Ilotulitteet ja tehosteet

Kaupan varastointi

  • Myynnin aloittamisesta on tehtävä ilmoitus vähintään kuukausi ennen myynnin aloittamista.
  • Uudesta varastointi- ja myyntipaikasta tulee tehdä laaja ilmoitus. Sama koskee mikäli vanhaan jo päätöksen saaneeseen myynti- tai/ja varastointipaikkaan tulee muutoksia tai vastuullinen henkilö vaihtuu.
  • Mikäli kohteessa on jo voimassa oleva päätös harjoittaa myyntiä ja varastointia ja mikä ei muutu edellis vuodesta, tulee tehdä suppea ilmoitus.

Tehosteilotulitteet ja -räjähteet

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoitus tehosteiden käytöstä yleisötapahtumassa tehdään ilmoitus tehosteiden käytöstä -lomakkeella ja se on tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä tehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi myös kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Pelastusviranomaiselle tehdyssä ilmoituksessa tulee olla nimettynä käytön vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys, luokkavaatimus E (Panostajalaki 219/2000). Käytön vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tehosteita käytetään säännösten sekä pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Ammattimaiset ilotulitteet (ilotulitusnäytökset)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Poliisi voi asettaa näytöksen järjestämiselle räjähteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia sekä kieltää näytöksen järjestämisen. Poliisi kuulee tarvittaessa pelastusviranomaista. Mikäli ilotulituspaikka on uusi, olisi näytöksestä hyvä keskustella etukäteen pelastusviranomaisen kanssa.