Etusivu > Porin Jätehuolto > Taksa ja jätemaksut > Hangassuon jätemaksut

Hangassuon jätekeskuksen jätemaksut

Jätemaksut määräytyvät painoperusteisesti.

1.5.2017 alkaen

Jätelaji
Jätemaksu €/tonni (arvonlisäveroton)
Jätemaksu €/tonni (sis. alv 24 %)
Yhdyskuntajäte, puristettu
145,00
179,80
Yhdyskuntajäte, lavakuljetus 150,00 186,00
Rakennusjäte
170,00
210,80
Teollisuusjäte
180,00 223,20
Erityisjäte
210,00 260,40
Lajittelematon kuorma
320,00
396,80
Välittömästi haudattava riskijäte
240,00
297,60
Maa- ja kiviaines
(hiekka, multa yms.)
0,00-44,00 (hinta sovitaan laadun mukaan)
0,00-54,56 (hinta sovitaan laadun mukaan)
Ylijäämämaa
(isoja kiviä yms.)
12,00 14,88
Lievästi pilaantuneet maat
18,00 22,32
Betonijäte, maksimisivumitta 1 m
18,00 22,32
Betonijäte, sivumitta 1-5 m
24,00 29,76
Betonijäte, erikoiskappaleet
46,00 57,04
Betonijäte, sisältää tiiltä
22,00 27,28
Tiilijäte
12,00 14,88
Nestemäiset jätteet altaisiin
64,00 79,36
Puutarha- ja puistojäte, kuorma-autolla 22,00 27,28
Puujäte, kuorma-autolla
20,00
24,80
Risut ja oksat maksutta maksutta
Kannot, hyödynnettävät
34,00 42,16
Puru kompostiin
8,00 9,92
Punnitusmaksu
10,00 12,40

Pientuojien jätelajit
arvonlisäveroton
sis. alv 24 %
Risut ja haravointijäte
maksutta maksutta
Keräysmetalli
maksutta
maksutta
Keräyslasi
maksutta
maksutta
Keräyspaperi/-pahvi
maksutta
maksutta
Yhdyskuntajäte, alle 200 litraa
4,83 5,99
Energiajäte, alle 100 litraa
1,69 2,10
Energiajäte, 100-200 litraa
3,39 4,20
Puujäte, m3
3,22 3,99
Tiili- ja laattajäte, m3 3,22 3,99
Pientuojien jätelaji, painoperusteinen maksu
arvonlisäveroton €
sis. alv 24 %
Yhdyskuntajäte
150,00
186,00
Energiajäte
90,00
111,60


Punnistusmaksu ei koske pientuojia. Arvonlisäverottomiin jätemaksuihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Mikäli kuormaa purettaessa tai muuten tarkastettaessa huomataan, että jäte ei ole ilmoitetun mukaista tai kuorma joudutaan muuten siirtämään väärään paikkaan purkamisen vuoksi, peritään kuormasta todellisen jätelajin mukaisen jätemaksun lisäksi lajittelumaksua työstä aiheutuvien kustannusten mukaisesti.

Kunnan toissijainen vastuu

Jätelain 33 §:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat jätemaksut määräytyvät myös tämän jätetaksan perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijan on kuitenkin katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %:a. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla: jäte-erän määrä, jätteen laatu, jäte-erän soveltuvuus kunnan järjestelmään ja muut tapauskohtaiset tekijät.

Pientuojien jätelajimääritelmät


Energiajätteellä tarkoitetaan energiahyötykäyttöön voimalaitosten poltettavaksi soveltuvaa erilliskerättyä jätettä, ei kuitenkaan kierrätyskelpoista paperia, keräyskartonkia tai -pahvia.

Haravointijäte tarkoittaa ruohoa, risuja, naatteja ja puiden lehtiä.

Keräysmetalli tarkoittaa käytöstä poistettuja metalliesineitä ja metallipakkauksia.

Keräyslasi tarkoittaa käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä.

Keräyspaperi/-pahvi tarkoittaa käytöstä poistettua paperia, kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia ja keräyspahvia.

Puujäte tarkoittaa puhdasta ja maalattua puuta, ei kyllästysaineilla käsiteltyä. Puujäte lajitellaan lajittelupisteen ohjeen mukaan.

Risut ja oksat tarkoittavat risuja ja oksia ilman juurakoita, multaa ja kantoja.

Sekalainen yhdyskuntajäte tarkoittaa asumisessa sekä hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyttä sekajätettä, josta materiaalina hyödynnettävät
jätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on lajiteltu erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkaromu tarkoittaa kaikkia laitteita, jotka ovat toimineet sähköllä, pienakulla tai paristoilla tai jotka ovat olleet liitettyinä puhelinverkkoon sekä loisteputket ja energiansäästölamput.

Tiili- ja laattajäte tarkoittaa tiili- ja laattajätettä saumaus- ja kiinnitysmassoineen ilman muita epäpuhtauksia.

Vaarallinen jäte tarkoittaa jätettä, jolla on palo- ja räjähdysvaarallinen,
tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen
tai vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus)

Hangassuon jätekeskuksen jätelajimääritelmät


Y1: Asumisessa syntynyt sekajäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava hallinto-, palvelutoiminnassa syntynyt sekajäte, josta on kerätty erilleen kierrätykseen soveltuvat jätelajit ja vaaralliset jätteet. Jäte tuodaan jäteasemalle puristettuna.

Y3: Asumisessa syntynyt sekajäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava hallinto-, palvelutoiminnassa syntynyt sekajäte, josta on kerätty erilleen kierrätykseen soveltuvat jätelajit sekä vaaralliset jätteet. Jäte tuodaan jäteasemalle puristamattomana.

R1: Rakennustoiminnassa syntyvä uusiokäyttöön kelpaamaton jäte, kuten kiviainespohjainen jäte, seka-, muovijäte, eristeet yms.

T1: Kuiva teollisuus- ja tuotantojäte, jonka ominaisuudet eivät kaatopaikalla muutu.

E1: Erityisjäte, joka vaatii erityistoimia käsittelyn aikana jätteen määrän tai laadun vuoksi kuten pölyävät jätteet.

E2: Jäte, joka sisältää yli 20 tilavuus -% hyödynnettäväksi kelpaavaa jätettä koko tuodusta jätemäärästä.

E3: Erityisjätteen loppusijoitusalueelle sijoitettavat jätteet, kuten asbesti, sairaalajätteet, kansainvälisen liikenteen ruokajäte yms. erityistoimia vaativat jätteet.

E4: Nestemäiset jätteet käsittelyaltaisiin.

M1: Maa- ja kiviaines, joka ei sisällä isoja kiviä ja joka voidaan suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa.

M2: Ylijäämämaa, joka sisältää isoja kiviä tai jota ei ominaisuuksiensa vuoksi voida suoraan hyödyntää kaatopaikkarakentamisessa.

M3: Lievästi pilaantuneet maat, jotka on lupa sijoittaa kaatopaikalle ja jotka voidaan hyödyntää kaatopaikkarakenteissa. Porin Jätehuollon kanssa on sovittava etukäteen lievästi pilaantuneiden maiden tuonnista Hangassuon jätekeskukseen.

M4: Betonijäte, maksimisivumitta 1 metri

M5: Betonijäte, sivumitta 1-5 metriä

M6: Betonijäte, erikoiskappaleet. Yli 5 metrin kappaleet. Vaikeasti murskattavista sovittava etukäteen.

M7: Betonijäte, sisältää tiiltä. Sisältää jätelajien M4 ja M5 mukaisia betonijätettä ja enintään 20 paino-% tiiltä.

M8: Tiilijäte, saa sisältää kalkkihiekka- ja kevytbetonitiiliä sekä laastia.

B2: Puujäte, joka voidaan haketuksen jälkeen toimittaa energiahyötykäyttöön.

B4: Kannot, jotka voidaan haketuksen jälkeen toimittaa energiahyötykäyttöön.

B5: Hyötykäyttöön soveltuva sahanpurujäte.