Etusivu > Työllisyydenhoito > Luonnollisesti töissä > Hanke

Hanke

Luonnollisesti töissä on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-kuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hanke alkoi 1.5.2015 ja se kestää kaksi vuotta.

Hanke edistää työllistämistä tukevien Green Care –menetelmien käyttöön-ottamista kunnallisessa työllis-tämisessä sekä työllistämis- ja kuntoutuspalveluja tuottavissa järjestöissä että yrityksissä. Em. päämääränä on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Green Caren avulla sekä inhimillisen pääoman kehittäminen. Green Care perustuu laajamittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Toimintaa hallinnoi ja koordinoi Porin kaupungin Työllisyysyksikkö. Alueellisella tasolla tehdään tiivistä yhteistyötä Ulvilan kaupungin, Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen ja Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa. Kansallisella tasolla yhteistyökumppaneita ovat mm. Green Care Finland ry, Jyväskylän kaupunki, Helsinki/Vihreä Veräjä ja Forssan kaupunki.

Tavoitteet


Green Care nähdään uutena sosiaalisena palveluinnovaationa ja aktiivisena interventiona suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Hankkeen päätavoitteena on sosiaalisen työllistämisen edistäminen luontoon tukeutuvia Green Care -menetelmiä ja resursseja hyödyntäen. Green Care on viherympäristöihin liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care perustuu luonnon hyvin-vointivaikutuksista tehtyihin tieteellisiin tutki-muksiin. Toisena keihäänkärkitavoitteena on Porin seudun Green Care Osaamiskeskuksen perustaminen.

Päämääränä on myös kehittää ennaltaehkäiseviä ja työkykyä parantavia toimintamalleja, sosiaalisia tukiver-kostoja ja sosiaalista osallisuutta sekä hyvinvointia tukevia palvelurakenteita. Hankkeessa toteutetaan myös pilottitoimintaa potentiaalisten toimijoiden kanssa, tehdään Green Care -toiminta tunnetuksi alueella ja seurataan alaan liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Toimenpiteet


Innovatiivisin toimintatavoin edistetään etenkin yhteiskunnasta syrjään joutuneiden ja huono-osaisten sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä sekä ylläpidetään heidän työ- ja toimintakykyään. Hankkeessa tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Tärkeänä osana hanketta ovat paikallisesti toteutettavat Green Care -pilottikokeilut, joilla edistetään toimintojen käyttöönottoa. Osana Green Care -verkostokonseptin käyttöönottoa toteutetaan säännöllisiä tapaamisia eri toimijaryhmien kanssa sekä edistetään monipuolista tiedotusviestintää.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat myös hankkeen kehittämistulosten käyttöönotto, niiden juurruttaminen kunta- ja järjestösektorilla, koulutukset, potentiaalisten ja mahdollistavien toimintaym-päristöjen inventointi sekä niiden resurssiviisas kehittäminen. Porin seudun Green Care Osaamiskeskuksen perustaminen.

Tulokset


Hankkeen jälkeen Green Care –menetelmiä on jo osittain, kansainvälisten esimerkkimallien mukaan, juurru-tettu kunta ja järjestösektorilla ja niitä tarjotaan asiakkaille ammattitaitoisesti ja vastuullisesti. Palvelujen koordinoimiseksi on perustettu Porin seudun Green Care Osaamiskeskus. Green Care -toiminta on tehty tunnetuksi ja luotu uusia kumppanuuksia ja toimintaverkostoja hyvine käytänteineen sekä saatu monet tahot kiinnostumaan Green Care -toimintatavoista.

Pilottien tuloksia on saatu mallinnettua ja toteutuksessa on huomioitu erityisryhmien sisällä naisten ja miesten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Hankkeen tuloksena kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ehkäisyssä on alueella vahvistunut. Kuntoutustoimenpiteinä käytetään mm. tieteellisesti tutkittuja luonnon hyvinvointivaikutuksiinpohjautuvia palveluita.