Kaavojen käsittely ja vuorovaikutus

Käynnistäminen

Kaavoituksen käynnistämiseksi maanomistajat voivat tehdä anomuksia, kuntalaiset aloitteita ja kaupunki kaavoituskatsauksen kohteita. Kaupungin todetessa kaavoituksen tarkoituksenmukaiseksi ja ajankohtaiseksi, kaupunkisuunnittelu päättää ryhtyä hankkeeseen.

Esivalmistelu

Kaavan vireilletulo

Esivalmistelussa rajataan alustava kaava-alue, määritellään osalliset ja selvitystarpeet sekä selvitetään lähtötiedot. Esivalmistelun perusteella laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63§) ja arvioidaan mahdollinen tarve alueen asettamiseksi kaavan laadinnan ajaksi rakennuskieltoon (MRL 38§, 53§). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen.

Vireilletulo

Vireilletulovaiheessa kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavoituksen alkamisesta eli vireilletulosta (MRL 63§, MRA 30§). Ilmoitus tapahtuu kuulutuksella. Samassa yhteydessä julkaistaan yleensä OAS.

Vireilletulon yhteydessä osallisille ja kuntalaisille järjestetään tilaisuus mielipiteiden esittämiseen (MRL 6§, 62§). Merkittävissä ja laajoissa kaavoissa osallistumisen ja tiedonsaannin mahdollisuuksia järjestetään tavanomaisia kuulutuksia monipuolisemmin. Kaavasta voidaan järjestää yleisötilaisuus ja kaikista kaavoista laaditaan verkkosivu. Osallisia tiedotetaan myös kirjeitse.

Palautteiden ja selvitysten perusteella suoritetaan vaihtoehtotarkasteluja ja valmistellaan yhtä tai useampaa kaavaluonnosta.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos

Luonnosvaiheessa kaupunkisuunnittelu asettaa kaavaluonnoksen ja muut luonnosasiakirjat nähtäväksi vähintään 14 vuorokauden ajaksi mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62§, MRA 30§).

Saatujen palautteiden perusteella voidaan täydentää vaikutusten arviointia (MRA 1§) ja tarkentaa kaavakarttaa. Tässä vaiheessa laaditaan myös kaavaselostus. Asemakaavan yhteydessä voidaan laatia myös tonttijako (MRL 78§, MRA 37§).

 

Kaavaehdotus

Ehdotusvaiheessa kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen ja liiteasiakirjat julkisesti nähtäväksi mielipiteiden (muistutus) esittämistä varten (MRL 65§, MRA 19§, 27§). Kaavat ovat nähtävänä vähintään 30 vuorokautta, vaikutuksiltaan vähäiset kaavat vähintään 14 vuorokautta. 

Muistutusten ja lausuntojen perusteella kaavaehdotusta on mahdollista muuttaa. Jos muutokset ovat oleellisia, kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäväksi.

Hyväksyminen

Hyväksymisvaiheessa kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Vaikutuksiltaan vähäiset kaavat hyväksyy kaupunginhallitus.

Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella. Lisäksi ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä pyytäneet tai tehneet muistutuksen (MRL 67§, MRA 94§). Hyväksymispäätöksestä voi valitusajan puitteissa valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (MRL 188§, 191§).

Voimaantulo

Kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella (MRL 200§, MRA 93§). Kaava saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt eikä hyväksymispäätöksestä ole valitettu tai, kun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Lisää aiheesta 

Osallistuminen

Kaavoitusprosessi