Porin keskustan alueelle valmistunut kaksi laajaa selvitystä

Porin modernin ruutukaavakeskustan inventointi ja Porin keskusta-alueen korkean rakentamisen selvitys ohjaavat maankäytön suunnittelua.

Ruutukaavakeskustan moderni rakennusperintö inventoitu

Porin kaupunkisuunnittelu on yhdessä Satakunnan Museon kanssa inventoinut Porin keskustan alueen modernin rakennuskannan (1930-1990). Inventoinnista laadittu raportti valmistui syksyllä 2019.

Inventointiraportissa kuvataan muun muassa alueen kaavoitushistoria ja keskustan rakentuminen nykyisenlaiseksi. Alueen rakennuksista inventoitiin 162 rakennusta, joista raportissa on kuvattu arvokkaimmat 87 kpl.

Inventointi toimii yleis- ja asemakaavoituksen tausta-aineistona ja on laajasti hyödynnettävissä esimerkiksi alueen täydennysrakentamista tai rakennusten kunnostuksia suunniteltaessa.

Korkean rakentamisen selvitys

Porin keskustan alueelle on laadittu korkean rakentamisen selvitys. Selvityksestä laadittu raportti toimii tausta-aineistona kaavoitukselle. Se antaa suosituksia korkealle rakentamiselle ja osoittaa sille parhaiten sopivia paikkoja. 

Raportissa on lyhyesti selvitetty alueen kaavoitusta, maisemallisia selvityksiä ja ohjelmia sekä niiden huomioimista suunnittelussa. Lisäksi selvityksessä arvioidaan korkean rakentamisen vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja keskustan elinvoimaisuuteen. 

Raportin tuottanut Ramboll Finland Oy on laatinut kartan, jossa on arvioitu eri alueiden soveltuvuutta korkealle rakentamiselle.

Selvitykset

 

Kartta

 

Ilmakuva keskusta ja Kirjurinluoto