Ensihoito

ENSIHOIDON YHTEISTOIMINTASOPIMUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA

Satakunnan pelastuslaitoksella on ensihoidon yhteistoimintasopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksessa on määritelty mm. sopijapuolten tehtävät, palvelun laatu ja kustannukset, henkilöstö, kalusto ja välineistö sekä ambulanssien ja ensivasteyksiköiden sijoituspaikat.


ENSIHOITO

Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssit, kuusi hoitotason ensihoitoyksikköä, ovat hajasijoitettuna Kanta-Porin (ESA124), Meri-Porin (ESA126), Noormarkun (ESA123), Ulvilan (ESA127) ja Rauman paloasemilla (ESA222, ESA223). Kaluston huollon tai rikkoutumisen vuoksi, käytettävissä ovat myös kaksi vara-yksikköä tunnuksilla ESA129 ja ESA224.

Satakunnan pelastuslaitos tuottaa Porin perusturvan sekä Rauman kaupungin terveydenhuollon kanssa yhteistyössä ns. Combilanssi - toimintaa kahden hoitotasolla olevan yksikön voimin; Kanta-Porista operoi ESA171 sekä Raumalta ESA271. Nämä yksiköt ovat erikoistuneet kiireettömiin vanhusasiakkaisiin (hoitolaitokset, kotihoidon ja kotisairaalan asiakkaat, muut vanhusasiakkaat), mutta ovat myös tarvittaessa hälytettävissä kiireellisimpiinkin hätäkeskuksen hälyttämiin tehtäviin.

Maakunnallinen ensihoidon tilannekeskus

Kanta-Porissa sijaitsee myös Maakunnallinen ensihoidon tilannekeskus (24/7). Tilannekeskus esikäsittelee suurimman osan sille Hätäkeskukselta tulevista kiireettömistä tehtävistä ja välittää ne arvionsa mukaan tarkoituksenmukaisimmille tahoille; joko ensihoitoyksiköille, Combilanssille, kotihoidolle tai kotisairaalalle.


ENSIHOIDON JA MAAKUNNALLISEN ENSIHOIDON TILANNEKESKUKSEN TOIMINTAPERIAATE

Koulutetut ensihoitajat ja sairaanhoitajat tekevät potilaan hoidon tarpeen kiireellisyyden arviota, mikä perustuu tapahtumatietoihin, potilaan nykytilaan, vitaaliarvoihin, potilaan (tai omaisten/ hoitajan) kanssa käytyyn keskusteluun sekä aiempiin terveystietoihin.

Tarvittaessa potilaan hoito voidaan aloittaa jo kentällä. Potilaat kuljetetaan tilanteen mukaan yliopistosairaaloihin (Tays, Tyks),  Satasairaalaan tai terveyskeskuksien päivystyksiin. Joissakin tapauksissa potilas voidaan kuljettaa suoraan osastoille ns. arviointiyksikköihin (Porin toiminta-alueella, yleensä vanhuspotilaat).
Ambulanssilla sairaalaan saapuminen ei tarkoita nopeampaa hoitoon pääsyä, mikäli sille ei ole aihetta. Sairaalaan tulevat potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä.
Joskus potilas saapuu sairaalaan ensihoidon tilaaman Kela-taksin turvin tai omalla kyydillä; periaatteena on tällöin, että potilas voi matkustaa turvallisesti, ilman ensihoidon antamaa vitaaliseurantaa, hoitoa tai lääkitystä (ei riskioiretta, vitaaliarvot kunnossa).

Potilas ei aina tarvitse päivystyksellistä hoitoa tai lääkärin arviota; potilas arvioidaan aina paikan päällä ja tarvittaessa hoidetaan. Jos kaikki on kunnossa, potilas voi lääkärin konsultaation perusteella jäädä myös kotiseurantaan. Toisinaan vaiva olla sellainen, että lääkäri olisi hyvä tavata, mutta vaiva on kiireetön (esim. lääkitysmuutokset, jokin kuukausia tai viikkoja kestänyt, pitkäaikainen vaiva), jolloin potilasta neuvotaan ja ohjataan hakeutumaan omalle lääkärille, esimerkiksi tietyn ajan kuluessa.


ENSIVASTEYKSIKÖT

Kiireellisissä ensihoitotehtävissä käytetään pelastuslaitoksen pelastusyksikköjä ensivasteyksiköinä; potilas tavoitetaan nopeasti ja hän saa henkeä pelastavaa hoitoa. Pelastuslaitoksen ensivaste- ja ambulanssiyksiköt on pyritty hajasijoittamaan ympäri toiminta-aluetta, jotta kaikki toiminta-alueen osat kyettäisiin saavuttamaan mahdollisimman nopeasti.

Ensivastetoimintaa tuotetaan jokaiselta miehitetyltä paloasemalta (7 kpl) sekä kumppanuussopimuksella sopimuspalokuntien kanssa 36 paloasemalta. Kaikki asemapaikat ovat määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä.