Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät yksityiset sosiaalipalvelut (kotipalvelun tukipalvelut)

Kotipalvelun tukipalvelujen avulla tuetaan kotona asumista ja näiden palvelujen tuottajilta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä. Tukipalveluihin ei kuulu hoidollinen työ esim.  kotihoito. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

kotipalvelun tukipalveluja ovat muun muassa;

  • ateria-, vaatehuolto-, ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • henkilökohtaisen avustajan palvelut (sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19§) niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään niin kotona kuin kodin ulkopuolella (päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä).

Kotipalvelun tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta Aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan niistä muodostuu Porin kaupungin sosiaaliviranomaisen ylläpitämä tukipalvelurekisteri.

Porin kaupungin toimielin tekee ei-rekisteröitävistä kotipalvelun tukipalvelusta tai muusta palvelusta hallintopäätöksen siitä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista.

Kotipalvelun tukipalvelut-ilmoituksen tekeminen

Tuotettaessa kotipalvelun tukipalveluja on yksityisten palvelujen tuottajaksi aikovan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Porin perusturvaan. Jos aiot tuottaa palveluja usean kunnan alueella, tee ilmoitus jokaiseen kuntaan / yhteistoiminta-alueelle. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesti muuttuessa, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä.

Ei-rekisteröitävistä (kotipalvelun tukipalvelut) sosiaalipalveluista ilmoita Porin perusturvan Ilmoitus kotipalvelun tukipalvelujen tuottamisesta-lomakkeella, johon on lueteltu tarvittavat liitteet. Tarvittaessa rekisteriviranomainen pyytää lisäselvityksiä. Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä liitteistä ne liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta. Omavalvontasuunnitelma on laadittava kuuden kuukauden sisällä uuden toiminnan aloittamisesta ja se käydään läpi toiminnan aikaisen valvontakäynnin yhteydessä.

Ilmoituksenvaraisten ilmoitusten lähettäminen ja vastaanotto

Näistä ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista (rekisteröitävät ja ei-rekisteröitävät kotipalvelun tukipalvelut) Porin perusturvan alueella (Pori, Ulvila, Merikarvia) ilmoitus tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.

Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty. Otsikoi tuotettavan palvelun mukaan:

Postiosoite:   Yksityiseksi sosiaalipalvelut,
Ikääntyneiden palvelut / Lapsi- ja perhepalvelut / Päihde- ja mielenterveyspalvelut / Vammaispalvelut

Porin kaupunki, Kirjaamo
PL 121 28101 Pori

Sähköposti:  kirjaamo@pori.fi
Aihe: Yksityiseksi sosiaalipalvelut: otsikoi tuotettava palvelu

Ilmoitusten käsittely

Kirjaamo toimittaa ilmoituksen Porin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan asian valmistelijalle. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, ottaa asian valmistelija yhteyttä palveluntuottajaan ja pyytää toimittamaan puuttuvat liitteet ja tiedot ennen asian käsittelyn jatkamista. Porin perusturvan edustaja tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihisi, laatii tarkastuskertomuksen, liittää kertomuksen ilmoitukseen. Palveluntuottajan edustaja/vastuuhenkilö kutsutaan tapaamiseen kunnan sosiaalihuollon edustajan/edustajien kanssa.

Palveluntuottaja saa kirjallisen ilmoituksen rekisteröinnistä, kun hakemus liitteineen on käsitelty. Palveluntuottaja voi aloittaa ilmoituksenvaraisen palvelun tuottamisen sen jälkeen, kun Porin perusturva on hyväksynyt heidät palveluntuottajaksi.

HUOM! Mikäli haluatte myös Porin perusturvan palvelusetelituottajaksi, teidän tulee hakeutua siihen erikseen.

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa valvontatarkastaja Helena Myllymäki p.044 701 6336