueelle, joka pohjoisessa rajoittuu valtatiehen 2 ja etelässä Fatijärven asemakaavaan. 1. asemakaava
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Yyterinniemellä, Kaanaan kaupunginosan länsipuolella. Etäisyys Porin keskustaan on 18 km.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueelle laaditaan 1. asemakaava. Asemakaavaa laadittaessa tutkitaan alueen käyttömahdollisuuksia täydennysrakentamisperiaatteella vakituiseen asumiseen, loma-asumiseen, virkistyskäyttöön ja yritystoimintaan.

Aluetta ympäröivien asemakaava-alueiden liikenne aiheuttaa nykyisin läpiajoliikennettä Levon yksityistieverkkoon, mikä on yksityisteiden hoitoperiaatteiden kannalta ristiriitainen tilanne. Alueelle muodostetaan kaupungin ylläpidettäväksi tuleva katuverkko, minkä yhteydessä selkiytetään muutkin yhdyskuntaverkostojen järjestämistarpeet.

Asemakaavaa laadittaessa kuullaan alueen ja viereisten alueiden asukkaita. Asemakaavassa esitetään alueen katuverkko, asumiseen, loma-asumiseen ja yritystoimintaan varatut alueet, maa- ja metsätalousvaltaisiksi jäävät alueet sekä viher- ja virkistysalueet. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan mahdolliset yleisiin tarpeisiin varatut alueet.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1628

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.5-17.6.2013.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 20.6.-8.8.2014.

 

Ota yhteyttä:

Otto Arponen
kaavoitusarkkitehti
Konsernihallinnon toimiala
Elinvoimayksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori