Ilotulitteet, tehosteet ja tuliesitys

Kaupan varastointi

  • Myynnin aloittamisesta on tehtävä ilmoitus vähintään kuukausi ennen myynnin aloittamista.
  • Uudesta varastointi- ja myyntipaikasta tulee tehdä laaja ilmoitus. Sama koskee mikäli vanhaan jo päätöksen saaneeseen myynti- tai/ja varastointipaikkaan tulee muutoksia tai vastuullinen henkilö vaihtuu.
  • Mikäli kohteessa on jo voimassa oleva päätös harjoittaa myyntiä ja varastointia ja mikä ei muutu edellis vuodesta, tulee tehdä suppea ilmoitus.

Tehosteilotulitteet ja -räjähteet

Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoitus tehosteiden käytöstä yleisötapahtumassa tehdään ilmoitus tehosteiden käytöstä -lomakkeella ja se on tehtävä vähintään 7 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä tehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi myös kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Pelastusviranomaiselle tehdyssä ilmoituksessa tulee olla nimettynä käytön vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys, luokkavaatimus E (Panostajalaki 219/2000). Käytön vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tehosteita käytetään säännösten sekä pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Ammattimaiset ilotulitteet (ilotulitusnäytökset)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Poliisi voi asettaa näytöksen järjestämiselle räjähteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia sekä kieltää näytöksen järjestämisen. Poliisi kuulee tarvittaessa pelastusviranomaista. Mikäli ilotulituspaikka on uusi, olisi näytöksestä hyvä keskustella etukäteen pelastusviranomaisen kanssa.

Tuliesitykset

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa on ammattimaista toimintaa, joka vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan. Tuliesitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Erityisestä syystä pelastuslaitos voi hyväksyä, että ilmoitus toimitetaan määräajan jälkeen. Ilmoitus tehdään Ilmoitus tuliesityksestä lomakkeella. Ilmoituksessa kuvataan tuliesityksen järjestelyt ja se sisältää tuliesityksen pelastussuunnitelman. Ilmoitus liitetään tarvittaessa koko tapahtuman pelastus-suunnitelmaan.

Tuliesityksen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tulta käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Vastuuhenkilöllä tulee siten olla riittävä koulutus tulenkäsittelyyn ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimimiseen. Pelastusviranomainen voi kieltää tuliesityksen tekemisen yleisötapahtumassa, jos siitä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö-tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Räjähteiden tai palo-ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttöä tehosteena ja niistä tehtävää ilmoitusta käsitellään pyroteknisten tuotteiden käytönvalvontaoppaassa.

Tuliesityksessä tulee huomioida seuraavat turvallisuusjärjestelyt:

Alkusammutuskalusto

Palovartijoilla on oltava käytössään riittävä määrä tarkoituksenmukaisia alkusammutusvälineitä. Riittäväksi määräksi katsotaan tilan omien alkusammuttimien lisäksi sammutusainetta vähintään 24 kg/ litraa. Yhden sammuttimista tulee olla jauhesammutin, jonka teholuokka on vähintään 43A 233BC. Pienin hyväksyttävä jauhesammutin on teholuokaltaan 27A 144BC ja nestesammutin 13A 144B. Lisäksi käyttöpaikalla tulee olla sammutuskäsine ja sammutuspeite

Palovartiointi

Esiintymislavalla on oltava vähintään kaksi palovartijaa. Toinen palovartijoista voi olla esiintyjä. Palovartijoilla on oltava koulutus tehtäväänsä. Riittävä koulutus on sopimuspalokuntien sammutustyökurssi tai vastaava todistus alkusammutusosaamisesta, esimerkiksi tulityökortti. Palovartijoilla tulee olla sammuttamiseen soveltuva vaatetus ja tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten suojalasit, sammutuskäsineet ja turvajalkineet.

Suojaetäisyydet

Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jonka päässä yleisön on turvallista oleskella sekä etäisyyttä, jonka päässä tuliesityksestä ei aiheudu syttymisvaaraa. Suojaetäisyyden määrittää esityksestä vastaava henkilö, jonka tulee olla selvillä esityksen ja esityksessä käytettävien tuotteiden vaatimista suojaetäisyyksistä. Suojaetäisyyksissä tulee huomioida esiintymistilassa olevien palkki-en, alakattojen, ritilöiden ja strussien vaikutus.

Esiintymisalueen rajaus

Esiintymisalue tulee rajata siten, että yleisö ei pääse esiintymisalueelle ja siten, että tuliesityksen suojaetäisyydet täyttyvät. Rajauksessa voidaan käyttää esimerkiksi lippusiimaa tai henkilövalvontaa.

Sisusteet, esiintymispaikan materiaalit

Esiintymisalueen sisusteiden ja materiaalien on oltava vaikeasti syttyviä ja niiden syttyvyysluokka-todistus on toimitettava ilmoituksen liitteenä. Syttyvyysluokkavaatimus on SL 1, jota vastaa esimerkiksi standardin DIN 4102 luokka B1.

Metsäpalovaroitus

Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, ei tuliesitystä voida järjestää, jos esitys katsotaan avotulen käytöksi.

Automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä

Mikäli tuliesitys järjestetään tilassa, jossa on savuun reagoivia ilmaisimia, tulee huolehtia automaattisen paloilmoittimen tarvittavista irtikytkennöistä. Paloilmoittimen irtikytkentäjärjestelyistä tulee sopia kiinteistön omistajan kanssa. Irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja. Irtikytkennän ajaksi alueelle on järjestettävä palovartiointi. Tähän tehtävään tulee nimetä palovartija, jonka tehtävä on irtikytkettyjen tilojen valvominen. Palovartijalla ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä hoidettavanaan. Poikkeuksena tästä ovat vapaaehtoiset paloilmoitin-laitteistot, jolloin palovartiointijärjestelyt määrittää kiinteistön omistaja.

Esimerkiksi ravintoloissa saattaa olla erillisiä irtikytkentälaitteita. Nämä laitteet toimivat ajastimella ja niitä käyttää ravintolan nimeämä vastuuhenkilö. Näissäkin tapauksissa irtikytkennän ajaksi on tiloihin järjestettävä palovartiointi.

Ulkona tehtävissä tuliesityksissä tulee huomioida läheisten rakennusten paloilmoitinjärjestelmät. Tuliesitystä ei tule sijoittaa rakennuksen ilmanottokanavien läheisyyteen, koska tämä saattaa aiheuttaa erheellisen paloilmoituksen. Mikäli on mahdollista, että savu kulkeutuu paloilmoittimella varustettuun rakennukseen, on rakennuksen paloilmoitin tarvittavilta osin irtikytkettävä ja järjestettävä kyseiseen rakennukseen palovartiointi.