Pienkiinteistöjen palotarkastus

Asuinrakennusten palotarkastus

Palotarkastuksella valvotaan, että tarkastuskohteessa rakennukset ympäristöineen ovat turvalliset. Lisäksi huolehditaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksien ja määräysten edellyttämällä tavalla.

Vuoden 2022 aikana Satakunnan pelastuslaitos hoitaa pienkiinteistöjen tarkastukset pääsääntöisesti paloturvallisuuden itsearviointeina. Tämä tarkoittaa että vuoden aikana valvottaviin kohteisiin lähetetään kirje, jossa on asukkaalle ohjeet kiinteistönsä paloturvallisuuden arviointiin. Satakunnan pelastuslaitos velvoittaa kaikkia itsearviointikirjeen saaneita suorittamaan itsearvioinnin kiinteistössään ja palauttamaan lomakkeen sähköisesti tai paperisena versiona annettujen ohjeiden mukaisesti. Paloturvallisuuden itsearvionti perustuu Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan sekä pelastuslakiin (379/2011, 78§). Mikäli itsearvioinnin perusteella kiinteistöissä todetaan puutteita tai tarkastuslomaketta ei palauteta, voi pelastusviranomainen suorittaa palotarkastuksen. Pelastusviranomainen voi tehdä palotarkastuksia kohteisiin myös pistokoeluontoisesti.