Etusivu > Porin Jätehuolto > Kotitalouksien jätehuolto

Kotitalouksien jätehuolto

Lajittele kotona – säästä ympäristöä

Lajittelu on helpointa tehdä jätteiden syntypaikalla, siis kotona. Mitä paremmin jätteet on lajiteltu, sitä paremmin ne voidaan kierrättää eli käyttää hyödyksi materiaalina.

Alueelliset kierrätyspisteet ovat usein lähikaupan pihassa, joten voit toimittaa kotitalouden pienmetallit, keräyslasit, -paperit ja -kartongit niihin kauppareissullasi. Biojätteet voit myös erilliskerätä ja kompostoida ne kiinteistölläsi tai kiinteistö voi liittyä järjestettyyn biojätteen erilliskeräilyyn. Samoin energiajätteet voit erilliskerätä ja toimittaa ne Porin kierrätyskeskukseen tai Hangassuon lajittelupisteeseen. Kiinteistö voi liittyä myös järjestettyyn energiajätteen erilliskeräilyyn.

Mikäli haluat pihaasi monilokeroastian, voit tiedustella siitä kuljetusyritykseltäsi.

Vaarallisten jätteiden lajittelu ja toimittaminen vaarallisten jätteiden keräykseen on ensiarvoisen tärkeää. Pidä aina vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä ja toimita ne, mieluiten alkuperäispakkauksissa kuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteisiin tai Porin kierrätyskeskukseen tai Hangassuon lajittelupisteeseen. Vanhentuneet lääkkeet voit palauttaa apteekkeihin ja paristot niitä myyviin kauppaliikkeisiin. Vaaralliset jätteet ovat pienissäkin määrin luontoon päätyessään ympäristölle haitallisia.Jätelajit


Biojäte on eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. Elintarvikejäte on ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä.
Energiajäte on energiahyötykäyttöön voimalaitosten poltettavaksi soveltuvaa erilliskerättyä jätettä, ei kuitenkaan kierrätyskelpoista paperia, keräyskartonkia tai pahvia. Energiajäte, joka koostuu energiahyödyntämiseen soveltuvista muovi- ja kuitupohjaisista materiaaleista. Energiajäte lajitellaan erillisen ohjeen mukaan.
Hyötyjäte on jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää. Hyötyjätteitä ovat mm. keräyspaperi, pahvi, keräyskartonki, biojäte, lasi, metalli, puujäte sekä energiajäte.
Kaatopaikkajätteellä tarkoitetaan jätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet ja polttoon menevä sekajäte on lajiteltu erikseen.
Keräyskartonkia ovat käytöstä poistetut kierrätyskelpoiset kuitu- ja kartonkipakkaukset sekä keräyspahvi, ellei sitä kerätä erikseen.
Keräyslasia ovat käytöstä poistetut kierrätyskelpoiset tyhjät lasipakkaukset ja muut kierrätyskelpoiset lasijätteet.
Keräysmetallilla tarkoitetaan käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta kierrätyskelpoista metalliromua.
Polttoon menevällä sekajätteellä tarkoitetaan jätevoimaloissa hyödynnettävää jätettä jota ei ole voitu muulla tavalla hyödyntää.
Puujäte sisältää puhdasta ja maalattua puuta, ei kyllästysaineilla käsiteltyä. Puujäte lajitellaan lajittelupisteen ohjeiden mukaan.
Puutarhajätettä ovat ruoho, risut, naatit, puiden lehdet ja muut niihin verrattavat pihan ja puutarhan hoidossa syntyvät eloperäiset jätteet.
Rakennusjätteet ovat rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätettä.
Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat kaikki laitteet, jotka ovat toimineet sähköllä pienakullalla tai paristolla tai jotka ovat olleet liitettyinä puhelinverkkoon sekä loisteputket ja energiansäästölamput.
Vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteet)ovat jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi jäteöljyt, maalit, aerosolitölkit ja vanhat lääkkeet.
Yhdyskuntajätettä ovat asumisessa syntynyt jäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syntynyt seka- ja hyötyjäte, ei kuitenkaan ongelma-, käymälä- eikä erityisjäte.