Kemikaalit

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten, sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. Laajamittaisen kemikaalien varastoinnin ja käytön valvonta kuuluu Turvatekniikan keskukselle TUKES:lle.

Vähäisen toiminnan harjoittajista osa on ilmoitusvelvollisia ja osan ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Molempien on kuitenkin täytettävä yleiset turvallisuusvaatimukset. Kemikaalimäärille on asetettu ilmoitusrajat. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaaraominaisuuksien perusteella. Ilmoitus liitteineen osoitetaan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös ja tarvittavat tarkastuskäynnit. Vähäisestä kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä toimitetaan tieto myös kunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä Turvatekniikan keskukselle, joka ylläpitää valtakunnallista kemikaalirekisteriä.

Kemikaalisäädöksissä on annettu rajoituksia kemikaalien säilyttämiselle tietyissä tiloissa.

Yleistä kemikaalien säilyttämisestä

Asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat tilat, saa säilyttää, jos se on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista, palavia nesteitä sekä aerosoleja (kategoria 1—2) yhteensä enintään 25 litraa ja nestekaasua enintään 25 kilogrammaa. Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja ei asuinhuoneistossa saa säilyttää.

Asuinrakennukseen kuuluvassa erillisessä varastotilassa saa lisäksi säilyttää palavia nesteitä sekä aerosoleja (kategoria 1—2) yhteensä enintään 50 litraa ja nestekaasua enintään 50 kilogrammaa.

Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Palavia nesteitä ja syttyviä kaasuja ei saa säilyttää yhtä useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja syttyvää kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:

1) kategorioiden 1—3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria1—2) yhteensä enintään 60 litraa;

2) palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta enintään 200 litraa; sekä

3) nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää.

(Asetus 685/2015 46 - 48§)

 

Ilmoituksenvarainen kemikaalien varastointi ja käyttö (asetus 685/2015 33§)

Yrityksissä kuten teollisuudessa, korjaamoissa, maalaamoissa, maatiloilla ja myymälöissä vaarallisten kemikaalien määrät ovatkin jo normaalisti kotikäyttöä suurempia, jolloin lainsäädäntö tuo jo kovempia vaatimuksia niiden käsittelyyn ja varastointiin. Toiminnanharjoittajan tulee olla täysin selvillä mitä aineita kiinteistössä on ja kuinka paljon. Asetuksessa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta on annettu enimmäismäärät milloin toiminta muuttuu ilmoituksen- tai luvanvaraiseksi. Vähäisessä käsittelyssä toiminnasta tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen perusteella tehdään päätös, jossa mahdollisesti annetaan ehtoja toiminnalle. Päätöksen saatua toiminnanharjoittajan tulee pyytää vielä käyttöönottotarkastus pelastuslaitokselta.

Palavien nesteiden säilytys kaupoissa (asetus 685/2015 49§)

Kaupoissa ja myymälöissä varastoistavien kemikaalien valvonta kuuluu aina pelastusviranomaiselle. Palavien nesteiden säilyttämisestä kaupassa ohjeistetaan TUKESin oppaassa tarkemmin.