Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen, kuten eri asiakasryhmien ympärivuorokautisiin asumispalveluihin sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palveluihin. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, säätiötä tai yhdistystä.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Kunnan sosiaalitoimi tekee yksikköön ennen toiminnan aloittamista tarkastuskäynnin ja tekee lausunnon AVI:lle. Uuden toimintayksikön lisääminen olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista. Myös toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että toiminnan muuttamiseen on myönnetty lupa. Toiminnan aloittaminen ennen luvan myöntämistä on lain vastaista.

Ohjeet ja hakemuslomakkeet ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat  

Lisätietoja luvanvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa AVI kirjaamo.lounais@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 018 000 (https://avi.fi/yhteystiedot)