Rakkaudella porilaisille nuorille -vaikuttavuusinvestointi

Rakkaudella porilaisille nuorille -leima

Porin kaupunki haluaa edistää eri toimijoiden osallisuutta hyvinvoinnin edistämisessä sekä rakentaa uutta, kokeiluihin ja tietojohtamiseen perustuvaa vaikuttavuusinvestointien kulttuuria.

Vaikuttavuusinvestoinnissa keskeistä on toiminnan vaikuttavuus ja sen osoittaminen. Kaupungin hyvinvointityöryhmä avasi 28.6.-10.8.2018 väliseksi ajaksi ideahaun, jossa myönnetään 40 000 € yhden hyvinvointiin liittyvän haasteen ratkaisemiseksi. Hakuun voivat osallistua rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt tai niiden yhteenliittymät. Toiminnan tulee ajoittua 9/2018 – 6/2019 väliselle ajalle.

Vaikuttavuusinvestoinnin avulla haetaan ratkaisua yhteen seuraavista porilaisten nuorten hyvinvointiin liittyvistä haasteista:

 1. Nuorten (13 – 17 vuotiaiden) porilaisten elämänkyvyn haasteet. Ratkaisuja haetaan erityisesti tunnetaitojen, asioinnin, harrastusten, päihteettömyyden sekä muun hyvinvoinnin ja terveyden taitojen edistämiseen.
 2. Turvallisen aikuisen puute. Nuorille tehtyjen haastattelujen perusteella nuoret kokevat turvallisen aikuisen puutetta. Ratkaisua haetaan esim. vapaaehtoisuuteen liittyvistä toimintamalleista.
 3. Yläkouluikäisten yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn mukaan porilaisten yläkouluikäisten yksinäisyys on lisääntynyt.

Rakkaudella porilaisille nuorille -raha myönnettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirille nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämiseen.

Ratkaisujen kehittämiseen pääsi osallistumaan kuka tahansa

Ratkaisujen kehittämiseen voivat osallistua kaikki halukkaat. Asukkaat voivat käydä jättämässä ehdotuksia nuorten hyvinvoinnin haasteiden ratkaisemiseksi verkossa olevalle ideataululle. Ideat ovat vapaasti rahaa hakevien toimijoiden hyödynnettävissä.

Vaikuttavuusinvestoinnin ideahakuun osallistuttiin seuraavasti:

Ratkaisumalli toimitetaan perjantaihin 10.8.2018 mennessä verkkolomakkeella, jossa kuvataan:

 1. Ratkaisun tavoitteet. Selkeä esitys siitä,
  • mitä toiminnalla tavoitellaan,
  • kuinka toiminta/ratkaisu vaikuttaa valittuun haasteeseen ja
  • kuinka vaikutuksia mitataan
 2. Toimintapa ja toteutus (miten toiminta/ratkaisu toteutetaan käytännössä, aika­taulutus)
 3. Arvio toiminnan vaikuttavuudesta euroina ja inhimillisenä hyötynä.
 4. Ratkaisun toteuttavan organisaation/organisaatioiden perustiedot (nimi, yhteystiedot, Y-tunnus, kotipaikka, toiminnan tarkoitus)

Porin kaupungin hyvinvointiryhmä tekee päätöksen valittavasta ratkaisusta elokuun 2018 loppuun mennessä. Summa myönnetään yhdelle toimijalle. Maksatus hoidetaan siten, että 20 000 € maksetaan heti päätöksen jälkeen ja loput 20 000 €, kun tavoitteet ovat toteutuneet ja väliraportti sekä toimintaraportti on annettu.

Ehdot ja ohjeet rahan saajalle

Haasteet, joihin vaikuttavuusinvestoinnilla haetaan ratkaisua

Vuonna 2018 vaikuttavuusinvestoinnilla haetaan ratkaisua johonkin seuraavista haasteista:

 1. Nuorten (13 – 17 vuotiaiden) porilaisten elämänkyvyn haasteet. Ratkaisuja haetaan erityisesti tunnetaitojen, asioinnin, harrastusten, päihteettömyyden sekä muun hyvinvoinnin ja terveyden taitojen edistämiseen.
 2. Turvallisen aikuisen puuttuminen. Nuorille tehtyjen haastattelujen perusteella nuorilta puuttuu turvallisen aikuisen tuki. Ratkaisua haetaan esim. vapaaehtoisuuteen liittyvistä toimintamalleista.
 3. Yläkouluikäisten yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn mukaan porilaisten yläkouluikäisten yksinäisyys on lisääntynyt.

Lisäksi toiminnan vaikutusten tulee kohdentua porilaisiin nuoriin.

Selvitys rahan käytöstä

Rahan saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa rahan käytöstä. Ellei rahaa ole käytetty jonkin yllämainitun haasteen ratkaisemiseksi ja hakijan toimittaman ratkaisumallin mukaisesti, on rahan saaja velvollinen palauttamaan saamansa rahan.

Toiminnasta viestiminen

Toiminnasta tulee viestiä aktiivisesti yhdessä kaupungin viestinnän kanssa. Viestintäohjeet toimitetaan valitulle toimijalle päätöksen yhteydessä. Toiminnan viestinnässä tulee käyttää Porin kaupungin osoittamaa leimaa.

Raportointi rahan käytöstä

Toimintaraportti vaikuttavuusinvestoinnin rahan käytöstä tulee tehdä kirjallisesti 30.7.2019 mennessä hyvinvointiryhmän myöhemmin osoittamalla tavalla. Suullisesta väliraportoinnista sovitaan erikseen toiminnan vastuuhenkilön kanssa. Mikäli kirjallista toimintaraporttia ei tehdä määräaikaan mennessä tai ei osallistuta väliraportointiin, voidaan maksettu raha periä takaisin.

Toimintaraportin tulee sisältää:

 • arviointi toiminnan vaikuttavuudesta euroina ja inhimillisenä hyötynä suhteessa ratkaisun kohteena olevaan haasteeseen
 • kuinka montaa porilaista nuorta toiminta on koskenut ja mikä on vaikuttavuusprosentti (kuinka moneen heistä toiminnalla on ollut tavoitteen mukaista vaikutusta)
 • miten toiminnan vaikuttavuutta on mitattu
 • miten haasteen ratkaiseminen on toteutettu ja toteutunut
 • selvitys myönnetyn rahan käytöstä (luotettava kirjallinen selvitys)
 • miten toiminnasta on viestitty
 • mitkä yhteistyökumppanit ovat osallistuneet toiminnan toteutukseen
 • jatkuuko toimintanne ja miten
 • palautetta Porin kaupungille vaikuttavuusinvestoinnista (miten Porin kaupunki onnistui? Miten kehittäisit käytäntöä?)

Lisätietoja

Lisätietoja antaa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti, 044 701 3617, sirpa.kynaslahti@pori.fi