Tietoa Ukrainasta Poriin saapuville

Suomeksi
In English
українською мовою
На русском

SUOMEKSI:

Porin kaupungilla on tahto ja täysi valmius Ukrainasta tulevien pakolaisten laajamittaiseen vastaanottamiseen. Saapuvat saavat Porissa tietoa ja apua esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista sekä lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvissä asioista.

Vastaanottokeskus

Toimisto: vok.pori@vokki.fi   
puh. +358 40 7734868

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella on oikeus terveyspalveluihin samanlaajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Maahanmuuttajien neuvontapiste Maine auttaa ja neuvoo, jos teillä on kysymyksiä ukrainalaisten asettautumisesta ja ensi askelista Porissa.

Leena Reikko, puh. +358 44 701 1236 (leena.reikko@pori.fi) ja Juha-Matti Mäkinen, puh. +358 44 701 2846 (juha-matti.makinen@pori.fi). Puhelimissa toimii myös WhatsApp.

Maine on auki joka arkipäivä maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Porin perusturvan palvelunumerot

Terveyspalveluiden ohjaus ja ajanvarauksen avustus tarvittaessa puh. +358 44 701 0023 maanantaista perjantaihin klo 8–16

 • Maahanmuuttajien terveystarkastukset, seulontakokeet, rokotukset, raskaana olevat, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä sairaanhoito. Ohjaus ja neuvonta terveysasioissa. 

Suun terveydenhuolto puh. +358 2 621 3625 maanantaista perjantaihin klo 8–16

Terveyspalveluiden päivystys virka-ajan ulkopuolella iltaisin maanantaista perjantaihin klo 16–8 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Päivystysapu kiireellisissä tapauksissa, soita 116117. Hätätilanteissa, soita 112.

Sosiaalipalveluiden infopuhelin puh. +358 44 701 6202 maanantaista perjantaihin kello 9-12.

Sosiaalityössä on tarjolla kotoutumisajan palveluita oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille, pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Infopuhelin palvelee myös lasten sosiaalityön asioissa. Palvelut saa ensisijaisesti oleskelustatuksen mukaan.

Vastaanottokeskuksella on palveluiden järjestämisvastuu tilapäistä suojelua hakeneille ja/tai saaneille, joten ilmoittautuminen poliisille on tärkeää. 

Sosiaalipäivystys puh. +358 2 623 4380 virka-ajan ulkopuolella iltaisin maanantaista perjantaihin klo 16-8 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.

Sosiaalipäivystys tarjoaa kriisi- ja keskusteluapua sekä auttaa kiireellisissä sosiaalipalveluissa.

Kaikissa Porin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä myös tulkkauspalvelu. Perusturva tekee yhteistyötä neuvontapiste Maineen ja SPR:n vastaanottokeskuksen kanssa. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut tuottaa esiopetus- ja varhaiskasvatuspalvelua alle kouluikäisille lapsille vanhempainvapaan jälkeen (noin 10 kk–6 -vuotiaille). Suomessa lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Palveluja tarjotaan pääsääntöisesti arkipäivisin kello 06.30–17.30.

Varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö on Vesa Harell, puh. +358 44 701 5975, vesa.harell@pori.fi. Asioida voi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen varhaiskasvatus@pori.fi.

Varhaiskasvatukseen tulee hakea 4 kuukautta ennen tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työstä tai opiskelusta, varhaiskasvatuspaikka tulee järjestää 2 viikon sisällä.

Perusopetus

Ulkomailta Suomeen muuttaville ja suomen kieltä taitamattomille oppilaille (7-15-vuotiaat) järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen kielen taidon ja koulunkäyntivalmiuksien kehittäminen perusopetukseen siirtymistä varten. 

Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin sekä opetusmenetelmiin. Suomen kielen lisäksi opiskellaan myös muita perusopetuksen oppiaineita. Oppilaille laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa. 

Perusopetuksen yhteyshenkilö on monikielisten opetuksen koordinaattori Johanna Tiirikainen, puh. +358 44 701 3580, johanna.tiirikainen@edupori.fi.  

Jos olet kiinnostunut lukiokoulutuksesta, yhteyshenkilö on: Porin lukio, Jarkko Kivelä, jarkko.kivela@pori.fi, 0447015333

Jos olet kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta, yhteyshenkilö on: WinNova, Niina Engblom, niina.engblom@winnova.fi, 0444558297

EU:n tilapäinen suojelu ja pakolaisuus

Ukrainasta saapuvat voivat rekisteröitymällä varmistamaan tilapäiseen suojaan liittyvät palvelut. Ajantasaiset ohjeet löytyvät Maahanmuuttoviraston Migrin sivuilta:

Yleissivu Ukrainasta saapuville:
https://migri.fi/ukraina

Ukrainasta saapuville tietoa tilapäisestä suojelusta, ilmoittautumisesta poliisille sekä erilaisista oikeuksista kuten työnteko:
https://migri.fi/-/ukrainasta-paenneet-voivat-nyt-hakea-tilapaista-suojelua

Migrin pyynnöstä Punainen Risti koordinoi avuntarjouksia, kokoaa ja välittää tietoa eteenpäin (esim. majoitus ja erilaiset auttamismuodot):
https://migri.fi/-/punainen-risti-tarjoaa-maahanmuuttoviraston-tukena-tietoa-ukrainan-kriisista-karsivien-auttamisesta

Työ ja yrittäminen

töitäsuomesta.fi

Eva Babenko (eng, sv, rus, ua)
Service Manager
puh. +358 50 563 7501
eva.babenko@toitasuomesta.fi

Virve Hindström
puh. +358 50 309 0991

Sari Uoti
puh. +358 50 552 1626

Lemmikit

Suomeen tuodaan tällä hetkellä Ukrainasta ja myös Venäjältä lemmikkejä, joille ei ole annettu tarpeellista lääkitystä ennen maahan saapumista. Koirat, kissat ja fretit voivat kantaa ihmisiin tarttuvia tauteja, minkä vuoksi ne on tärkeää lääkitä viimeistään Suomessa. Kaikkien lemmikkien kanssa matkustavien tulee olla yhteydessä virkaeläinlääkäriin kolmen vuorokauden sisällä maahan saapumisen jälkeen. Eläinlääkäri asettaa lemmikille tarvittaessa mikrosirun ja antaa rokotuksen raivotautia vastaan sekä loislääkityksen, ja ohjeistaa mahdollisesti tarvittavasta karanteenista.

Pieneläimiä vastaanotetaan neljällä vastaanotolla (Pori, Eurajoki, Ulvila, Harjavalta).

 • Porin vastaanotto, Maantiekatu 31V, 28120 Pori, eläinlääkäri Lotta Alanne, puh. 044 701 8949 (pien- ja suureläimet).
 • Eurajoen vastaanotto puh. 044 707 2451, Weener-tie 4, 27100 Eurajoki, eläinlääkäri Sirpa Varajärvi.
 • Ulvilan vastaanotto, Friitalantie 11, 28400 Ulvila, eläinlääkäri Tuomas Lahtinen, (pien- ja suureläimet) puh. 044 701 9117.
 • Harjavallan vastaanotto puh. 02 534 1365, Myllykatu 10, 29200 Harjavalta, eläinlääkäri Bela Arosalo.

IN ENGLISH:

Information for those arriving to Pori from Ukraine

The city of Pori is ready and willing to receive large-scale numbers of refugees from Ukraine. Those arriving in Pori will receive information and assistance on issues related to schooling and early childhood education of children and young people, as well as social and health services.

Reception center

Office: vok.pori@vokki.fi   
tel. +358+ 40 7734868

Social and Health Services

The Immigrant Advice Center ’Maine’ will help and advise if you have any questions about the settlement of Ukrainians and the next steps in Pori.

Leena, tel. +358 44 701 1236, leena.reikko@pori.fi and Juha-Matti, tel. +358 44 701 2846 juha-matti.makinen@pori.fi. You may also make contact via WhatsApp.

Maine is open every weekday from Monday to Friday from 9-15.

Pori basic security service numbers

Health services guidance and appointment assistance if necessary tel. +358 44 701 0023 Monday to Friday from 8-16

Oral health care tel. +358 2 621 3625 Monday to Friday from 8-16.

Out-of-hours health services in the evenings Monday to Friday 16-20 and on weekends and public holidays. For emergency guidance in urgent cases, call 116117. In an emergency, call 112.

Social Services information tel. +358 44 701 6202 Monday to Friday from 9-12

In adult social work, integration services are available for immigrants, refugees and asylum seekers who have been granted a residence permit. The helpline also serves for children's social work. These servicies are primarily accessed based on a person’s residence status.

The reception center has a responsibility to provide services to those who have applied for and / or received temporary protection, so it is important to register with the police.

In an initial meeting, the need for the service is mapped out and a plan for the integration period is made, for example in connection with housing or financial matters.

Social emergency service tel. +358 2 623 4380 outside office hours in the evenings Monday to Friday from 16-20 and on weekends and public holidays.

The social emergency service provides crisis assistance and helps with emergency social services.

An interpreting service is also available for all basic security services.

Basic Security cooperates with the Advice Center Maine and with the SPR Reception Center.

Early Childhood Education

Early childhood education services provide pre-school and early childhood education services to children under school age, and after parental leave (approximately 10 months to 6 years of age). In Finland, a child starts school the year they turn 7 years old. Early childhood education centres are usually offered on weekdays from 06:30 until 17:30.

The contact person for early childhood education is Vesa Harell, tel. +358 44 701 5975, vesa.harell@pori.fi. You can also  contact us via e-mail varhaiskasvatus@pori.fi.

You must apply for early childhood education 4 months before the child begins. If the need for early childhood education is due to work or studies, an early childhood education place must be arranged within 2 weeks.

Primary Education

Preparatory education for basic education is provided for 7-15 year olds who move to Finland from abroad and do not speak Finnish. The aim of preparatory education is to develop the pupils’ Finnish language skills and study skills for the transition to basic education.

In the preparatory education, the pupils gets acquainted with Finnish culture, school and teaching methods. In addition to Finnish, other subjects in basic education are also studied. A personal study program is prepared for all pupils. Preparatory teaching lasts about a year, after which the student moves to their own local school.

The contact person for basic education is Johanna Tiirikainen, tel. +358 44 701 3580, johanna.tiirikainen@edupori.fi. 

If you are interested in upper secondary education, the contact person is: Pori High School, Jarkko Kivelä, jarkko.kivela@pori.fi, tel. +358 44 701 5333 

If you are interested in vocational training, the contact person is: WinNova, Niina Engblom, niina.engblom@winnova.fi, tel. +358 44 455 8297 

EU temporary protection and refugee status

Those arriving from Ukraine can register to secure temporary protection. Up-to-date instructions can be found on the Migration Board's (Migri) website:

General page for arrivals from Ukraine:
https://migri.fi/en/ukraine

For those arriving from Ukraine, information on temporary protection, registration with the police and various rights such as employment:
https://migri.fi/-/ukrainasta-paenneet-voivat-nyt-hakea-tilapaista-suojelua

At the request of the migration board, the Red Cross will help in coordinating offers of assistance, and collecting and passing on information (eg accommodation and other forms of assistance):
https://migri.fi/-/punainen-risti-tarjoaa-maahanmuuttoviraston-tukena-tietoa-ukrainan-kriisista-karsivien-auttamisesta

Work and entrepreneurship

töitäsuomesta.fi

Eva Babenko (eng, sv, rus, ua)
Service Manager
tel. +358 50 563 7501
eva.babenko@toitasuomesta.fi

Virve Hindström
tel. +358 50 309 0991

Sari Uoti
tel. +358 50 552 1626

Pets

Pets that have not been given the necessary medication are currently being imported to Finland from Ukraine and also from Russia. Dogs, cats and ferrets can carry diseases that can be transmitted to humans, which is why it is important to treat them in Finland as soon as possible. All travelers traveling with pets must contact an official veterinarian within three days of entering the country. If necessary, the veterinarian will microchip the pet, vaccinate it against rabies, provide it with parasite medication, and give instructions on any quarantine requirements.

Small animals are received at four reception centres (Pori, Eurajoki, Ulvila, Harjavalta).

 • Pori reception, Maantiekatu 31V, 28120 Pori, veterinarian Lotta Alanne, tel. 044 701 8949 (small and large animals).
 • Eurajoki reception, Weener-tie 4, 27100 Eurajoki, veterinarian Sirpa Varajärvi, tel. 044 707 2451
 • Ulvila reception, Friitalantie 11, 28400 Ulvila, veterinarian Tuomas Lahtinen, (small and large animals) tel. 044 701 9117.
 • Harjavalta reception, Myllykatu 10, 29200 Harjavalta, veterinarian Bela Arosalo, tel. 02 534 1365

українською мовою

Приймальний центр

Офіс: vok.pori@vokki.fi
тел. +358 40 7734868

Особа, яка отримала посвідку на проживання на підставі тимчасового захисту, має право на медичні послуги в такому ж обсязі, як і ті, хто має місце проживання у Фінляндії. Крім того, він має право на основні соціальні послуги. За організацію цих соціальних та медичних послуг відповідає приймальний центр.

Соціальні та медичні послуги

Консультаційний центр іммігрантів Maine допоможе і проконсультує вас з питань розселення і наступних кроках в місті Порі.

 Leena, тел. +358 44 701 1236 (leena.reikko@pori.fi)  або  Juha-Matti, тел. +358 44 701 2846

(juha-matti.makinen@pori.fi). До цих номерів прив’язаний також WhatsApp.

Цей центр обслуговує в будні дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

Основні контакти медичної та соціальної допомоги в Порі

Консультації з медичних послуг та допомога під час запису на прийом за телефоном +358 44 701 0023 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Стоматологічні послуги тел. +358 2 621 3625 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00

Невідкладна допомога медичних послуг в неробочий час по вечорам з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 8:00, а також по вихідним і в святкові дні. Термінова невідкладна допомога тел. 116117. При екстрених ситуаціях тел. 112.

Соціальне обслуговування тел. +358 44 701 6202 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00.

Соціальна служба пропонує інтеграційні послуги для іммігрантів з дозволом на проживання (віза), біженців та прохачів притулку. З соціальних питань, які стосуються дітей звертатись за цим же номером. Насамперед послуги отримують ті, хто має дозвіл на перебування.

Прийомний центр зобов'язаний надати послуги тим, хто подав заяву та отримав тимчасовий захист, тому важливо зареєструватися в поліції

Телефон служби екстреної соціальної допомоги +358 2 623 4380 в не робочий час по вечорам з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 8:00, а також по вихідним і в святкові дні. Служба невідкладної соціальної допомоги допомагає в кризових ситуаціях, надає консультації, а також допомагає знаходити необхідну соціальну допомогу в невідкладних ситуаціях.

Також при зверненні в ці служби діє послуга перекладача.

Соціальні служби співпрацюють з консультаційним центром Maine  і приймальним центром SPR.

Інформація прибуваючим з України в Порі

Місто Порі виявило бажання і повністю готове до прибування біженців із України. Ті, хто прибуває в Порі, отримують при необхідності інформацію і допомогу, наприклад, про дитячі садочки та школи. Також питання, що стосуються соціальних та медичних послуг.

Дошкільна освіта (дитячий садок)

Служба дошкільної освіти пропонує свої послуги для дітей дошкільного віку (приблизно з 10 місяців до 6 років). В Фінляндії дитина йде в школу в тому ж році, коли їй виповнюється 7 років. Послуги дошкільної освіти надаються в будні дні з 06:30 до 17:30 ( години роботи дитячих садків).

Контактна особа з дошкільної освіти: Vesa Harell, тел. +358 44 701 5975, vesa.harell@pori.fi . Також по всім питанням з дошкільної освіти можна звертатись за електронною адресою varhaiskasvatus@pori.fi .

Для того щоб отримати місце в дитячому садочку, ви повинні подати заяву за 4 місяці до потреби. За умов працевлаштування або початку навчання, місце в дитячому садку надають на протязі 2 тижнів.

Початкова освіта

Учням (7-15 років), прибуваючим із-за кордону і не володіючим фінською мовою будуть організовані заняття з підготовки до початкової освіти. Ціль занять – отримання достатнього рівня фінської мови та розвиток навиків для переходу до початкової освіти.

Під час занять учень ознайомиться з фінською школою та культурою, а також з методами навчання. Окрім фінської мови будуть вивчатися і інші базові предмети. Для учнів буде розроблятись індивідуальна програма навчання.  Підготовче навчання буде тривати приблизно 1 рік, після чого учень буде переведений в загальну школу за місцем проживання.

Контактна особа з початкової освіти: Johanna Tiirikainen, тел. +358 44 701 3580, johanna.tiirikainen@edupori.fi

Якщо вас цікавить вища середня освіта, контактна особа: Pori High School, Jarkko Kivelä, jarkko.kivela@pori.fi, +358 44 701 5333

Якщо вас цікавить професійне навчання, контактна особа: WinNova, Нііна Енгблом, niina.engblom@winnova.fi, +358 44 455 8297 

Тимчасовий захист ЄС та статус біженця

Ті, хто приїжджає з України, можуть зареєструватися для отримання послуг тимчасового захисту. Інструкції можна знайти на веб-сайті Міграційної служби Фінляндії:

Загальна сторінка:

https://migri.fi/ukraina

Для прибуваючих з України інформація про тимчасовий захист, реєстрація в поліції та різноманітних прав, таких як працевлаштування:

https://migri.fi/-/ukrainasta-paenneet-voivat-nyt-hakea-tilapaista-suojelua

За проханням Міграційної служби Червоний Хрест координує пропозиції допомоги, збирає та передає інформацію далі (наприклад, можливість отримання місця проживання чи інші види допомоги):

https://migri.fi/-/punainen-risti-tarjoaa-maahanmuuttoviraston-tukena-tietoa-ukrainan-kriisista-karsivien-auttamisesta

праця та підприємництво

töitäsuomesta.fi

Eva Babenko (eng, sv, rus, ua)
Service Manager
tel. +358 50 563 7501
eva.babenko@toitasuomesta.fi

Virve Hindström
tel. +358 50 309 0991

Sari Uoti
tel. +358 50 552 1626

Домашні тварини

Наразі до Фінляндії ввозять домашніх тварин з України, а також з Росії, яким до в’їзду в країну не надали вчасно необхідного лікування. Собаки, кішки та тхори можуть бути переносниками захворювань, які можуть передаватися людині, тому важливо якнайшвидше надати лікування у Фінляндії. Усі мандрівники, які подорожують з домашніми тваринами, повинні звернутися до офіційного ветеринара протягам трьох днів після в’їзду в країну. У разі необхідності ветеринар помістить вихованцеві  мікрочіп і дасть йому щеплення від сказу, а також ліки від паразитів та проінформує про будь-який необхідний карантин.

Тварин приймають в таких чотирьох центрах : Порі, Еурайокі, Улвіла та Хар’явалта.

 • Приймальня в Порі знаходиться за адресою Maantienkatu 31V, 28120 Pori, ветеринар Lotta Alanne, тел. 044 701 8949 (маленькі та великі тварини)
 • Приймальня в Еурайокі тел.. 0447072451, адреса Weener-tie 4, 27100 Eurajoki, ветеринар Sirpa Varajärvi.
 • Приймальня в Улвіла знаходиться за адресою Friitalantie 11, 28400 Ulvila, ветеринар Tuomas Lahtinen, тел.. +358 44 701 9117 (маленькі та великі тварини).
 • Приймальня в Хар’явалта – тел.. 02 534 1365, знаходься за адресою Myllykatu 10, 29200 Harjavalta, ветеринар Bela Arosalo.

На русском

Приемный пункт

Офис: vok.pori@vokki.fi
тел.: 0358 40 7734868

Лицо, получившее вид на жительство на основании временной защиты, имеет право на медицинское обслуживание в том же объеме, что и лица, имеющие постоянное место жительства в Финляндии. Кроме того, он имеет право на получение основных социальных услуг. Приемный центр отвечает за организацию этих социальных и медицинских услуг.

Социальные и медицинские услуги

Консультационный центр иммигрантов Maine поможет и проконсультирует, если у вас возникают вопросы по поводу расселения и последующих шагах в  Пори.

Leena, тел. +358 44 701 1236 (leena.reikko@pori.fi)  или  Juha-Matti, тел. +358 44 701 2846

(juha-matti.makinen@pori.fi). К этим номер также подвязан WhatsApp.

Консультацыонный центр обслуживает в будние дни  с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Основные контакты медицинской и социальной помощи в  Пори.

Консультации по медицинским услугам и помощь при записи на прием по телефону +358 44 701 0023 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Стоматологическое обслуживание тел. +358 2 621 3625 с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00

Неотложная помощь услуг здравоохранения в не рабочее время по вечерам с понедельника по пятницу с 16:00 до 8:00, а также по выходным и в праздничные дни. Неотложная помощь при срочных случаях  телефон 116117. При экстренных ситуациях, звонить по номеру 112.

Социальная служба предлагает интеграционные услуги для иммигрантов с разрешением на пребывание (виза), беженцев и просителей убежища. По социальным вопросам, касающимся детей, можно обращаться также по этому номеру. В первую очередь услуги получат те, кто имеет разрешение на пребывание.

Приемный центр обязан оказать услуги тем, кто подал заявление и/или получил временную защиту, поэтому важно зарегистрироваться в полиции

Телефон службы экстренной социальной помощи +358 2 623 4380 в нерабочее время по вечерам  с понедельника по пятницу с 16:00 до 8:00 также по выходным и праздничным дням. Служба неотложной социальной помощи помогает в кризисных ситуациях, предоставляет консультации, а также помогает найти социальную помощь в неотложных случаях.

Также при обращении в эти службы действует услуга переводчика.

Социальные службы сотрудничают с консультационным центром Maine  и приёмным центром SPR.

Информация прибывшим с Украины в  Пори

Город Пори изъявил желание и полностью готов к прибытию беженцев из Украины. Те, кто прибывает в Пори, получат при необходимости информацию и помощь, например, о детских садиках и школах. Также вопросы касающиеся социальных и медицинских услуг.

Дошкольное образование (детский садик)

Служба дошкольного образования предоставляет свои услуги для детей дошкольного возраста (примерно с 10 месяцев до 6 лет). В Финляндии ребенок идет в школу в том  году, когда ему исполняется 7 лет. Услуги дошкольного образования предоставляются  в будние дни с 06:30 до 17:30 (время работы детских садов).

Контактное лицо по дошкольному образованию : Vesa Harell, тел. +358 44 701 5975, vesa.harell@pori.fi.  Также по всем вопросам дошкольного образования можно обращаться по электронной почте  varhaiskasvatus@pori.fi.

Подавать заявление на предоставление места в детском садике следует за 4 месяца до возникновения потребности в нем. При условии получения опекуном рабочего места или начала учебы , место в детском саду должно быть предоставлено в течении  2 недель.

Начальное образование

Ученикам (7-15 лет),  прибывающим из-за границы и не владеющих финским языком организуются занятия по подготовке к начальному образованию. Цель подготовительного  обучения – получение достаточного уровня финского языка и развитие навыков для перехода к начальному образованию.

Во время занятий ученик ознакомится  с финской школой и культурой, а также с методами обучения. Помимо финского языка, будут изучаться и другие базовые предметы. Для учеников будет подготавливаться индивидуальная программа обучения. Подготовительное обучение будет длится около года, после чего ученик будет переведен в общую школу по месту жительства.

Контактное лицо по начальному образованию: Johanna Tiirikainen, тел. +358 44 701 3580, johanna.tiirikainen@edupori.fi

Если вас интересует гимназия, контактное лицо: Средняя школа Пори, Яркко Кивеля, jarkko.kivela@pori.fi, +358 44 701 5333

Если вы заинтересованы в профессиональном обучении, контактное лицо: WinNova, Ниина Энгблом, niina.engblom@winnova.fi, +358 44 455 8297

Временная защита ЕС и статус беженца

Те, кто прибывает из Украины, могут зарегистрироваться для получения услуг временной защиты.

Инструкции можно найти  на веб-сайте Миграционной службы  Финляндии:

Общая страница:

https://migri.fi/ukraina

Для прибывающих из Украины информация о временной защите, регистрация  в полиции и различных прав, таких как работа:

https://migri.fi/-/ukrainasta-paenneet-voivat-nyt-hakea-tilapaista-suojelua

По просьбе Миграционной службы Красный Крест  предложения помощи, собирает и передает информацию дальше (например, возможность жилья либо другие  помощи):

https://migri.fi/-/punainen-risti-tarjoaa-maahanmuuttoviraston-tukena-tietoa-ukrainan-kriisista-karsivien-auttamisesta

работа и предпринимательство

töitäsuomesta.fi

Eva Babenko (eng, sv, rus, ua)
Service Manager
tel. +358 50 563 7501
eva.babenko@toitasuomesta.fi

Virve Hindström
tel. +358 50 309 0991

Sari Uoti
tel. +358 50 552 1626

Домашние питомцы

Сейчас в Финляндию завозят домашних животных из Украины, а также из России, которым перед въездом в страну не предоставили необходимый уход или лечение вовремя. Собаки, кошки и хорьки могут быть переносчиками болезней, которые могут передаваться человеку, поэтому важно как можно скорее предоставить лечение в Финляндии.  Все путешественники,  путешествующие с домашними животными, должны обратиться к официальному ветеринару в течении трех дней после въезда в страну. При необходимости ветеринар поставит питомцу микрочип и сделает ему прививку от бешенства, а также лекарства от паразитов и проинструктирует о необходимом карантине.

Мелких животных принимают в четырех приемных ( Пори, Эурайоки, Улвила, Харьявалта).

 • Приёмная в  Пори, адрес: Maantiekatu 31V, 28120 Pori, ветеринарный врач Lotta Alanne, тел. 044 701 8949 ( мелкие и крупные животные).
 • Приёмная Эурайоки, тел. 044 707 2451, адрес: Weener-tie 4, 27100 Eurajoki, ветеринарный врач Sirpa Varajärvi.
 • Приёмная Улвила, адрес:  Friitalantie 11, 28400 Ulvila, ветеринарный врач Tuomas Lahtinen, ( мелкие и крупные животные), тел. +358 44 701 9117.
 • Приёмная Харьявалта, тел. 02 534 1365, адрес: Myllykatu 10, 29200 Harjavalta, ветеринарный врач  Bela Arosalo.