Ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät yksityiset sosiaalipalvelut

rekisteröitäviä palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien

 • kotipalvelu (esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista)
 • päivätoiminta (päiväkeskusten tehtävänä on lisätä toimintakykyä yhteisöllisyydellä ja vuorovaikutuksellisuudella ja itsenäisen asumisen edistäminen mm ikäihmisillä. Päihdehuollon päiväkeskukset tarjoavat puolestaan päihteettömän oleskelu- ja kohtauspaikan. Mielenterveysasiakkaille palvelu antaa päiväohjelman ja tukee näin osallistumista aktiiviseen elämään ja sosiaalista selviämistä
 • työtoiminta (kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset sekä toiminta, jonka tavoitteena edistää vajaakuntoisen henkilön työelämään sijoittumista. Tähän kohtaan kuuluu myös sellainen päihdekuntoutujien ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutus, jonka tavoitteena on työhön tai aktiiviseen toimintaan palaaminen)
 • asumispalvelut (ei ympärivuorokautiset)
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut (mm. perhetyö)

Nämä ilmoitustenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut ovat rekisteröitäviä ja palvelujen vastuuhenkilöltä edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkintoa (tai ylempää korkeakoulututkintoa). Lisäksi vastuuhenkilöltä edellytetään kahden vuoden aiempaa esimieskokemusta tai 25 opintopisteen johtamisopintoja ja alan tuntemusta sekä työkokemusta. Mikäli muutoin sopivalla (sote-korkeakoulututkinnon omaavalla) henkilöllä ei ole tarvittavaa esimieskokemusta eikä esimieskoulutusta, aluehallintovirasto voi hyväksyä vastuuhenkilön, mikäli hän sitoutuu suorittamaan puuttuvat johtamisopinnot.

HUOM! Poikkeuksena on yhden työntekijän kotipalvelua tuottava yritys tai yritys, jossa toimii vain muutama työntekijä, jolloin lähihoitaja voi toimia vastuuhenkilönä, mutta tällöinkin on oltava riittävä alan tuntemus. Lisäksi jos kyseisellä lähihoitajalla on alainen/alaisia, niin hänellä on oltava riittävä johtamistaito.

Ilmoituksen tekeminen Porin perusturvaan

Tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on yksityisten palvelujen tuottajaksi aikovan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Porin perusturvalle.  Jos aiot tuottaa palveluja usean kunnan alueella, tee ilmoitus jokaiseen kuntaan/yhteistoiminta-alueelle. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesti muuttuessa, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä.

Rekisteröitävien palvelujen osalta Porin perusturvan edustaja tarkistaa täyttääkö palveluntuottaja toiminnalle laissa säädetyt kriteerit ja lähettää ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen alueen Aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi ja lähettää päätöksen sinulle. Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos olet siihen tyytymätön.  Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka sisältää myös rekisteröimisen Valveriin.  

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan aloittamisesta-lomake rekisteröitäville sosiaalipalveluille on saatavilla aluehallintoviraston Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset –sivustolta. Sieltä löydät myös lomakkeen täyttöohjeen ja toiminnan muutoksiin liittyvät lomakkeet. Sivuston alkuun on kerätty informatiivisia kysymyksiä ja lomakkeet ovat sivuston lopussa.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi ainakin seuraavat liitteet:

 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)
 • toimintasuunnitelma (Toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta- ja määrästä, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne)
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista)
 • selvitys asiakasrekisterinpidosta, esim. rekisteriseloste

Mikäli asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikosrekisteriote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan Porin perusturvan edustaja pyytää otteen nähtäväksi tavatessaan palveluntuottajan. Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta.

Omavalvontasuunnitelma on laadittava kuuden kuukauden sisällä uuden toiminnan aloittamisesta ja se käydään läpi toiminnan aikaisen valvontakäynnin yhteydessä.

Jos toimintayksiköllä on toimitilat, liitä mukaan myös

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen virallinen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto tai palvelusta riippuen terveydensuojeluviranomaisen todistus terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta

Tarvittaessa rekisteriviranomainen pyytää lisäselvityksiä (esim. lääkehoitosuunnitelma). Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä liitteistä ne liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Ilmoituksenvaraisten ilmoitusten lähettäminen ja vastaanotto

Näistä ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista (rekisteröitävät ja ei-rekisteröitävät kotipalvelun tukipalvelut) Porin perusturvan alueella (Pori, Ulvila, Merikarvia) ilmoitus tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.

Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty. Otsikoi tuotettavan palvelun mukaan:

Postiosoite:   Yksityiseksi sosiaalipalvelut,
Ikääntyneiden palvelut / Lapsi- ja perhepalvelut / Päihde- ja mielenterveyspalvelut / Vammaispalvelut

Porin kaupunki, Kirjaamo
PL 121 28101 Pori

Sähköposti:  kirjaamo@pori.fi
Aihe: Yksityiseksi sosiaalipalvelut: otsikoi tuotettava palvelu

Ilmoitusten käsittely

Kirjaamo toimittaa ilmoituksen Porin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan asian valmistelijalle. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, ottaa asian valmistelija yhteyttä palveluntuottajaan ja pyytää toimittamaan puuttuvat liitteet ja tiedot ennen asian käsittelyn jatkamista. Porin perusturvan edustaja tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihisi, laatii tarkastuskertomuksen, liittää kertomuksen ilmoitukseen. Palveluntuottajan edustaja/vastuuhenkilö kutsutaan tapaamiseen kunnan sosiaalihuollon edustajan/edustajien kanssa.

Palveluntuottaja saa kirjallisen ilmoituksen rekisteröinnistä, kun hakemus liitteineen on käsitelty. Palveluntuottaja voi aloittaa ilmoituksenvaraisen palvelun tuottamisen sen jälkeen, kun Porin perusturva on hyväksynyt heidät palveluntuottajaksi.

HUOM! Mikäli haluatte myös Porin perusturvan palvelusetelituottajaksi, teidän tulee hakeutua siihen erikseen. Ehtona on, että Porin perusturva on ensin hyväksynyt palveluntuottajan ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun tuottajaksi.

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa valvontatarkastaja Helena Myllymäki p.044 701 6336