Yleiskaavat

Porin kaupungin yleiskaavoituksella on pitkät perinteet. Harald Andersin laati 1920-luvun lopussa ajalle tyypillisen kaupunkiutopisen yleiskaavan. Olavi Laisaari laati 1950-luvun lopussa yleiskaavan alueellisesti kahtia jakautuneelle Porille.

Suunnittelun näkemykset olivat täysin toiset kuin Andersinillä. Laisaaren yleiskaavassa painottuivat mm. taloudellinen ja liikkumisen aspekti ja erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden suhde.

Suhtautumista keskikaupunkiin kuvastaa Andersinin perustelu: ihmiset alkavat vähitellen ymmärtää sen, ettei kaupunkikeskustassa asuminen ole niin mukavaa kuin sen ulkopuolella syntyvillä uusilla asuntoalueilla. Aatos Issakaisen johdolla laadittiin 1960-luvulla uuden polven yleiskaava. Vuonna 1969 hyväksytty yleiskaava korosti kokonaisvaltaisuutta. Issakaisen yleiskaavassa korostui edelleen liikennesuunnittelu ja kerrostalovaltainen rakentaminen osittain täysin piittaamatta olevasta kaupunkirakenteesta. Ennustettu vahva suuntautuminen Meri-Poriin ei ole toteutunut. 

Vuonna 1974 perustetun yleiskaavatoimiston työnä tehtiin kaksi Porin yleiskaavaa, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi 1977 ja 1984. Yleiskaavoitus muotoutui jatkuvaksi suunnitteluksi ja osaksi kaupunkisuunnittelua, taloussuunnittelua ja detaljikaavoituksen valmistelua.

Lataa kuva suurempana klikkaamalla kuvaa.

Yleiskaavoituksen nykyvaihe

Viimeinen koko kaupunkia koskeva yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.8.1984. Se on tarkistettu kaupunginhallituksen asettaman yleiskaavatoimikunnan johdolla. Maa-Porin osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.1993. Sen korvaa kaupunginvaltuuston 10.12.2007 hyväksymä Kantakaupungin yleiskaava 2025. Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.3.1997 ja Meri-Porin osayleiskaava 6.3.2000. Meri-Porissa Natura 2000 alueilla jäi vuoden 1984 yleiskaava kuitenkin voimaan KHO:n ratkaistua Lounais-Suomen ympäristökeskuksen valituksen. Pohjois- ja Lounais-Porin osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.5.2001.

Edellä kuvattujen laaja-alaisten yleiskaavojen lisäksi Porissa on kuusi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Ahlaisten osayleiskaava on vahvistettu 27.12.1983 ja siihen on tehty vähäinen tarkistus 10.5.1993. Ahlaisten osayleiskaava koskee kirkon seutua. Alakylä-Kellahti osayleiskaava on vahvistettu 16.4.1992. Sitä on edelleen muutettu ja laajennettu osayleiskaavalla, joka on vahvistunut 15.8.1996. Niiden keskeisenä sisältönä on erityisalueiden osoittaminen voimalaitosten ja teollisuuden prosessien tuottamia aineksia varten. Peittoon oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.10.2012. Se korvaa Alakylä-Kellahti osayleiskaavan laajennuksen vuodelta 1996 ja pienen osan Pohjois-Porin osayleiskaavaa. Peittoon osayleiskaava käsittää aiempien toimintojen lisäksi yritysaluetta ja 12 tuulivoimalaa.

Luvian ja Porin kunnanrajan ylittävälle alueelle on laadittu yhteisen suunnitelman mukaan Luvian ja Porin Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon osayleiskaava tuulivoimala-alueen muodostamiseksi, joka on hyväksytty Luvian kunnanvaltuustossa 18.6.2014 ja Porin kaupunginvaltuustossa 26.5.2015. Porin alueen osalta osayleiskaava on lainvoimainen, mutta Luvian aluetta koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu.

Sunniemen alueelle laadittiin osayleiskaavaa 1980-luvun alkupuolella. Osayleiskaavan käsittely keskeytyi pengerryskysymyksiin kaupunginhallituksen 26.5.1986 viimeisen käsittelyn jälkeen. Huvilajuovan varren oikeusvaikutteisen osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2000. Noormarkun keskustan osayleiskaava on vahvistettu 15.6.1992.

Porissa on 14 voimassa olevaa yleiskaavaa, jotka kattavat yhteensä noin 879 km2. 

Vireille tulevista suunnitelmista tiedotetaan vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.