Sote-alan harjoittelupaikat ja opinnäytetyöluvat

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiili-harjoittelupaikkajärjestelmän kautta. Muut opiskelijat sopivat harjoittelupaikasta oppilaitoksensa ohjeistuksen mukaisesti ja ottavat tarvittaessa yhteyttä perusturvan yksiköiden esimiehiin tai opiskelijavastaaviin. Kysymykset voi osoittaa myös henkilöstösuunnittelijalle anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi.

Lääketieteen opiskelijat
Sairaalapalvelut: sairaalapalveluiden ylilääkäri, Mirva Matikka, p. 044 701 1682, mirva.matikka@porinperusturva.fi
Avoterveydenhuolto: alueylilääkäri  Leena Lipsanen, p. 044 701 3876, leena.lipsanen@porinperusturva.fi

Tutkimuksen ja opinnäytetyön tekeminen

Kaikkiin perusturvakeskuksen toimintaan kohdistuviin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin rahoituslähteestä riippumatta tulee hakea lupa.  Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakoulussa tehtävää opinnäytetyötä, yliopistossa tehtävää kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä sekä väitöskirjatyötä ja toisen asteen koulutuksessa tehtävää opinnäytetyötä.

1. Suunnitelma ja lupahakemus

Perusturvakeskuksen toimintaan kohdistuviin opinnäytetöihin ja tutkimuksiin haetaan lupa erillisellä lomakkeella. Lomake täytetään sähköisesti. Tiedot opinnäytetyöstä tallennetaan perusturvan tutkimuslupapankkirekisteriin. Lupa löytyy sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista (sivun alhaalla, muut lomakkeet -kohta).

Tutkimusluvan anojan on tärkeää ottaa huomioon, että tutkimuksen/opinnäytetyön aihealue tulee olla työnantajalähtöinen eli aiheen tulee pohjautua perusturvan organisaation strategisiin tavoitteisiin tai sisältyä palvelualuilta annettuihin aihealueisiin. Aina ennen aiheen lopullista valintaa tulee olla yhteydessä perusturvan aihealueesta vastaavaan vastuualuepäällikköön tai henkilöstösuunnittelijaan. Ennen tutkimusluvan anomista on tutkimussuunnitelma hyväksytettävä oppilaitoksessa. Kirjallinen tutkimussuunnitelma lähetetään opinnäytetyön lupa-anoimukseen liitteenä luvan valmistelijalle, joka toimittaa hakemuksen eteenpäin luvan myöntäjälle.

Hakemusten käsittelyä varten anomus tulee jättää hyvissä ajoin aihealueesta vastaavalle valmistelijalle ja käsittelyyn on varattava aikaa 2-3 viikkoa. Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemisessä tulee ottaa huomioon seuraavat lait ja asetukset sekä niihin myöhemmin säädettyjä muutoksia

  • henkilötietolaki (Henkilötietolaki 523/1999, §10 henkilörekisteriseloste)
  • julkisuuslain määräykset (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999)
  • EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat velvoitteet 5/2018 alkaen
  • lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia (488/1999),
  • STM:n asetusta potilasasiakirjoista (298/2009),
  • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992),
  • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Katso myös Sosiaali- ja terveysministeriö: Potilaan oikeudet

Opinnäytetyön tekijän tulee myös huolehtia tarvittaessa eettisen toimikunnan lausuntohakemuksesta tutkimusluvan liitteeksi. Perusturvakeskus ei vastaa opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöiden kustannuksista eikä jakelun organisoimisesta.

2. Luvan myöntäminen

2.1. Luvan valmistelija
Opinnäytetyön tekijän tulee ennen opinnäytetyön aloittamista olla yhteydessä henkilöön, jonka vastuualueella opinnäyte on suunniteltu toteutettavaksi:

Vastuualuepäällikkö
sosiaali- ja perhepalvelut, vanhustenhuollon palvelut, suun terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut sekä avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Ma. hoitotyön suunnittelija
sairaalapalvelut, akuutti kotikeskus

Henkilöstösuunnittelija
lupahakemus koskee useampaa palvelualuetta, jolloin myöntäjänä on perusturvajohtaja

Tutkimusaihealueesta vastaava valmistelee tutkimuslupapyynnön: tarkastaa tutkimussuunnitelman ja liitteiden sisällön, pitääkö tutkimussuunnitelma lähettää alueellisen eettisen toimikunnan käsiteltäväksi, puoltaa/ei puolla tutkimusluvan hyväksymistä, nimeää tarvittavan yhdyshenkilön ja toimittaa anomuksen ohjeistuksen mukaiselle päättäjälle.

2.2. Luvan myöntäjä
Perusturvajohtaja myöntää tutkimusluvat kaikille lääketieteellisille tutkimuksille, muille tieteellisille tutkimuksille ja jatkotutkimuksille sekä eri palvelualueille samanaikaisesti kohdentuville tutkielmille ja opinnäytetöille.

Palvelualueen johtaja myöntää tutkimusluvat aluettaan koskeville pro gradu -tutkielmille sekä ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opinnäytetöille.
Tieto tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään tutkimusluvan valmistelijalle, joka lähettää tiedon luvan hakijalle ja tiedottaa kohdealuetta tulevasta tutkimuksesta sekä tallentaa hakemuksen tutkimuslupapankkiin.

3. Työn julkaiseminen

Tutkimusta/opinnäytetyötä, jossa mainitaan Porin perusturvakeskuksen nimi, ei saa julkaista ilman, että luvan myöntänyt on perehtynyt työhön ja antanut julkaisuun luvan. Tutkimustulosten esittämisestä sovitaan erikseen. Työn tekijä toimittaa sähköisessä muodossa olevan valmiin tutkimus/opinnäytetyön luvan valmistelijalle.

Lisätiedot

Korsgrund-Rauvola Anne-Marie
Henkilöstösuunnittelija
puh 044 701 3418
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi