Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992).

Asiakasmaksut lisätietoineen, kaikki lääkärintodistusmaksut, kotihoidon maksut ja vieraskunta ja täyskustannuskorvaukset näet lisätietoa-osiosta.

Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Lue lisää tästä.

Terveyskeskuskäyntimaksun maksuvapautusta voivat hakea:

  • ne asiakkaat, jotka saavat pelkkää kansaneläkettä (takuueläke on mahdollinen). Hakulomake täytetään terveyskeskuksessa
  • veteraanit

Porin perusturvan asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

 

Avoterveydenhuolto

 
Avosairaanhoidon lääkärimaksu (terveyskeskus- ja poliklinikkamaksu)20,90 €         
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärin fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajoista perittävä maksu.51,50 €
Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei peritä työttömien terveystarkastuksista tai psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, eikä psykologin ja päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä. 

Suun terveydenhuolto

 
Suun ja hampaiden tutkimisen ja hoidon perusmaksu käynniltä vuonna 2022 
Hammaslääkäri13,30 €
Erikoishammaslääkäri19,50 €
Suuhygienisti10,30 €
Kuvantamistutkimus hammaskuvalta8,50 €
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus19,20 €
Maksu tutkimuksesta 
Puudutus / leukaneljännes8,50 €
Suun perustutkimus19,20 €
Parodontologinen hoito8,50-78,00 €
Paikkaus19,20-55,60 €
Hampaan poisto19,20-38,00 €
Hampaan poistoleikkaus55,60-78,00 €
Juurihoito (hintaan ei sis. puudutus eikä rtg-kuvat)19,20-55,60 €
Proteettiset toimenpiteet

(Huom! Tekniset kulut arviohintoja, hinta vaihtelee toimenpiteen vaikeuden mukaan)

 
Proteesin huolto pohjustuksella (+ tekniset kulut n. 150 €)55,60 €
Proteesin korjaus (+ tekniset kulut n. 100 €)38,00 €
Akryyliosa ja kokoproteesi (+ tekniset kulut n. 300 €)186,00 €
Kruunut ja sillat hampaalta (+ tekniset kulut n. 400 €)186,00 €
Rankaproteesi (+ tekniset kulut n. 600 €)225,70 €
Muut 
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito terveyskeskuksessa, poliklinikkamaksu41,80 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä hammaslääkärin, suuhygienistin tai muun suun terveydenhuollon ammattilaisen palvelusta perittävä maksu. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä.51,50 €

Sairaala

 
Kuntoutuspalvelut 
Fysiatri, ensikäynti ja ensikäyntiä vastaava uusintakäynti, asetus32,30 €
Fysiatri, uusintakäynti, toimenpidekäynti, asetus11,60 €
Käyttämätön ja peruuttamaton lääkärin fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden ajoista perittävä maksu. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei peritä työttömien terveystarkastuksista tai psykososiaalisten palvelujen vastaanotoista, eikä psykologin ja päihdelääkärin peruuttamattomista käynneistä.51,50 €
Yksittäis- ja sarjakäynti: fysioterapia, jalkojenhoito, toimintaterapia, puheterapia, asetus11,60 €
Sarjassa annettava hoito (yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava jalkaterapia, fysio- tai toimintaterapia + puheterapia ja jalkojenhoito)11,60 €
Liikuntaryhmä 1/ 6 kertaa13,70 €
Liikuntaryhmä 2/ 8 kertaa18,60 €
Liikuntaryhmä 3/ 10 kertaa23,50 €
Liikuntaryhmä 4/lukukausi30,70 €
Polkupyöräergometritestaus25,60 €
Rintapumppusetti28,00 €
Terapeutin tilapäinen hoidollinen kotikäynti (esim. tukisukkien mittaus)12,00 €
Kotisairaalan maksut 
Erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona/pv28,00 €
Maksukaton täyttymisen (692 €) jälkeen22,80 €
Vuorokausimaksu/fysioterapian hoitopäivä (ei kerrytä maksukattoa)11,60 €
Poliklinikkamaksu/hoito-/tutkimuskäynti (ei kerrytä maksukattoa)20,40 €
Kotisairaanhoito, tilapäinen 
Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti19,20 €
Muu käynti12,20 €
Laitoshoiton maksut 
Hoitopäivämaksu (lyhytaikainen laitoshoito)49,60 €
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/ vrk maksukaton täyttymisen (692 €) jälkeen22,80 €
Päivä- ja yöhoidon maksu22,80 €
Lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukainen laitoshoidon maksu17,10 €
Turvapuhelintoiminta 
Turvapuhelin (kuukausimaksu sisältää kaksi auttamiskäyntiä)45 € / kk
  
Turvapuhelinhälytyskäynti kahden auttamiskäynnin jälkeen                                       26,50 € / käynti

Lääkärintodistukset

 
Ajokorttitodistus61,80 €
B-todistus etuuden hakemista vasten51,50 €
A-todistus SV-etuutta varten (yli 10 pv)20,50 €

Kaikkien lääkäritodistuksien hinnat löydät pdf-hinnastosta

Omaishoito

 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut hoidettavalle/vrk11,60 €
Omaishoitajien lisävapaa, 1-4 h5,00 €
Omaishoitajien lisävapaa, 5-8 h10,00 €

Laitoshoito

 
Lyhytaikainen laitoshoito 
Hoitopäivämaksu, kerryttää maksukattoa                      49,60 €
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton (692 €) täyttymisen jälkeen22,80 €
Tilapäinen lyhytaikaishoito, ei kerrytä maksukattoa32,50 €

Pitkäaikainen laitoshoito

 

 
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitoksissa hoidettavilta voidaan periä maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Perittävä maksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on 15 % tai vähintään 112,00 €/kk. 
Ennen maksun määrittämistä nettotuloista vähennetään mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. 
Enemmän ansaitsevan puolison siirtyessä laitoshoitoon maksukyvyn mukainen hoitomaksumääritellään avio- tai avopuolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella. Hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista silloin, kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaon välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avionliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison. 

 

Tehostettu palveluasuminen, iäkkäiden palvelut

 
Vuokra 
Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle sen mukaisesti, mihin hänet on sijoitettu. 
Palvelumaksu 
Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk. 
Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 
Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 
Jos henkilö on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso).Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %. 
Tehostetun palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa. 

 

Tehostettu palveluasuminen, iäkkäiden palvelut, palveluseteli

 
Vuokra 
Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle 
Palvelumaksu 
Tehostettua palveluasumista järjestettäessä palvelusetelillä asiakkaan omavastuu uusien ja palvelun piirissä jo olevien osalta määrätään ja tarkistetaan 1.7.2021 alkaen samoin perustein kuin asiakasmaksu (oma- ja ostopalvelu) tehostetussa palveluasumisessa. Setelin arvo on asiakkaalle hyväksytyn tuottajapaikan hinta vähennettynä asiakkaan omavastuu (Hyväksytty Tuottajahinta – Omavastuu = setelin arvo). 

 

Perhekodit, iäkkäiden palvelut

 
Perhekodissa asumisesta ei makseta vuokraa. 
Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk. 
Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 
Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 164 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 
Jos henkilö on välittömästi ennen perhekoti asumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan perhekoti asumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %. 
Perhekoti asumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa. 

Ryhmäkodit, iäkkäiden palvelut

 
Vuokra 
Vuokra määräytyy kiinteistöomistajan määrittämän hinnan perusteella 
Hoivan osuus määräytyy asiakkaan bruttotuloista (35 % 588 € ylittävistä bruttotuloista)Hoivamaksu (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)
Ateriamaksu427,30 €
Tukipalvelut70,00 €
Ryhmäkodin tukipalvelut sisältää turvapalvelut, siivouksen 1krt/viikko, vaatehuollon (sis. vuode- ja liinavaatteet sekä asiakkaan vaatteet) ja virkistystoiminnan. 
Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 164 €/kk. 
Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 
Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus terveydenhuollon kustannusten perusteella, mikäli omaan käyttöön jäävä 164 €/kk ei riitä kattamaan terveydenhuollon menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 
Jos henkilö on välittömästi ennen ryhmäkotiin muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan ryhmäkodin asumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %. 
Ryhmäkoti asumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa. 

Tehostettu palveluasuminen, psykosiaaliset palvelut

 
Vuokra 
Vuokran asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle sen mukaisesti, mihin hänet on sijoitettu. 
Palvelumaksu 
Hoidosta perittävä palvelumaksu on enintään 85 % hoidettavan henkilön nettokuukausituloista. Omaan käyttöön jäävä osuus on vähintään 167 €/kk. 
Ennen maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään vuokra, lääkemenot (terveydenhuollon ammattilaisen määräämät lääkkeet) tai sairaskassan vuosimaksu sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 
Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus , mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 
Jos henkilö on välittömästi ennen tehostettuun palveluasumiseen muuttamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi (jos kotiin jää pienempituloinen puoliso). Palvelumaksuksi määritellään puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista enintään 42,5 %. 
Tehostetun palveluasumisen maksut eivät kerrytä maksukattoa. 
  

Pitkäaikaiset asumispalvelut, psykososiaaliset palvelut

 
Vuokra määräytyy kiinteistöomistajan määrittämän hinnan perusteella (ei perustu asiakasmaksulakiin tai -asetukseen) 
Hoivan osuus määräytyy asiakkaan bruttotuloista (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)Hoivamaksu (35 % 598 € ylittävistä bruttotuloista)
Ateriamaksu, ateriapäivän hinta koko kuukaudelta427,3 €/kk
Tukipalvelut70 €/kk
Tukipalvelut sisältää henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja perushygieniatuotteet, asunnon siivouksen ohjaus sekä siihen tarvittavat pesuaineet ja välineet sekä pyykkihuollon ohjaus sekä siihen tarvittavat pesuaineet ja välineet 
Ennen lopullista maksun määrittämistä asukkaan nettotuloista vähennetään lääkemenot (SV-korvattavat lääkkeet) sekä mahdollinen yleisen edunvalvojan tai digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuuten palkkio enintään perusmaksun suuruisena. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 
Palvelumaksua voidaan alentaa myöntämällä harkinnanvarainen alennus , mikäli omaan käyttöön jäävä 167 €/kk ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja ja palvelun käyttäjän käytössä olevat rahavarat eivät ylitä 3 000 euroa. Palvelumaksun alentamista tulee aina hakea kirjallisesti asiakkaan tai hänen edustajansa pyynnöstä. 

 

Lyhytaikaishoito, psykososiaaliset palvelut

 
maks. 2 viikkoa/kk (sis. ruuan 14 € ja perushoivan 10 €)24 €/vrk

Vammaispalvelut

 
Ylläpitomaksu/kk, autettu asumispalvelu (keva)122,00 €
Ylläpitomaksu/kk, ohjattu asumispalvelu (keva)40,70 €
Ylläpitomaksu/kk, tuettu asumispalvelu (keva)30,52 €
Ylläpitomaksu/kk, palveluasuminen61,04 €
Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu alle 16 vuotiaat14,00 €
Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu yli 16 vuotiaat36,50 €
Omaishoidontuen lakisääteinen vapaapäivä11,40 €
Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, alle 4 tuntia 40 % hoitopäivämaksusta14,60 €
Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, 4-8 tuntia 60 % hoitopäivämaksusta21,90 €
Ateriamaksu427,00 €
Ateriamaksu/vrk14,00 €
Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksu5,37 €