Omaishoidon toimintamalli uudistuu

Perusturva uudistaa kaikenikäisten omaishoidon toimintamallia. Toimintamallin uudistamiseen sisältyy omaishoitajien tukitoimia muun muassa erilaisin vapaapäivä järjestelyin sekä omaishoidon palkkioiden korotukset.

Perusturvassa aloitetaan omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseksi valmistelu palvelusetelin käyttöönotosta yhtenä vaihtoehtona vapaiden järjestämiseksi. Omaishoidon uudet palkkiot taas otetaan käyttöön jo 1.4.2020 alkaen uusilla omaishoidontuen asiakkailla. Vanhojen asiakkaiden omaishoidontukien palkkiot tarkistetaan vuoden 2020 aikana vastaamaan uusia palkkioluokkia takautuvasti. Hoitopalkkiot jakaantuvat kolmeen eri maksuluokkaan sekä määräaikaisen siirtymävaiheen hoitopalkkioon. Ennaltaehkäisevä tukipalkkio on 200 euroa kuukaudessa.

- Omaishoidontuen lisääminen on yksi keino mahdollistaa kotona asumista niin vanhus- kuin vammaispalveluissakin. Muutoksessa lähdettiin hakemaan todellista helpotusta omaishoitajan arkeen, selittää perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski muutoksen taustoja.

1. maksuluokka 600 euroa kuukaudessa: Ensimmäisen maksuluokan mukaista hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, joka on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitamansa henkilön hoitoon ja huolenpitoon jatkuvasti päivittäin. Ensimmäisen maksuluokan myöntämisedellytysten mukaan hoidettava tarvitsee (vähintään kolmesti päivässä) hoivaa, huolenpitoa, ohjausta tai valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissaan

2. maksuluokka 900 euroa kuukaudessa: Toisen maksuluokan mukaista hoitopalkkiota maksetaan omaishoitajalle, jonka hoitama henkilö tarvitsee ympärivuorokautisesti jatkuvaa hoitoa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Hoitotyö edellyttää lähes kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta.

3. maksuluokka 1600 euroa kuukaudessa: Omaishoidon tukea voidaan maksaa korotettuna, mikäli asiakas täyttää toisen maksuluokan hoitoisuuden kriteerit, ja omaishoitaja jää pois omasta ansiotyöstään hoitamaan läheistään/omaistaan esimerkiksi tämän pitkäaikaissairauden, äkillisen vaikean sairauden tai vammautumisen vuoksi. Kolmannen maksuluokan mukainen omaishoito toimii pysyvän laitoshoidon tai ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vaihtoehtona.

4. Määräaikainen siirtymävaihe 1200 euroa kuukaudessa: Määräaikaisen siirtymävaiheen hoitopalkkiota käytetään tapauksissa, joissa hoitaja jää lyhytaikaisesti kotiin hoitamaan laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen tarpeessa olevaa omaistaan/läheistään. Siirtymävaiheen aikainen hoito vastaa hoidon ja huolenpidon määrältä ja sitovuudelta ympärivuorokautista laitoshoitoa, eli hoidettava henkilö tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluontoisesti sekä erityisen runsaasti kaikissa henkilökohtaisissa ja päivittäisissä toiminnoissaan. Hoidettavaa ei voi jättää ilman valvontaa, ja hoitotyö on erittäin vaativaa sekä raskasta. Omaishoitajan on oltava valmis suorittamaan hoitotoimenpiteitä kaikkina vuorokauden aikoina.

Toimintamallin odotetaan tuovan kustannussäästöjä vuosittain. Omaishoidon tuen uusi kaikenikäisten toimintamalli ja palkkiot esitettiin perusturvalautakunnalle ensimmäisen kerran 26.11.2019. Asia kuitenkin palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja lautakunta edellytti laskelmia omaishoidon tuen palkkioiden korottamisen kustannusvaikutuksista. Perusturvalautakunta hyväksyi uuden esityksen 27.2. pidetyssä kokouksessaan.

Kädet