Tietoa kaavoista

Kaavoitus eri muodoissaan on tärkein maankäytön suunnittelu- ja vaikutusjärjestelmä. Kaavoitus ja maapolitiikka ovat Porin kaupungin harjoittaman aktiivisen maankäyttöpolitiikan välineitä. Maankäyttöpolitiikka yhdessä asunto-, elinkeino- ja ympäristöpolitiikan kanssa luovat pohjan kaupungin toimintastrategioille ja vakaalle pitkäkestoiselle kehitykselle.

Kaavatasot

Kaavoitus jakautuu kolmeen eri kaavatasoon, joista yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Satakunnan maakuntakaavan laatii Satakuntaliitto.

Katso voimassa olevat maakuntakaavat Satakuntaliiton sivuilta.

Yleiskaava

Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin ja ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös määrätyllä alueella osayleiskaavalla tai eri kuntien yhteisenä yleiskaavana. Porin yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtainen suunnitelma, joka luo edellytykset rakentamiselle ja säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolten välillä. Asemakaava määrittelee alueen käyttötarkoituksen sekä rakentamisen määrän, muodon ja sijainnin. Porin asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset asemakaavat kaupunginhallitus.

Kaupunkisuunnittelu ylläpitää Porin voimassa olevista asemakaavoista ajantasaista tietopalvelua ajantasa-asemakaavaa

Kaavoitusta ohjaavat lait ja ohjeet

Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä asetus (MRA).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on huomioitava tarvittavalla tarkkuudella kaikilla kaavatasoilla. Tavoitteiden mukaiset valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on esitelty omalla sivustollaan www.rky.fi. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on vahvistettu, lue lisää Satakuntaliiton sivuilta

Ohjelmat ja strategiat

Porin kaupunkisuunnittelun valmistelemat maankäyttöön liittyvät suunnitelmat toteuttavat kaupungin kehittämistavoitteita. Ne on määritelty Porin kaupunkistrategiassa.

Porin kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa määritellään toimintaperiaatteet maanhankinnalle, tonttien hinnoille ja luovutuksille, yksityisten maa-alueiden kaavoittamiselle ja sopimismenettelyille sekä rakentamiskehotuksille ja muille rakentamisen tehostamisen välineille. 

Kaavojen käsittely, vuorovaikutus ja osallistuminen

Kaavoitukseen liittyvät lakisääteisesti eri käsittelyvaiheet ja vuorovaikutusmenettelyt sekä laajat osallistumisen mahdollisuudet.