Himmelin kehittämisestä keskustellaan kaupunginhallituksessa 9. syyskuuta

Palvelukeskus Himmelin peruskorjauksen sekä tulevan käyttötarkoituksen selvittämiseksi suunnitellaan laaja-alaista, eri toimialojen asiantuntemusta yhdistävää työryhmää.

Työryhmä valmistelee ehdotuksen Himmelin tulevasta käytöstä ja osallistaa mahdollisimman laajalti potentiaalisia käyttäjäryhmiä, kuten omaishoitajia, edustavia tahoja, vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä lähialueen kolmannen sektorin toimijoita ja asukkaita. 

– Nykyisellään Himmelin kiinteistö on vajaakäytössä. Tulevaa toiminnallista kokonaisuutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kaikki ne mahdollisuudet, jotka kiinteistö tarjoaa sen nykyiselle toiminnalle, mutta myös esimerkiksi tulevaisuuden vanhuspalveluille, välimuotoisille asumispalveluille, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyölle, innovatiivisille työllisyydenhoidon ratkaisuille, eri asteisten oppilaitosten työssäoppimiselle, lähialueen asukkaille tarjottaville palveluille ja vuorovaikutukselle ympäröivän yhteiskunnan kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Työryhmä raportoi suunnittelutyöstä kaupunginhallitukselle. Himmelin peruskorjauksen sekä tulevan käyttötarkoituksen väliraportti on jätettävä 29.2.2020 ja loppuraportti 31.5.2020 mennessä. Lisäksi Sampolan Palvelukeskus Oy:ltä pyydetään selvitys Himmelin korjaustarpeista kustannusarvioineen ja kiireellisyysaikatauluineen 31.12.2019 mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 9. syyskuuta.

Vanhuspalveluiden yksikkö Himmeli