Yleiskaavat

Porin kaupungin yleiskaavoituksella on pitkät perinteet. Harald Andersin laati 1920-luvun lopussa ajalle tyypillisen kaupunkiutopisen yleiskaavan. Olavi Laisaari laati 1950-luvun lopussa yleiskaavan alueellisesti kahtia jakautuneelle Porille.

Suunnittelun näkemykset olivat täysin toiset kuin Andersinillä. Laisaaren yleiskaavassa painottuivat mm. taloudellinen ja liikkumisen aspekti ja erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden suhde.

Suhtautumista keskikaupunkiin kuvastaa Andersinin perustelu: ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää sen, ettei kaupunkikeskustassa asuminen ole niin mukavaa kuin sen ulkopuolella syntyvillä uusilla asuntoalueilla. Aatos Issakaisen johdolla laadittiin 1960-luvulla uuden polven yleiskaava. Vuonna 1969 hyväksytty yleiskaava korosti kokonaisvaltaisuutta. Issakaisen yleiskaavassa korostui edelleen liikennesuunnittelu ja kerrostalovaltainen rakentaminen osittain täysin piittaamatta olevasta kaupunkirakenteesta. Ennustettu vahva suuntautuminen Meri-Poriin ei ole toteutunut. 

Vuonna 1974 perustetun yleiskaavatoimiston työnä tehtiin kaksi Porin yleiskaavaa, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 1977 ja 1984. Yleiskaavoitus muotoutui jatkuvaksi suunnitteluksi ja osaksi kaupunkisuunnittelua, taloussuunnittelua ja detaljikaavoituksen valmistelua.

1990-luvulta alkaen kaupungin yleiskaavoitus ja asemakaavoitus ovat toimineet samassa kaupunkisuunnitteluyksikössä. Yleiskaavan laatimisessa yksityiskohtaisuus, vaatimustaso ja oikeusvaikutukset ovat monipuolistuneet, minkä johdosta kokonaisyleiskaavaa on tarkistettu ja muutettu osina painopistealueittain.

Lataa kuva suurempana klikkaamalla kuvaa. Kartan kohde nro 15, Ahlaisten Lammin osayleiskaava on kumottu.

Yleiskaavoituksen nykyvaihe

Viimeinen koko kaupunkia koskeva yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.8.1984. Sitä on tarkistettu kaupunginhallituksen asettaman yleiskaavatoimikunnan johdolla.

Maa-Porin osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.1993. Sen korvaa kaupunginvaltuuston 10.12.2007 hyväksymä Kantakaupungin yleiskaava 2025.

Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.3.1997 ja Meri-Porin osayleiskaava 6.3.2000. Meri-Porissa Natura 2000 alueilla jäi vuoden 1984 yleiskaava kuitenkin voimaan KHO:n ratkaistua Lounais-Suomen ympäristökeskuksen valituksen.

Pohjois- ja Lounais-Porin osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.5.2001. Noormarkku liittyi Poriin vuoden 2010 alusta, jolloin osaksi Poria tuli myös 15.6.1992 vahvistettu Noormarkun keskustan oasyleiskaava. Sen korvasi laaja-alaisempi Noormarkku-Toukari osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2015, ja se sai lainvoiman 11.11.2015.

Edellä kuvattujen laaja-alaisten yleiskaavojen lisäksi Porissa on kahdeksan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa.

  • Ahlaisten osayleiskaava on vahvistettu 27.12.1983 ja siihen on tehty vähäinen tarkistus 10.5.1993. Ahlaisten osayleiskaava koskee kirkon seutua.
  • Alakylä-Kellahti osayleiskaava on vahvistettu 16.4.1992. Sitä on edelleen muutettu ja laajennettu osayleiskaavalla, joka on vahvistunut 15.8.1996. Niiden keskeisenä sisältönä on erityisalueiden osoittaminen voimalaitosten ja teollisuuden prosessien tuottamia aineksia varten.
  • Peittoon osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.10.2012. Se korvaa Alakylä-Kellahti osayleiskaavan laajennuksen vuodelta 1996 osan 1992 vahvistettua kaavaa ja pienen osan Pohjois-Porin osayleiskaavaa. Peittoon osayleiskaava käsittää aiempien toimintojen lisäksi yritysaluetta ja 12 tuulivoimalaa.
  • Tahkoluodon länsipuoliselle merialueelle laadittu 11 tuulivoimalaa käsittävä Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.2.2015 ja sai lainvoiman 5.8.2015.
  • Kantakaupungin yleiskaavan sisällä on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvila-alueen, Huvilajuovan osayleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.6.2000.
  • Eurajoen ja Porin kunnanrajan ylittävälle alueelle on laadittu tuulivoimala-alueen muodostamiseksi yhteisen suunnitelman mukaan Luvian ja Porin Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon osayleiskaava, joka on suunniteltu 31 tuulivoimalan paikkaa varten. Niistä viisi sijaitsee Porin kaupungin alueella. Osayleiskaava on hyväksytty Porin kaupunginvaltuustossa 26.5.2014 ja Luvian kunnanvaltuustossa 18.6.2014. Porin alueen osalta osayleiskaava sai lainvoiman 15.7.2014. Vuoden 2017 alusta Luvia liittyi Eurajoen kuntaan, ja Luvian puoliselta osalta sai lainvoiman 23.9.2016.
  • Lavian kunta liittyi Poriin vuoden 2015 alusta. Laviassa on voimassa kunnanvaltuuston 26.4.1999 hyväksymä Vihteljärvi-Niemenkylä osayleiskaava.

Vireille tulevista suunnitelmista tiedotetaan vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.